Natura2000 - Dunăre - Olteniţa (ROSPA0038)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0038
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dunăre - Olteniţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.484444
Latitudine 44.063333
Suprafață (ha) 6022.40

Altitudine (m)

Minimă 1.00
Maximă 31.00
Medie 15.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
95.00
5.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A020 Pelecanus crispus R
C
B
C
B
A021 Botaurus stellaris RC
D
A022 Ixobrychus minutus 40-50 p RC
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax RC
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 800-1000 i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 300-400 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 160-180 i
C
B
C
B
A030 Ciconia nigra 20-30i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 43-46 p 1300-1500 i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 20-80 i
D
A034 Platalea leucorodia 120-140 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 25-30 p 130-240 i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus RC
D
A073 Milvus migrans 2-4 i
D
A081 Circus aeruginosus 8-11 p
C
B
C
B
A119 Porzana porzana R
D
A131 Himantopus himantopus 22-24 p 40-50 i
B
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 8-12 p 20-40 i
C
B
C
C
A138 Charadrius alexandrinus R
D
A151 Philomachus pugnax RC
D
A166 Tringa glareola RC
D
A193 Sterna hirundo RC
D
A195 Sterna albifrons RC
D
A196 Chlidonias hybridus RC
D
A197 Chlidonias niger RC
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 120-150 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis R 40-50 i
D
A005 Podiceps cristatus R 40-80 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 500-700 i
D
A028 Ardea cinerea R
D
A036 Cygnus olor 40-80 i
D
A041 Anser albifrons 1000-2000 i
C
B
C
B
A048 Tadorna tadorna 60-90 i
D
A050 Anas penelope C
D
A051 Anas strepera C
D
A052 Anas crecca C
D
A053 Anas platyrhynchos 200-300 i 2000-5000 i
C
B
C
C
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina 800 i
D
A061 Aythya fuligula RC
D
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus RC
D
A125 Fulica atra 300-800 i
D
A149 Calidris alpina RC
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A179 Larus ridibundus 14000-20000 i
B
B
C
A
A212 Cuculus canorus RC
D
A230 Merops apiaster 50-60 p
D
A232 Upupa epops RC
D
A244 Galerida cristata 8-10 p
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
C
B
C
C
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A315 Phylloscopus collybita RC
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus R
D
A337 Oriolus oriolus R C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 120-400 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl propus se afla pe Dunare intre km 451 si km 430.Situl propus cuprinde atat portiunea de Dunare cuprinsa intre Cascioarele-Chirnogi-Oltenita cat si teren agricol ce face parte din incinta indiguita Greaca-Arges-Chirnogi. Este aparata de inundatii prin: digul longitudinal Dunare cu o lungime 19,500km construit in 1967; digul Remu-Arges mal drept cu o lungime de 4,2 km con struit in 1967; digul de compartimentare(dig vechi Chirnogi) cu o lungime de 12,475km construit in 1932; digul de compartimentare (dig nord Chirnogi) cu o lungime de 2,7km construit in 1932. O parte din diguri au suferit modificari datorita constructiei canalului Dunare-Bucuresti. In acest sit propus se afla doua sisteme de desecare, Dunarica si Greaca. De foarte multe ori cand nivelul Dunarii este ridicat terenurile agricole propuse in sit sunt inundate, apa stationand pe o perioda mai lunga , 40-50 zile pe an. Evacuarea apei din incinta se face prin cele doua statii de pompare mentionate. Datorita acestui aspect de zona umeda caracteristica luncii Dunarii arealul este tranzitat de numeroase specii avifaunistice, printre acestea se numara gaste, garlite, starci, egrete, chire, chirighite etc.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 28 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 61 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Ciconia nigra Himantopus himantopus Ixobrychus minutus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca Ardeola ralloides Phalacrocorax pygmaeus Platalea leucorodia Ciconia ciconia Egretta alba Egretta garzetta SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.
Vulnerabilitate Datorita faptului ca situl cuprinde o mare parte din suprafetele agricole la care se utilizeaza ingrasaminte chimice si pesticide, pot exsita riscul aparitiei unor modificari in randul pasarilor(paralizie, sterilitate). Un potential risc in reprezinta poluarea apei din raul Arges(grupa III-IV,amoniu si azot).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu a fost declarat printr-un act juridic.
Tip de proprietate Proprietate de stat 100%.
Documentație Grigore Antipa-Regiunea inundabila a Dunarii,SGA Calarasi.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
70.00
0
B
30.00
-
A
50.00
-
A
10.00
-
B
2.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
0
A
30.00
-
B
10.00
-
C
1.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ostrovul Albina si Georgescu, amplasate in dreptul localitatii Oltenita pe fluviul Dunarea se afla in administratia Directiei Silvice Calarasi, Ocolul Silvic Mitreni.Dunarea apartine pe acest sector de Directia Apele Romane Arges Vedea.Tere
Planuri de management al sitului Nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-137
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-138
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70