Natura2000 - Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei (ROSPA0029)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0029
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.210833
Latitudine 45.985833
Suprafață (ha) 55660.30

Altitudine (m)

Minimă 134.00
Maximă 495.00
Medie 229.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
54.00
11.00
35.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica 3-4 i
D
A022 Ixobrychus minutus 10-15 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 100-150 i
D
A026 Egretta garzetta 50-60 i
D
A027 Egretta alba 20-25 i
D
A030 Ciconia nigra 8-12 p
B
C
C
C
A031 Ciconia ciconia 40-50 p
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 80-110 p
B
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 8-12 p
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 3-4 p
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 6-8 i
C
B
C
C
A089 Aquila pomarina >60-70 p
B
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 3-4 p
B
B
C
B
A098 Falco columbarius 4-5 i
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 15-30 p
C
B
C
C
A122 Crex crex 150-180 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 100-120 i
D
A166 Tringa glareola 50-60 i
D
A197 Chlidonias niger 180-220 i
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 2-3 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 80-100 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 600-800 p
B
B
C
B
A229 Alcedo atthis 30-50 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 250-280 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 150-170 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 2200-2300 p
B
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 40-50 p
C
B
C
C
A246 Lullula arborea 1800-1900 p
B
B
C
B
A307 Sylvia nisoria 100-120 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 300-350 p
D
A321 Ficedula albicollis 1800-1900 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 4000-4500 p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 300-350 p
C
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 50-70 p
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Areal situat pe dealurile înalte ale Lipovei, la limita bazinelor hidrografic Mureş şi Bega, caracterizat de vegetaţie mixtă ( foiase , conifere )
Calitate si importanță Prioritate nr. 2 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex); C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 13 specii acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), barză neagră (Ciconia nigra), barză albă (Ciconia ciconia), caprimulg (Caprimulgus europaeus) ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), şerpar (Circaetus gallicus), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), huhurez mare (Strix uralensis), sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor) şi silvie porumbacă (Sylvia nisoria). Zonă deluroasă cu multe păduri compacte de foioase şi zone deschise de o valoare rar întâlnită dealugul Mureşului. Habitatele foarte diversificate care permit stabilirea unui număr mari de specii care sunt afectate de activitatea umană doar într-o foarte mică măsură. În pădurile din zona propusă cuibăreşte probabil cea mai mare populaţie de ciocănitoare de stejar. Întâlnim efective importante la nivel naţional din 4 specii de răpitoare, acest lucru fiind posibil din cauza condiţiilor excelente de cuibărit (păduri bătrâne) şi de vânătoare. Cel mai important loc de hrănire al răpitoarelor şi al berzelor albe şi negre este în lunca Mureşului, pajiştile de aici fiind indispensabile şi populaţiei de cristel de câmp. În zonele deschise cu pâlcuri de copaci şi tufărişuri găsim silvia porumbacă, caprimulgul şi sfrânciocul cu fruntea neagră.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. turismul necontrolat 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 8. braconaj 9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. împăduriri cu specii neindigene (salcâm, oţetar, cenuşar etc.) 15. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 17. industrializare şi creşterea zonelor urbane 18. electrocutare si coliziune in linii electrice 19. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 20. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 21. cositul în perioada de cuibărire 22. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 23. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Defileul Infeior al Muresului a fost desemnat pe baza documentatiilor intocmite de ONG Grupul Milvus, cu sediul central, localitatea Targu- Mures, str. Crinului, nr 22; Tel: 0265-264726, e-mail: office@milvus.ro
Tip de proprietate În porţiunea din judeţul Timiş majoritatea suprafeţei se află în propriete privată ( cca 80% ).
Documentație 1. Cogălniceanu,D.,Aioanei,F.,Matei,B.,2000, Amfibienii din România-determinator. Ed. Ars Docendi, Bucureşti; 2. Dumitrescu,M.,Tanasachi,J.,Orghidan,Tr. 1962-1963, Răspândirea chiropterelor în R.S.România. Lucr.Inst.Speol.Emil Racoviţă, 1-2: 509-575

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.05

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.05 2.526.-Pădurea Pojoga

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
+
A
50.00
+
B
5.00
0
B
10.00
-
C
2.00
-
B
40.00
+
B
30.00
0
B
35.00
0
B
25.00
-
B
40.00
0
B
2.00
0
B
15.00
-
C
3.00
0
B
3.00
-
B
50.00
-
B
20.00
-
B
5.00
-
B
6.00
-
B
60.00
0
C
20.00
-
A
20.00
-
C
2.00
-
B
50.00
-
B
40.00
0
C
20.00
0
B
50.00
0
C
2.00
0
C
25.00
0
A
10.00
-
B
8.00
-
B
5.00
-
C
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
0
B
10.00
-
B
-
A
70.00
+
B
30.00
-
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 198/15.07.2010, Administrator:Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad Bd. Revoluţiei, nr 94-96, Loc Arad, cod 310 025, jud Arad 0257 280 335, fax-0257 280 810 rectorat@uvvg.ro
Planuri de management al sitului Penru Defileul Inferior al Muresului plan de management nu exista,nici pentru celelalte parcuri dendrologice si rezervatii naturale, cu exceptia Rezervatiei Forestiere Runcu - Grosi, care are plan de management, dar fara viza Academiei Romane. Nu există plan de management pentru suprafaţa din judeţul Hunedoara a Defileului inferior al Mureşului. Pentru rezervaţia botanică Pădurea Pojoga a fost elaborat un plan de management înaintat de către custode Academiei Române pentru avizare. Nu există plan de management pentru suprafaţa din judeţul Timiş .

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-69
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-68
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-82
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-81
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-80
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70