Natura2000 - Eleşteele Jijiei şi Miletinului (ROSPA0042)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0042
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0222 (Sărăturile Jijia Inferioară - Prut)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Eleşteele Jijiei şi Miletinului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.278889
Latitudine 47.413889
Suprafață (ha) 18990.30

Altitudine (m)

Minimă 32.00
Maximă 185.00
Medie 62.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 5-10 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 15-30 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 20-30 p
C
B
C
C
A024 Ardeola ralloides 30-40 p
C
B
C
C
A026 Egretta garzetta 30-50 p
C
B
C
C
A027 Egretta alba 30-40 p 150-240 i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 20-30 p 80-120 i
B
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 2500-5000 i
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 26-40 p
B
B
C
B
A042 Anser erythropus 20-30 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 20-30 p 2000-2700 i
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 10-15 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 15-20 p
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 2-5 i
D
A084 Circus pygargus 20-30 i
D
A097 Falco vespertinus 10-15 p 30-50 i
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 150-300 i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 18-25 p 50-75 i
B
B
C
B
A140 Pluvialis apricaria 350-600 i
B
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 3600-4500 i
C
B
C
B
A154 Gallinago media 20-50 i
A
A
B
B
A166 Tringa glareola 200-350 i
C
C
C
C
A177 Larus minutus 20-30 i
D
A193 Sterna hirundo 60-80 p
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 60-80 p
C
B
C
C
A197 Chlidonias niger 15-30 p
C
B
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 3-5 p
D
A229 Alcedo atthis 10-20 p
D
A231 Coracias garrulus 2 p
D
A255 Anthus campestris 15-20 p
D
A338 Lanius collurio 30-40 p
D
A339 Lanius minor 30-40 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 100-180 i
C
B
C
C
A404 Aquila heliaca 3-5 i
B
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A017 Phalacrocorax carbo 250-600 i
D
A036 Cygnus olor 60-80 i
D
A041 Anser albifrons 5000-7500 i 12500-14500 i
B
B
C
B
A043 Anser anser 2500-3000 i
C
B
C
B
A048 Tadorna tadorna RC
D
A050 Anas penelope 250-800 i
D
A051 Anas strepera 600-800 i
C
B
C
C
A052 Anas crecca 580-800 i
D
A053 Anas platyrhynchos 1800 i 7800-15000 i
C
B
C
C
A054 Anas acuta 80-150 i
D
A055 Anas querquedula 600-900 i
D
A056 Anas clypeata 380-460 i
D
A059 Aythya ferina 50-60 p 1700-2800 i
C
B
C
C
A088 Buteo lagopus 5-10 i
D
A125 Fulica atra 1000-1300 i 4000-4500 i
C
B
C
C
A142 Vanellus vanellus 6000-12000 i
C
B
C
C
A144 Calidris alba 300-500 i
D
A145 Calidris minuta 80-260 i
D
A147 Calidris ferruginea 180-300 i
D
A149 Calidris alpina 360-750 i
C
B
C
C
A150 Limicola falcinellus 180-270 i
C
A
C
C
A153 Gallinago gallinago 50-70 i
D
A156 Limosa limosa 11-13 p 4500-6000 i
C
B
C
C
A160 Numenius arquata 500-850 i
C
B
C
C
A161 Tringa erythropus 250-380 i
D
A162 Tringa totanus 700-1200 i
C
B
C
C
A163 Tringa stagnatilis 250-300 i
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus 250-500 i
D
A179 Larus ridibundus 120 p 1000-1600 i
C
B
C
C
A182 Larus canus RC
D
A213 Tyto alba R
D
A459 Larus cachinnans 800-1500 i
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Iris sintenisii ssp. brandzae
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă umedă propusă ca sit RAMSAR şi zonă de importanţă avifaunistică identificată de către Bird Life International.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 30 c) numar de specii periclitate la nivel global: 9 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Falco vespertinus Aythya nyroca Platalea leucorodia Ardea purpurea Ardeola ralloides Chlidonias niger Egretta alba Circus pygargus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca Anser anser Aythya nyroca Anser erythropus Aquila heliaca Ciconia ciconia Situl este important pentru iernat pentru rate, gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de activităţile de piscicultură şi exploatare piscicolă(antropizare), sărăturare, eroziune.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) A FOST DEPUSĂ OFICIAL, IN ANUL 2000, DOCUMENTAŢIA ŞTIINŢIFICĂ NECESARĂ PENTRU DESEMNAREA ZONEI CA „SIT RAMSAR”
Tip de proprietate 55% proprietăţi particulare 45% proprietate de stat
Documentație Proiect Vlădeni 2000 - Conservarea biodiversităţii în zona umedă Vlădeni (judeţul Iaşi) - volum elaborat la Universitatea Al.I.Cuza Iaşi, în vederea declarării sitului ca sit RAMSAR.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.16

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.16 2.553.-Balta Teiva-Visina

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J052IS011 * 5.72

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
+
B
30.00
-
C
10.00
-
B
50.00
-
C
40.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
C
10.00
-
B
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului S.C. Pescaris S.A. Iaşi - concesionar
Planuri de management al sitului Nu există plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-20
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-19
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-32
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-31
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70