Natura2000 - Dumbrăveni (ROSPA0036)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0036
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0071 (Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dumbrăveni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.985000
Latitudine 43.973611
Suprafață (ha) 2055.60

Altitudine (m)

Minimă 48.00
Maximă 176.00
Medie 121.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 6-9p
C
B
C
A
A073 Milvus migrans 0-2p
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 90-100 i 150-200 i
B
B
C
B
A083 Circus macrourus 60-70 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 150-200 i
C
B
C
A
A089 Aquila pomarina 2-4 p 100-300 i
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 4-6 p
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus R
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus RC
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 70-80 p
C
B
C
B
A242 Melanocorypha calandra C
C
A
C
B
A243 Calandrella brachydactyla R
C
A
C
B
A246 Lullula arborea 200-250 p
D
A255 Anthus campestris 1600-2000 i
C
A
C
B
A321 Ficedula albicollis RC
D
A338 Lanius collurio 400-500 p
D
A339 Lanius minor 180-200 p
C
B
C
B
A379 Emberiza hortulana 200-220 p
C
B
C
A
A402 Accipiter brevipes 12-16 p
B
B
C
A
A403 Buteo rufinus 9-10 p
B
B
C
A
A429 Dendrocopos syriacus 30-50p
C
B
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 4-5 p
C
A
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A096 Falco tinnunculus 20-30 p
D
A099 Falco subbuteo 10-12 p
C
B
C
B
A113 Coturnix coturnix 150-200 p
C
B
C
B
A208 Columba palumbus C
D
A210 Streptopelia turtur C
D
A212 Cuculus canorus R
D
A214 Otus scops RC
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster C C
D
A232 Upupa epops R
D
A233 Jynx torquilla R
D
A244 Galerida cristata 100-150 p
C
A
C
B
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia C C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A252 Hirundo daurica 8-12 p
D
A256 Anthus trivialis C C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A280 Monticola saxatilis R
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos C
D
A286 Turdus iliacus R
D
A287 Turdus viscivorus R
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus R
D
A299 Hippolais icterina R RC
D
A308 Sylvia curruca R C
D
A309 Sylvia communis RC C
D
A310 Sylvia borin RC C
D
A311 Sylvia atricapilla RC C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix C
D
A315 Phylloscopus collybita R C
D
A316 Phylloscopus trochilus C
D
A317 Regulus regulus C
D
A318 Regulus ignicapillus RC
D
A319 Muscicapa striata RC C
D
A322 Ficedula hypoleuca RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A340 Lanius excubitor R
D
A341 Lanius senator V
D
A353 Sturnus roseus RC
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla C C
D
A361 Serinus serinus P
D
A363 Carduelis chloris C RC
D
A364 Carduelis carduelis C RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina R RC
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC RC
D
A382 Emberiza melanocephala RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A435 Oenanthe isabellina R
D
A438 Hippolais pallida V
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pădurea Dumbrăveni, adăposteşte pe costele calcaroase o vegetaţie cu elemente submediteraneene, majoritatea specii rare. În afara formelor de relief foarte variate, cum ar fi zona canaralelor cu defilee care constituie peisaje geomorfologice naturale de o rară frumuseţe, există o vale cu apă permanentă. În perimetrul pădurii au fost identificate şi 26 de specii de macromycete, cu 14 taxoni comestibili şi doi otrăvitori. Fauna conservă populaţii consistente pentru numeroase specii de vertebrate şi nevertebrate specifice zonei de sivostepă. Avifauna este bine reprezentată, spectrul ecologic al păsărilor, fiind echilibrat. În sit se află ariile naturale protejate Pereţii calcaroşi de la Petroşani şi Locul fosilifer Credinţa.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 23 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 66 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Coracias garrulus Dendrocopos syriacus Lanius minor Hieraaetus pennatus Emberiza hortulana Lullula arborea Accipiter brevipes Milvus migrans Buteo rufinus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile de rapitoare. Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Circus cyaneus Phylloscopus orientalis Reproducere: R, Caracteristici: A, B, B, A
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea rezidă în presiunea factorilor antropici din interiorul şi imediata vecinătate a sitului. Influenţe negative importante exercită păşunatul, vânătoarea/braconajul, exploatările de suprafaţă de piatră, agricultura (economia zonei fiind preponderent agrară).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia Pădurea Dumbrăveni a fost pusă sub regim de protecţie prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi naţional - Secţiunea a III-a - Arii protejate de interes naţional este arie naturală protejată de interes naţional. Aria naturală protejată Pereţii calcaroşi de la Petroşani a fost pusă sub regim de protecţie prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi naţional - Secţiunea a III-a - Arii protejate de interes naţional este arie naturală protejată de interes naţional. Aria naturală protejată Locul fosilifer Credinţa a fost pusă sub regim de protecţie prima dată în anul 1980, prin Decizia nr. 31/1980 a Consiliului Popular Judeţean Constanţa. Prin L. nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriuluzi naţional - Secţiunea a III-a - Arii protejate de interes naţional este arie naturală protejată de interes naţional.
Tip de proprietate Rezervaţia Pădurea Dumbrăveni este proprietate de stat publică, cu suprafaţa de 345,7 ha, pe teritoriul administrativ al Com. Dumbrăveni. În Amenajamentul Silvic al U.P.I Dumbrăveni, O.S. Basarabi, D.S. Constanţa, suprafaţa rezervaţiei este de 329,2 ha. Terenurile din restul sitului sunt peste 70% proprietate privată de stat sau individuală. Ariile naturale protejate Pereţii calcaroşi de la Petroşani şi Locul fosilifer Credinţa aparţin domeniului public.
Documentație Informaţiile cu caracter ştiinţific au ca sursă S.O.R.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
89.93

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 89.93 2.361.-Pădurea Dumbrăveni

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J092CT021 * 35.26

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
0
A
20.00
-
A
5.00
-
C
-
A
5.00
-
B
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-
A
25.00
-
B
15.00
0
A
10.00
-
B
5.00
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Rezervaţia forestieră Dumbrăveni se află în custodia D.S. Constanţa, O.S. Basarabi. Aria naturală protejată Pereţii calcaroşi de la Petroşani se află în administrarea primăriei comunei Deleni, iar Locul fosilifer Credinţa se află în adminis
Planuri de management al sitului Nu există plan de management, pentru Rezervaţia Pădurea Dumbrăveni custodele ariei naturale protejate a elaborat şi avizat Regulamentul rezervaţiei.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-140
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-9
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-8
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70