Natura2000 - Dunăre - Ostroave (ROSPA0039)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0039
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0149 (Pădurea Eseschioi - Lacul Bugeac)
 • ROSCI0172 (Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - Iortmac)
 • ROSCI0022 (Canaralele Dunării)
 • ROSCI0071 (Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul Vederoasa)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dunăre - Ostroave

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.763333
Latitudine 44.225556
Suprafață (ha) 16223.60

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 133.00
Medie 18.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
55.00
45.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 50-150 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 20-50 i
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 40 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 470-520 p
B
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 90 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 320 p
B
B
C
B
A029 Ardea purpurea 90-120 p
B
B
C
B
A030 Ciconia nigra 4 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 22-34 p 1200-2400 i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 120-130 p 230-400 i
B
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 144-160 p
B
B
C
B
A073 Milvus migrans 3-4 p
C
A
B
A
A075 Haliaeetus albicilla 3-4 p 17 i
B
A
B
A
A081 Circus aeruginosus 14-20 p
C
B
C
B
A094 Pandion haliaetus 20 i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 18-21 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva 12 p
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 24 i
D
A132 Recurvirostra avosetta 8 i
D
A166 Tringa glareola 80 i
D
A177 Larus minutus 400 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1000-2000 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 25-30 p 400 i
B
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 60 p 400-600 i
C
B
C
B
A197 Chlidonias niger 400 i
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 20 p
C
B
C
C
A229 Alcedo atthis 50 p
C
C
C
B
A231 Coracias garrulus 70-80 p
C
A
C
B
A234 Picus canus 30 p
D
A236 Dryocopus martius 10 p
D
A293 Acrocephalus melanopogon R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A338 Lanius collurio 40 p
D
A339 Lanius minor 54 p
D
A379 Emberiza hortulana 60 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 90-120 p 240 i 300 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 120 i
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 2 p
C
A
C
A
A511 Falco cherrug 1-3 i
C
C
A
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 200 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 80-120 p 300 i
D
A028 Ardea cinerea 50 p
D
A053 Anas platyrhynchos 120 p
D
A059 Aythya ferina 80 p
D
A096 Falco tinnunculus 50 p
D
A099 Falco subbuteo 20 p
D
A179 Larus ridibundus 10000-20000 i
B
B
C
B
A230 Merops apiaster 120 p
D
A249 Riparia riparia 750-1100 p
C
A
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Ostroavele din lunca Dunării sunt reprezentate prin păduri naturale şi plantaţii (cu o pondere de peste 50%), care includ mai multe tipuri de habitate de pădure şi tufărişuri de luncă. În perimetrul sitului se află aria protejată Puctul fosilifer de la Cernavoda, monument al naturii, unde apar la zi depozite cretacice inferioare cu o bogată faună fosilă, reprezentată prin 72 specii de corali, bivalve, gasteropode, brachiopode.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 38 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 36 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Coracias garrulus Falco vespertinus Aythya nyroca Platalea leucorodia Egretta garzetta Nycticorax nycticorax Plegadis falcinellus Phalacrocorax pygmaeus Ardea purpurea Haliaeetus albicilla Ardeola ralloides Lanius minor Caprimulgus europaeus Milvus migrans Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Plegadis falcinellus Phalacrocorax pygmaeus Aythya nyroca Sterna hirundo Tringa glareola Himantopus himantopus Ciconia ciconia Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Branta ruficollis Phalacrocorax pygmaeus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C6.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este determinată în principal de factorii antropici, prin activităţi de transport fluvial, activităţi extractive din albia Dunării, dragajele, consolidările de maluri, pescuit comercial. Determinanţi sunt şi factorii naturali cu impact asupra habitatelor naturale şi seminaturale, cum ar fi variaţiile dramatice ale nivelului Dunării, eroziunea din cauze naturale a malurilor.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Sunt desemnate trei ostroave ca rezervatii naturale prin HG 2151/2004,respectiv ostroavele Soimul,Ciocanesti si Haralambie.
Tip de proprietate Proprietate de stat - 88%. Proprietate privata - 12% pentru Ostroavele din jud. Calarasi-Haralambie, Ciocanesti, Pisica, Turcescul,Cianul, Tiul, Soimul, Fermecatul. Ostrovul Păcuiul lui Soare cu o suprafată de 419 ha este proprietate de stat (fond forestier de stat)în administrarea O.S. (Băneasa District I Ostrov, Canton nr. III.
Documentație SOR-Buletin AIA iunie 2002 nr.12,Grigore Antipa- Regiunea inundabila a Dunarii.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.02

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.02 2.354.-Locul fosilifer Cernavodă

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J089CL002 * 1.46

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
A
30.00
-
B
10.00
-
B
5.00
-
A
5.00
-
A
10.00
-
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
0
B
5.00
-
A
20.00
-
B
5.00
0
A
10.00
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Directia Silvica Calarasi pentru Ostroavele de pe teritoriul jud. Calarasi. Ostrovul Păcuiul lui Soare se află în administrarea Direcţiei Silvice Constanţa, O.S. Băneasa (District I Ostrov, Canton nr. III).
Planuri de management al sitului Pentru ariile protejate: Rezervatia Naturala Ostrov Soimul, Rezervatia Naturala Ostrov Ciocanesti, Rezervatia Naturala Ostrov Haralambie, planurile de management sunt definitivate si trimise spre aprobare la Academia Romana. Celelalte Ostroave, respectiv Pisica, Tiul, Turcescu, Cianul si Fermacatul nu au plan de management si nici regulament de functionare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-129
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-128
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-141
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-140
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-139
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70