Natura2000 - Gruia - Gârla Mare (ROSPA0046)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0046
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Gruia - Gârla Mare

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.806111
Latitudine 44.178333
Suprafață (ha) 2756.20

Altitudine (m)

Minimă 27.00
Maximă 90.00
Medie 40.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus R
D
A021 Botaurus stellaris 3-5p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 20-25p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 40-50p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 50-70p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 50-70 p
D
A027 Egretta alba 10-40i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 7-15 p
C
C
C
C
A032 Plegadis falcinellus 8-10 p
C
B
C
C
A034 Platalea leucorodia 20-30p
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 30-50p
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 3-5i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-2p
D
A131 Himantopus himantopus 2-2p
C
B
C
C
A193 Sterna hirundo P RC
D
A196 Chlidonias hybridus 200-250 p
B
B
C
B
A197 Chlidonias niger 10-20 p
C
B
C
C
A231 Coracias garrulus 25-40p
C
B
C
C
A393 Phalacrocorax pygmeus 110-130p 240-240i 300-800i
C
B
C
B
A511 Falco cherrug 1-2i
B
A
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 2 p
D
A005 Podiceps cristatus 16 p
D
A017 Phalacrocorax carbo 1600-3000 i
D
A028 Ardea cinerea 2-5 p 10-30 i
D
A036 Cygnus olor 2-10 p
D
A041 Anser albifrons 50-300 i
D
A050 Anas penelope RC
D
A051 Anas strepera 5-15 p RC
D
A052 Anas crecca RC
D
A053 Anas platyrhynchos 30-50 p >200 i 500-1000 i
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata R
D
A059 Aythya ferina 10-30 p RC
D
A061 Aythya fuligula R
D
A067 Bucephala clangula R
D
A069 Mergus serrator R
D
A070 Mergus merganser R
D
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo RC
D
A088 Buteo lagopus R
D
A123 Gallinula chloropus RC RC
D
A125 Fulica atra RC >250 i RC
D
A136 Charadrius dubius RC
D
A142 Vanellus vanellus RC
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa 50 i
D
A160 Numenius arquata R
D
A162 Tringa totanus R
D
A165 Tringa ochropus R
D
A168 Actitis hypoleucos C
D
A182 Larus canus R
D
A198 Chlidonias leucopterus R
D
A212 Cuculus canorus RC R
D
A230 Merops apiaster RC
D
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica RC
D
A260 Motacilla flava RC C
D
A262 Motacilla alba RC R
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A291 Locustella fluviatilis R
D
A292 Locustella luscinioides R R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus R R
D
A296 Acrocephalus palustris R R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus R R
D
A298 Acrocephalus arundinaceus R R
D
A336 Remiz pendulinus R R
D
A337 Oriolus oriolus RC R
D
A360 Fringilla montifringilla R
D
A365 Carduelis spinus R
D
A459 Larus cachinnans R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situat în lunca inundabilă a Dunării, acest sit urmează forma ţărmului stâng al fluviului. Vegetaţia emersă nu s-a putut dezvolta prea mult, în schimb cea submersă (în care predomină Myriophyllum şi Potamogeton) este abundentă şi constituie suport pentru cuiburile de corcodel mare Podiceps cristatus şi de chirighiţă cu obraji albi Chlidonias hybridus.Balta Gruia atrage în această zonă un număr impresionant de păsări, atât ca număr de specii, cât şi de indivizi, în perioada de vară dar şi pentru iernare.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 19 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 89 c) numar de specii periclitate la nivel global: 6 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Falco cherrug Phalacrocorax pygmaeus Nycticorax nycticorax Phalacrocorax pygmaeus Ardea purpurea Egretta garzetta Ardeola ralloides Haliaeetus albicilla Botaurus stellaris Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus Phalacrocorax carbo Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Aythya ferina Phalacrocorax pygmaeus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.
Vulnerabilitate Poluarea apelor cu nitraţii proveniţi din surse agricole.Fauna sălbatică şi cu deosebire păsările înregistrează perturbări mari, urmare a modificării condiţiilor de adăpost şi linişte prin tăieri de vegetaţie lemnoasă, de circulaţia cu animale domestice, de incendierea stufului şi a resturilor de vegetaţie agricolă. De asemenea, amenajările piscicole afectează populaţiile actuale de păsări, cuibăritoare sau de tranzit.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl include o zonă umedă (Gârla Mare - Salcia, 907 ha), zonă declarată arie protejată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mehedinţi nr. 13/10.07.2000. Suprafaţa acestuia este însă mult mai mare, incluzând şi suprafeţe fără regim de protecţie.
Tip de proprietate Situaţia juridică a terenurilor se prezintă astfel: proprietate de stat 14,8%, proprietate comunală 10,7%, proprietate privată 74,5%.
Documentație 1.Ariile de importanţă avifaunistică din România - documentaţii, S.O.R., editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2004. 2.Studiu de fundamentare privind protecţia oficială a unor zone naturale şi monumente ale naturii din judeţul Mehedinţi.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
C
5.00
-
C
5.00
-
B
20.00
-
C
15.00
0
C
2.00
-
C
5.00
-
C
5.00
-
B
1.00
-
C
2.00
-
B
10.00
0
C
5.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-
C
5.00
-
C
5.00
-
C
10.00
-
C
15.00
0
C
5.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
B
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Autorităţile administraţiei locale.
Planuri de management al sitului Pentru zona umedă aflată sub regim de protecţie la nivel local există un regulament de administrare, însă pentru restul site-ului nu sunt astfel de reglementări.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70