Natura2000 - Depresiunea şi Munţii Ciucului (ROSPA0034)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0034
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Depresiunea şi Munţii Ciucului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.725556
Latitudine 46.349722
Suprafață (ha) 51744.00

Altitudine (m)

Minimă 640.00
Maximă 1805.00
Medie 953.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 1-2 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 110-130p
B
B
C
B
A072 Pernis apivorus 35-40 p 100-200 i
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 2-5 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-5p 50-70i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 20-30 i
C
B
C
C
A084 Circus pygargus 20-40i
D
A089 Aquila pomarina 18-20 p
C
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 70-100 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 70-90 i
C
B
C
B
A119 Porzana porzana 10-30 p
C
B
C
B
A122 Crex crex 150-200 p
C
B
C
C
A217 Glaucidium passerinum 10-15 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 18-23 p
C
B
C
B
A223 Aegolius funereus 20-30 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 20-35 p
C
B
C
C
A234 Picus canus 12-15 p
D
A236 Dryocopus martius 35-40 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 13-17 p
D
A241 Picoides tridactylus 20-40 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 120-160 p
D
A321 Ficedula albicollis 900-1100 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 3000-3500 p
C
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 10-20 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde lunca de sus a Oltului în depresiunea Ciucului, de la linia Mădăraş, Livezi, până la Băile Tuşnad, într-o lăţime de apr. 5-7 km pe ambele părţi ale rîului. Include o serie de habitate umede, făneţe şi păşuni, terenuri agricole, precum şi păduri de pe versanţii munţilor Harghita şi Munţii Ciucului.
Calitate si importanță Prioritate nr. 17 dintre cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus în 22 de judeţe ale ţării. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex); C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 3 specii: barză albă (Ciconia ciconia), cristel de câmp (Crex crex), cocoş de munte (Tetrao urogallus) Zona propusă constă din două părţi: pajiştile semi-naturale din depresiune şi pădurile de molid (respectiv puţine păduri mixte) de pe versanţi. Pe pajiştile din depresiune cuibăreşte o populaţie de cristel de câmp semnificativă pe plan global şi una din cele mai importante din România. Tot acest tip de habitat este folosit şi ca loc de hrănire de berze albe, ale căror populaţie din depresiune este printre cele mai numeroase din România. În pădurile de conifere găsim efective însemnate de cocoş de munte. În afara speciilor menţionate, în zona propusă cuibăresc efective mari din două specii de păsări răpitoare de zi şi două specii de bufniţe caracteristice molidişurilor.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 5. cositul în perioada de cuibărire 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. reglarea cursurilor râurilor 13. electrocutare si coliziune in linii electrice 14. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 15. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 16. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 17. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 18. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 19. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 20. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 21. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 22. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 23. industrializare şi creşterea zonelor urbane 24. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include urmatoarele rezervatii naturale botanice ocrotite pe baza Hotararii nr. 195/2005 a Consiliului Judetean Harghita, si a Legii nr. 5/2000: Mlastina Valea de Mijloc -4 ha, Mlastina Benes- 4 ha, Mlastina Borsaros -Sancraieni- 1 ha, Mlastina Csemo- Vrabia - 5 ha, Mlastina Nyirkert - 4 ha, Mlastina Nadas - 4 ha
Tip de proprietate Majoritatea terenurilor cale alcatuiesc situl sunt in proprietate privata.
Documentație Weber P., Munteanu D., Papadopol A. (1994): Atlasul provizoriu a păsărilor clocitoare din România - publicaţie SOR

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.06

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
0
B
0
B
0.20
-
A
40.00
-
A
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
A
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 148/07.07.2010, Administrator:Ocolul Silvic Frumoasa SRL Str. Progresului, nr.18, loc. Miercurea Ciuc, jud. Harghita 0744 763528 osfrumoasa@hr.astral.ro
Planuri de management al sitului Dintre ariile protejate cuprinse în situl propus Mlaştina Valea de Mijloc are plan de management, elaborat de custodele rezervaţiei şi avizat de Academia Română.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-51
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-52
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-64
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70