Natura2000 - Confluenţa Olt - Dunăre (ROSPA0024)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0024
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0044 (Corabia - Turnu Măgurele)
 • ROSCI0376 (Râul Olt între Mărunţei şi Turnu Măgurele)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Confluenţa Olt - Dunăre

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.731667
Latitudine 43.760000
Suprafață (ha) 20959.70

Altitudine (m)

Minimă 3.00
Maximă 53.00
Medie 29.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
30.00
70.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 12-20 p
C
B
C
C
A034 Platalea leucorodia 30-60 i
D
A038 Cygnus cygnus 1-5 i
D
A131 Himantopus himantopus 2-10 i
D
A133 Burhinus oedicnemus 4-10 p
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 500-1000 i
C
C
C
C
A193 Sterna hirundo 200-400 i
C
B
C
C
A195 Sterna albifrons 70-140 i
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 80-150 i
D
A197 Chlidonias niger 50-100 i
C
B
C
C
A229 Alcedo atthis 4-6 p
D
A231 Coracias garrulus 16-20 p
C
B
C
C
A234 Picus canus 6-10 p
D
A238 Dendrocopos medius 6-10 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 350-450 p
B
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A017 Phalacrocorax carbo P
D
A028 Ardea cinerea P
D
A050 Anas penelope P
D
A052 Anas crecca C
D
A053 Anas platyrhynchos RC P
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula P
D
A059 Aythya ferina RC
D
A061 Aythya fuligula RC
D
A067 Bucephala clangula RC
D
A070 Mergus merganser RC
D
A086 Accipiter nisus R
D
A087 Buteo buteo RC
D
A088 Buteo lagopus V
D
A096 Falco tinnunculus C
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A113 Coturnix coturnix RC
D
A123 Gallinula chloropus R
D
A125 Fulica atra R
D
A130 Haematopus ostralegus R
D
A136 Charadrius dubius RC
D
A137 Charadrius hiaticula RC
D
A142 Vanellus vanellus C
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata V
D
A161 Tringa erythropus R
D
A162 Tringa totanus RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus R
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A179 Larus ridibundus P
D
A182 Larus canus RC
D
A210 Streptopelia turtur V
D
A212 Cuculus canorus P
D
A230 Merops apiaster P
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis P
D
A249 Riparia riparia P P
D
A253 Delichon urbica C C
D
A260 Motacilla flava RC C
D
A262 Motacilla alba RC RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos R
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula P
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A309 Sylvia communis RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A322 Ficedula hypoleuca R
D
A337 Oriolus oriolus R
D
A340 Lanius excubitor R
D
A351 Sturnus vulgaris RC
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla RC
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina C
D
A372 Pyrrhula pyrrhula RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Acest sector este un vestigiu al luncii naturale a Oltului inferior, puţin influenţat de prezenţa umană. Oltul se varsă în Dunăre la km 604 între localităţile Turnu Magurele şi Islaz pe teritoriul judeţului Teleorman. La est de localitatea Islaz, luncile celor două ape se unesc şi formează o suprafaţă mai joasă şi mai întinsă. Ultimii kilometri pe care îi parcurge Oltul până la vărsarea sa în Dunăre reprezintă singura porţiune ce păstrează aspectul natural al râului, cu maluri neconsolidate de beton, abrupte, spălate de curenţi, mărginite din loc în loc de plopi, sălcii sau pâlcuri de arini, şi tot în acest sector se formează insule de nisip. Chiar la confluenţa cu Dunărea pe malul stâng, există zăvoaie iar pe malul drept se extind pajişti, culturi agricole şi o perdea forestieră de protecţie(alcătuită din plop).
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 17 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 66 c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Phalacrocorax pygmaeus Coracias garrulus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: rate, gaste, pelicani, lebede. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: rate, gaste, pelicani, lebede. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate 1.Chiar la confluenţa râului Olt cu fluviul Dunărea pe malul drept se extind pajişti şi culturi agricole unde a fost constatată practicarea păşunatului. 2.Incendierea ilegală a stufărişului şi în general a vegetaţiei uscate, se produce anual pe suprafeţe variabile,intensitatea actuală fiind slabă. 3.Pescuitul, braconajul cinegetic, penetrarea vegetaţiei şi realizarea unor cărări în stuf conduc la perturbarea speciilor păsărilor protejate şi la fragmentarea habitatului acestora.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Suprafaţa aferentă judeţului Teleorman din situl numit Confluenţă Olt-Dunăre nu are statut legal de constituire ca arie naturală protejată printr-un act normativ.Pentru Ostrovul Mare care face parte din acest sit,a fost obţinut avizul favorabil cu nr.1677/16.02.2006 al Academiei Române-Comisia Ocrotirii Monumentelor Naturii pentru declararea acestuia ca arie de protecţie specială avifaunistică. 2 Prin HG 2151/2004 a fost instituit regimul de arie de protectie speciala avifaunistica pentru lacul de acumulare Izbiceni, iar pentru lacul de acumulare Frunzaru s-a obtinut avizul favorabil cu nr 820/CJ/08.08.2005 al Academiei Romane Comisia Monumentelor Naturii zone care fac parte din acest sit
Tip de proprietate Forma de proprietate a sitului este în proporţie de 65%-proprietate privată şi 35%-proprietate publică.
Documentație 1.Dan Munteanu,Jozsef Szabo,jr.,anul 2001,Cursul inferior al Oltului la confluenţa sa cu Dunărea,Buletin. A.I.A,nr.11, iunie 2001. 2.Narcisa Orzaţă, Observaţii ornitologice la vărsarea Oltului în Dunăre, Scripta Ornitologica Romaniae, Vol. I, 2004.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
10.00
0
C
5.00
-
C
5.00
0
B
10.00
0
A
30.00
-
A
30.00
-
B
10.00
-
B
5.00
0
C
2.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0
B
50.00
0
B
50.00
0
C
70.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 3/19.02.2010, Administrator:Asociaţia Echilibru Bucureşti, Bd. Mircea Vodă, nr. 40, bl. M11, sc 2, ap. 50 0213204927, 0723873525, fax-0213204927 asoc.echibru@gmail.com, www.asociatiaechilibru.ro
Planuri de management al sitului Nu există plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă K35-1
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-2
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70