Natura2000 - Dealurile Homoroadelor (ROSPA0027)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0027
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dealurile Homoroadelor

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.527500
Latitudine 46.159444
Suprafață (ha) 37093.30

Altitudine (m)

Minimă 442.00
Maximă 1005.00
Medie 645.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
44.00
27.00
29.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 1-2 p 10-20 i
C
B
C
C
A022 Ixobrychus minutus 20-25 p 100-150 i
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 300-400 i
D
A024 Ardeola ralloides 2-5 i
D
A027 Egretta alba 2-5 i 60-80 i
C
B
C
B
A030 Ciconia nigra 5-7 p 80-100 i
B
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 40-60 p
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 5-20 i
D
A072 Pernis apivorus 70-90 p
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-3 p
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 30-50 i
C
B
C
C
A089 Aquila pomarina 37-42 p
C
B
C
B
A090 Aquila clanga 1-2i 2-3i
B
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 0-1 p
C
C
C
C
A103 Falco peregrinus 0-1 p
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 40-45 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva 20-25 p
C
B
C
B
A122 Crex crex 160-180 p
C
B
C
B
A140 Pluvialis apricaria 80-100 i
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 2000-3000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 1000-1200 i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 1-2 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 38-42 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 140-160 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 8-10 p
D
A234 Picus canus 110-130 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 45-50 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 280-320 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 6500-7500 p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 80-100 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 2-5 i
D
A404 Aquila heliaca 1-2 i
B
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 20-30 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 80-120 i
D
A005 Podiceps cristatus C 200-250 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 5-20 i 100-400 i
D
A028 Ardea cinerea C 15-25 i 700-800 i
D
A050 Anas penelope 500-800 i
D
A052 Anas crecca 40-100 i 4000-6000 i
D
A053 Anas platyrhynchos C 100-300 i 12000-15000 i
D
A055 Anas querquedula 1000-1200 i
D
A059 Aythya ferina 2000-2200 i
D
A061 Aythya fuligula 400-500 i
D
A125 Fulica atra C 2000-2500 i
D
A142 Vanellus vanellus 10-15 p 200-400 i
D
A179 Larus ridibundus 100-200 i 8000-12000 i
D
A182 Larus canus 50-150 i
D
A459 Larus cachinnans 2-5 i 200-250 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Partea sitului situat în judeţul Harghita cuprinde forme de relief de înălţimi mijlocie, văile paralele ale cursurilor de apă Homorodul Mare, Homorodul Mic şi Vărghiş, afluenţii râului Olt. Dealurile mai înalte sunt acoperite cu păduri de fag subordonat stejăriş şi molidiş, şi păşuni, iar zonele mai joase cu terenuri arabile. 2 Partea acestui sit din judetul Brasov este situata in regiunea biogeografica continentala in cea mai mare parte si in cea alpina. Forma de relief predominanta este de deal. Include ariile protejate Complexul geologic Racosul de Jos si Punctul fosilifer Carhaga. Acestea sunt rezervatii geologice care marcheaza arealul inchiderii eruptiilor vulcanice din Carpatii Orientali. 3 Include şi aria protejată Cheile Vărghişului, de pe teritoriul judeţului Covasna. Fondul forestier acoperă cca. 50% din suprafaţă şi este compus în principal din făgete.
Calitate si importanță Prioritate nr. 19 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristel de câmp (Crex crex); C4 – aglomerări mari de păsări acvatice - pe eleşteele de la Sânpaul; C6 – concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii: acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), cristel de câmp (Crex crex), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio). Zonă deluroasă mozaicată cu multe pajişti semi-naturale şi păduri de foioase, tipică pentru sud-estul Transilvaniei. Este unul dintre cele mai importante zone din ţară pentru acvila ţipătoare mică. Pe lângă speciile de răpitoare cuibăritoare apar cu o regularitate variabilă în această zonă şi două specii periclitate pe plan global, şi anume acvila de câmp (Aquila heliaca) şi acvila ţipătoare mare (Aquila clanga). Pădurile bătrâne oferă habitat de cuibărit pe lângă răpitoare şi pentru barza neagră, respectiv dispun de populaţii semnificative de ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius). Populaţiile de cristel de câmp pot fi întâlnite în pajiştile semi-naturale, aceste zone servesc şi ca loc de hrănire pentru răpitoare şi berze. În zonele cu tufărişuri găsim efective mari din sfrânciocul roşiatic. Impactul uman asupra acestei zone este mic, restrângându-se în modul de practicarea agriculturii, respectiv în lucrări forestiere.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 5. cositul în perioada de cuibărire 6. industrializare şi creşterea zonelor urbane 7. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 8. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 9. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 10. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 11. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 12. folosirea pesticidelor 13. reglarea cursurilor râurilor 14. electrocutare si coliziune in linii electrice 15. prinderea păsărilor cu capcane 16. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 17. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 18. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 19. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 20. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 21. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 22. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 23. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 24. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 25. industrializare şi creşterea zonelor urbane 26. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 27. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 28. reglarea cursurilor râurilor 29. schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) 30. arderea stufului 31. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 32. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În situl propus sunt incluse 3 arii protejate din judeţul Harghita. Dintre acestea Popasul Păsărilor de la Sânpaul şi Cheile Vârghişului sunt protejate conform Hotărării Consiliului Judeţean Harghita nr. 162/2005 şi a Legii nr. 5/2000 iar Dealurile Bădeni conform Hotărârii Consiliului Local Măriniş nr. 4/2006.
Tip de proprietate Proprietatea privata este in proportia cea mai mare Terenul din judetul Brasov apartine administrativ de Orasul Rupea, Com Homorod, Racos, Cata
Documentație Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publicaţie SOR. 2 Memoriu tehnic in vederea constituirii ariei naturale protejate Racosul de Jos - SC Promer SRL Sf Gheorghe, Fundatia Pro Natura Borosneul Mic, jud Covasna-2004

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.04
1.73

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J045HR027 + 0.58

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
5.00
0
A
0.50
-
A
5.00
-
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
C
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 156/07.07.2010, Administrator:Ocolul Silvic Privat Baraolt Asociaţia Speo-Turistică şi de Protecţia Naturii "Lumea Pierdută" Asociaţia Geopark Perşani OS=Str. Minerilor, nr.11/A, loc. Ba
Planuri de management al sitului Pentru ariile protajate incluse în sit din judeţul Harghita încă nu sunt definitivate planurile de management. Ariile protejate din jud Brasov incluse in acest sit nu au planuri de management, numai o serie de actiuni permise sau interzise in interiorul acestora.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-63
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70