Natura2000 - Defileul Mureşului Superior (ROSPA0030)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0030
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Mureşului Superior

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.088889
Latitudine 46.960278
Suprafață (ha) 9514.00

Altitudine (m)

Minimă 477.00
Maximă 1164.00
Medie 748.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax 20-30 i
D
A031 Ciconia ciconia 4-5 p
D
A072 Pernis apivorus 20-30 p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 2-3 p
C
C
C
C
A081 Circus aeruginosus 5-10 i
D
A084 Circus pygargus 3-8 i
D
A089 Aquila pomarina 2-5 p
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 1-2 p
C
B
C
B
A098 Falco columbarius 2-5 i
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia 180-220 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 70-100 i
C
B
C
B
A122 Crex crex 5-10 p
D
A215 Bubo bubo 2-5 p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 50-60p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 60-80 p
C
B
C
B
A223 Aegolius funereus 110-130 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 70-100 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 90-110 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 80-100 p
C
B
C
B
A241 Picoides tridactylus 50-70 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 1400-1600 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 8000-10000p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 400-600 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde o mică parte din judeţul Harghita, cuprinzănd fâneţe împădurite, lunca Mureşului şi o parte din municipiul Topliţa.
Calitate si importanță Prioritate nr. 25 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 9 specii: cocoş de munte (Tetrao urogallus), ieruncă (Bonasa bonasia), ciuvică (Glaucidium passerinum), huhurez mare (Strix uralensis), minuniţă (Aegolius funereus), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Aria propusă constă din pădurile bătrâne de amestec fag-molid-brad, respectiv fag şi molid pur, care alcătuiesc o structură compactă şi puţin deranjată. Ca atare ele adăpostesc populaţii semnificative de păsări, reprezentative pentru acest tip de habitat. Zona este printre primele zece din România pentru trei specii de bufniţe, două specii de ciocănitori, respectiv pentru cocoşul de munte şi ierunca. Aici găsim totodată populaţii însemnate din două specii de muscari.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. turismul necontrolat 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 8. braconaj 9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu cuprinde arii protejate din judeţul Harghita.
Tip de proprietate Terenurile din partea din judeţul Harghita din situl propus sunt în proprietate privată sau în curs de retrocedare.
Documentație Baza de date Milvus, multe nepublicate in reviste de specialitate

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
96.13

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 96.13 2.638.-Defileul Deda - Topliţa

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl nu cuprinde arii protejate din judeţul Harghita. Pentru aceste terenuri sunt responsabile Consiliul Local Topliţa, Ocolul Silvic Topliţa şi AVPS Topliţa.
Planuri de management al sitului Situl nu cuprinde arii protejate din judeţul Harghita. Pentru aceste terenuri nu există regulamente de funcţionare şi planuri de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-38
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-39
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70