Natura2000 - Domogled - Valea Cernei (ROSPA0035)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0035
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Domogled - Valea Cernei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.626111
Latitudine 45.055556
Suprafață (ha) 66616.70

Altitudine (m)

Minimă 138.00
Maximă 2282.00
Medie 1030.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
36.00
45.00
19.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 30-40 p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 5-8 p
B
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 3-4 p
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus 4-5 p
B
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 70-80 p
C
B
C
A
A215 Bubo bubo 4-6 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 30-40 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 150-250 p
C
B
C
A
A234 Picus canus 150-250 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 135-150 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 30-50 p
C
C
C
C
A239 Dendrocopos leucotos 450-480 p
B
B
C
B
A246 Lullula arborea 100-150 p
C
B
C
C
A307 Sylvia nisoria 10-15 p
D
A320 Ficedula parva 800-1100 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 20000-25000 p
B
B
C
B
A338 Lanius collurio 2000-4000 p
C
B
C
B
A379 Emberiza hortulana 20-30 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 5-10 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A212 Cuculus canorus C
D
A237 Dendrocopos major RC
D
A256 Anthus trivialis C
D
A259 Anthus spinoletta P
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus C
A
Reptile
1281 Elaphe longissima P
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Formaţiunule geologice sunt reprezentate de un ansamblu de roci metamorfice, sedimentare vechi şi magmatice aparţinând domeniilor getic şi danubian, aflate în raporturi tectonice foarte complicate. Sunt scoase în evidenţă formele sculptate în calcare şi conglomerate pe văi scurte cu pantă mare, sectoare de chei greu accesibile sau chiar inaccesibile. Caracteristicile naturale şi diversitatea habitatelor ( habitate de apă dulce, formaţiuni ierboase, pajişti şi arbuşti, tufişuri, păduri, stâncării, peşteri) din care 10 habitate de interes comunitar. Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei este înzestrat cu o serie de valori naturale incontestabile care dau naştere unor peisaje tipice, cum ar fi: - Abrupturi calcaroase cu Pin Negru de Banat (specie endemică);. - Canioane cu pâraie cu debit puternic fluctuant; - Vârfuri calcaroase cu vegetaţie submediteraneană - Păduri întinse de fag de vârste mari; - Goluri alpine cu jnepeniş: - urmând traseele de mare altitudine din Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei descoperim relieful glaciar cu forme de eroziune şi acumulări glaciare (morene), ideale pentru montaniarzi şi pentru cei care vor să pătrundă în lumea floristică alpină (Vf. Mţ-lor Godeanu). - Lacuri de acumulare montane; - Chei şi prăpăstii calcaroase: - exocarstul fiind inegal distribuit pe suprafaţa ariei protejate a dat naştere la formaţiuni calcaroase spectaculoase cu o importanţă peisagistică de excepţie şi anume Cheile Corcoaiei unde se împleteşte prezentul cu trecutul prin legenda lui Iovan Iorgovan. Alte exemple :Cheile Ţăsnei, Cheile Feregari, Cheile Pecinişcăi. - Cătune izolate în munte; - Pajişti subalpine cu lapiezuri: - lapiezurile întâlnite în zona Tilva, Piatra Mare a Cloşanilor sun unice în România creând ecosisteme ce necesită conservare, totodată formaţiunile din Poiana Beletina încântă privirea oricărui turist care vizitează parcul. Analiza areal-geografică a florei din parcul naţional arată că alături de speciile mediteraneene cu un nr.de 110 specii (10%) se întălnesc 106 specii alpine (9,6%), 45 specii carpatine (4%), 75 specii dacice (6,7%), 37 specii balcano-carpatice (3,3%); 17 specii moesice (1,5%), 14 specii anatolice (1,0%), existând elemente eurasiatice, central europene şi europene 509 specii (circa 45,9%). În Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei din cele 30 asociaţii descrise, 9 sunt absolut endemice.
Calitate si importanță C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 8 specii acvilă de munte (Aquila chrysaetos), şoim călător (Falco peregrinus), buhă (Bubo bubo), şerpar (Circaetus gallicus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis). Regiune de munte cu stâncării şi păduri mari de fag (respectiv de Pinus nigra), incluzând pajişti naturale şi semi-naturale cu foarte puţine aşezări omeneşti, prezintă şi o valoare peisajistică. Combinaţia de zone stâncoase, zone deschise şi păduri oferă condiţii prielnice pentru multe specii, dintre care trei specii de răpitoare şi buha ating efective semnificative pe plan naţional. Pădurile întinse de fag găzduiesc efective foarte mari din muscar gulerat, respectiv trei specii de ciocănitoare. Pe lângă efectivele semnificative ale speciilor de mai sus este demn de amintit şi numărul mare de perechi clocitoare la ieruncă (Bonasa bonasia), sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio), dar şi multe specii cu distribuţie sudică care cuibăresc doar în puţinele locuri din ţară. Impactul antropic este puţin semnificativ şi se referă în mare parte la turism.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 4. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 5. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 7. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 8. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 9. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 10. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 11. prinderea păsărilor cu capcane 12. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 13. braconaj 14. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 15. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 16. amplasare de generatoare eoliene
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl se suprapune peste Parcul Naţional Domogled-Valea Cernei, acesta fiind desemnat prin: Ordinul nr.7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor,Pădurilor şi Protecţiei Mediului; Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului; H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervaţiilor biosferei,parcuri naţionale şi naturale, şi constituirea administraţiilor acestora.
Tip de proprietate Situl este situat în domeniul public al statului.
Documentație Lucrări de evaluare a stării de conservare şi protecţie a speciilor de floră, faună şi habitate din situl Pinus nigra Banatica - elaborate în cadrul proiectului Life Nature ’’Pădurile cu pin negru de Banat - parte a Reţelei Natura 2000 – LIFENAT04/RO/000225’. Planul de management al Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
90.71
6.80
19.86
0.19
1.76

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.00 2.434.-Peştera Lazului
* 0.18 2.596.-Izvorul şi stâncăriile de la Câmana
* 0.40 2.601.-Tufărişurile mediteraneene de la Is
+ 1.07 2.602.-Vârful lui Stan, PN-B, Comuna Isver
+ 0.09 2.606.-Pădurea Drăghiceanu Comuna Obârşia
* 0.15 2.614.-Pereţii calcaroşi de la Izvoarele C
* 0.14 C-Retezat
* 90.56 B-Domogled - Valea Cernei
* 6.80 V.6.-Geoparcul Platoul Mehedinţi
* 4.84 2.292.-Domogled
* 5.67 2.293.-Coronini - Bedina
+ 2.50 2.294.-Iauna Craiova
* 2.27 2.296.-Belareca
* 3.34 2.422.-Piatra Cloşanilor
+ 1.23 2.423.-Ciucevele Cernei
+ 0.00 2.425.-Peştera Martel
+ 0.05 2.426.-Cheile Corcoaiei

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J071GJ045 * 5.38
J071GJ047 * 10.96
J071GJ004 * 3.18
J062CS001 * 3.50

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
B
-
A
+
B
+
A
-
B
+
A
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
B
-
A
-
B
0
B
0
A
-
C
0
B
0
B
-
B
0
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
0
A
0
A
-
A
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
-
B
-
B
0
A
+
C
-
A
-
B
0
A
-
B
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
A
-
B
0
B
0
C
0
C
0
B
-
A
-
A
-
B
0
A
-
B
0
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea acestui sit o are administraţia Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei
Planuri de management al sitului Planul de management al sitului a fost întocmit de către administraţia Parcului Domogled - Valea Cernei şi este în curs de aprobare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-106
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-105
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70