Natura2000 - Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier (ROSPA0026)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0026
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Cursul Dunării - Baziaş - Porţile de Fier

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.838889
Latitudine 44.655000
Suprafață (ha) 9903.70

Altitudine (m)

Minimă 28.00
Maximă 192.00
Medie 65.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
56.00
44.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata >2 i
C
B
C
C
A002 Gavia arctica >27 i
B
B
C
B
A026 Egretta garzetta >40 i >30 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 120-160 i
C
B
B
B
A030 Ciconia nigra >2 i
C
B
C
C
A038 Cygnus cygnus 180-200 i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus 1200-1500
A
B
C
B
A073 Milvus migrans R
C
B
A
B
A075 Haliaeetus albicilla >2 i
C
B
B
B
A082 Circus cyaneus >2 i
D
A094 Pandion haliaetus P
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 684-890 i 500-700 i
C
B
C
B
A403 Buteo rufinus 2-4 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis >56 p >68 i
D
A005 Podiceps cristatus >54 p >16 i 340-400 i
D
A006 Podiceps grisegena >4 p 80-90 i
D
A008 Podiceps nigricollis >17 i >18 i
D
A017 Phalacrocorax carbo >120 p >204 i 800-900 i
D
A028 Ardea cinerea >39 p >10 i >100 i
D
A036 Cygnus olor 8-10 i
D
A043 Anser anser 120-240 i
D
A050 Anas penelope >550 i 877-1200 i
D
A052 Anas crecca >300 i >350 i
D
A053 Anas platyrhynchos >877 i 1100-2300 i
D
A054 Anas acuta >26 i
D
A055 Anas querquedula >50 i >2500 i
B
B
C
A
A056 Anas clypeata >4 i 400-600 i
D
A058 Netta rufina 2-8 i
D
A059 Aythya ferina 22000-26500 i
B
B
C
A
A061 Aythya fuligula >2748 i >4500 i
B
B
C
A
A067 Bucephala clangula 904-1560 i
B
B
C
A
A069 Mergus serrator >4 i
D
A070 Mergus merganser >4 i
D
A085 Accipiter gentilis R
D
A086 Accipiter nisus >1 i
D
A087 Buteo buteo >4 i >2 i
D
A088 Buteo lagopus >1 i
D
A096 Falco tinnunculus 16-20 p 4-20 i
D
A123 Gallinula chloropus 27-40 p 120-200 i 350-400 i
D
A125 Fulica atra 4000-12000 i
B
B
C
A
A142 Vanellus vanellus 150-300 i
D
A156 Limosa limosa 120-200 i
D
A162 Tringa totanus 40-80 i
D
A179 Larus ridibundus 2000-3000 p
D
A183 Larus fuscus >1 i
D
A212 Cuculus canorus R
D
A221 Asio otus R
D
A228 Apus melba R
C
A
C
B
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica RC
C
B
B
B
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 100-120 i 250-400 i
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N06 - Ape dulci continentale (stătătoare, curgătoare) 97.00
N14 - Pajiști ameliorate 3.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde Dunărea cu bancuri nămoloase cu vegetaţie tip de Hidrocharition,pajişti cu tufişuri de sălcii arbustive,constituind un punct de concetrare pe plan naţional şi european a numeroase specii de păsări sălbatice fiind unul din puţinele locuri în care pe o suprafaţă atât de restrânsă, să se poată întâlni un număr atât de mare de specii de păsări sălbatice ca în această zonă.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 12 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 62 c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Mergus albellus Cygnus cygnus Egretta alba Aythya nyroca Anas platyrhynchos Phalacrocorax pygmaeus Aythya ferina Aythya fuligula Bucephala clangula Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Mergus albellus Cygnus cygnus Egretta alba Anas platyrhynchos Phalacrocorax pygmaeus Aythya ferina Aythya fuligula Bucephala clangula Fulica atra In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de introducerea animalelor domestice pe insule,precum şi acte de braconaj la vânătoare şi pescuit. Protecţia habitatelor speciilor de floră şi faună se impune pentru eliminarea impactelor negative cauzate prin păşunatul cu animale domestice în mod neorganizat şi necontrolat, tăieri de nuiele de răchită, recoltarea de plante medicinale şi aromatice, extragerea de materiale de construcţie(nisip, pietriş,etc),precum şi prevenirea poluării apelor cu deşeuri menajere şi a animaliere provenite din gospodăriile populaţiei din localităţile situate în amonte.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secţiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ; -H.G.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone
Tip de proprietate Este în proprietatea statului.
Documentație Ariile de importanţă avifaunistică din România - documentaţii, S.O.R., editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
98.90
0.55

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 98.90 D-Porţile de Fier
* 0.51 2.299.-Balta Nera - Dunăre
* 0.04 2.609.-Cazanele Mari şi Cazanele Mici, PN-

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J073MH021 * 0.63

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
A
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
0
A
-
A
-
A
-
B
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0
A
0
B
-
B
0
B
-
B
0
B
-
B
0
A
-
B
-
B
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier, constituită în octombrie 2002
Planuri de management al sitului Planul de management al sitului este elaborat de administraţia Parcului Natural Poţile De Fier şi este în curs de avizare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-115
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-130
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-129
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-128
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70