Natura2000 - Grădiştea - Căldăruşani - Dridu (ROSPA0044)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0044
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Grădiştea - Căldăruşani - Dridu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.326111
Latitudine 44.682222
Suprafață (ha) 6442.20

Altitudine (m)

Minimă 44.00
Maximă 101.00
Medie 80.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
22.00
78.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 7-8 p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 12-20 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 70-80 p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 35-50 p 20-200 i
C
B
C
C
A026 Egretta garzetta 40-60 p 60-200 i
C
B
C
B
A027 Egretta alba 40-210 i
C
B
B
B
A031 Ciconia ciconia 2 p
D
A038 Cygnus cygnus 3-8 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 25-28p
C
B
C
B
A068 Mergus albellus R
D
A081 Circus aeruginosus 3-4 p
C
B
C
C
A119 Porzana porzana 7-8 p
D
A120 Porzana parva RC
D
A131 Himantopus himantopus R
D
A132 Recurvirostra avosetta R
D
A151 Philomachus pugnax 400-700 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 40-80 i
D
A193 Sterna hirundo RC
D
A197 Chlidonias niger R
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 80-90 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-20 p 40-50 i
D
A005 Podiceps cristatus 10-20 p 40-80 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 150-300 i
D
A028 Ardea cinerea 30-40 p
D
A036 Cygnus olor 4-5 p 230-320 i
D
A043 Anser anser 200-300 i
D
A048 Tadorna tadorna 60-90 i
D
A050 Anas penelope C
D
A051 Anas strepera C
D
A052 Anas crecca C
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina 40-50 i 1200-1300 i 2000-3000 i
D
A061 Aythya fuligula RC
D
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus RC
D
A125 Fulica atra 3000-4000 i
D
A149 Calidris alpina RC
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A179 Larus ridibundus R 3000-4000 i
B
B
C
A
A212 Cuculus canorus RC
D
A230 Merops apiaster 4-5 p
D
A232 Upupa epops RC
D
A244 Galerida cristata RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A315 Phylloscopus collybita RC
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 1200-1400 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Sursa: APM-IF Ene A Jul 18 2006 12:30PM : Lacul si Padurea Caldarusani se afla la 45 km de Bucuresti si reprezinta o zona turistica mult cautata. Lacul este un vechi liman fluviatil (de 6m lungime si 5m adancime), padurea din jurul lui formand o vegetatie forestiera ce adaposteste specii de stejar, plop, salcii, etc. Zona Caldarusani reprezinta un mozaic de habitate (acvatic, padure, pajiste), relativ izolat de presiunea antropica. Pe malul lacului se afla Manastirea Caldarusani, punct de atractie turistic si istoric. Manastirea a fost ctitorita de domnitorul Matei Basarab in anul 1638, lacasul reprezentand un important centru de cultura, in care au fost expuse colectii de manuscrise bisericesti, cat si alte tiparituri religioase.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 23 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60 c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Ardeola ralloides Nycticorax nycticorax Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus Ardeola ralloides Egretta alba Cygnus cygnus Anser albifrons In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4. Sursa: APM-IF Ene A Jul 18 2006 2:00PM : Zona Caldarusani reprezinta un complex de ecosisteme (lac si padure limitrofa acestuia), fiind un mediu propice pentru dezvoltarea speciilor de flora si fauna salbatica. In urma cercetarilor efectuate in teren, au fost identificate aproximativ 70 de specii de pasari, unele regasindu-se in Anexa I a Directivei 79/409 EEC privind conservarea pasarilor salbatice adoptata la 2 aprilie 1979 ( Ciconia ciconia, Ardea purpurea, Nycticorax nycticorax, Circus pygarcus, Sterna hirundo, s.a.).
Vulnerabilitate - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul - braconaj - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes, în turbării - cositul în perioada de cuibărire - industrializare şi extinderea zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - scoaterea puilor pentru comerţ ilegal - reglarea cursurilor râurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii- adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci - împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) - arderea stufului în perioada de cuibărire Sursa: APM-IF Ene A Jul 18 2006 2:13PM : Lacul si Padurea Caldarusani reprezinta o zona turistica mult cautata, in special de amatorii de pescuit si vanatoare (zona fiind propice vanatorii de iepuri, fazani s.a.). Sub acest aspect, zona poate fi considerata vulnerabila.
Tip de proprietate Sursa: APM-IF Ene A Jul 18 2006 2:14PM : Proprietate privata si proprietatea statului

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 4/19.02.2010, Administrator:Consorţiul format din Asociaţia pentru Protejarea Habitatelor Naturale şi Clubul Ecologic UNESCO ProNatura Asociatia=B-dul Decebal, nr 1, bloc H2, ap 70, Loc Bucureşti; ProNatura=Cal. Plev
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-113
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-125
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70