Natura2000 - Iazurile de pe valea Ibănesei - Başeului - Podrigăi (ROSPA0049)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0049
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Iazurile de pe valea Ibănesei - Başeului - Podrigăi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.707222
Latitudine 48.035278
Suprafață (ha) 2705.00

Altitudine (m)

Minimă 73.00
Maximă 178.00
Medie 102.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 2-10i
C
B
C
B
A002 Gavia arctica 8-25 i
C
B
C
C
A022 Ixobrychus minutus 60-80 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 10-20 p 350-650 i
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 2-3 p 15-50 i
D
A027 Egretta alba 4-6 p 30-120 i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 4-7 p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 25-30 p 200-700 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 120-150 i
D
A068 Mergus albellus 120-180 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 8-12 p
C
B
C
B
A120 Porzana parva 80-110 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 2000-3000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 1500-2000 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 80-100 i
D
A196 Chlidonias hybridus 20-40 p
C
C
C
C
A197 Chlidonias niger 100-120 i
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 50-80 p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 80-100 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 150-200 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A017 Phalacrocorax carbo 400-1700 i
D
A028 Ardea cinerea 300-600 i
D
A036 Cygnus olor 2000-2500 i
D
A041 Anser albifrons 800-1400 i
D
A050 Anas penelope 500-1000 i
D
A051 Anas strepera 40-70 i
D
A052 Anas crecca 1000-2000 i
D
A053 Anas platyrhynchos 12000-16000 i
D
A054 Anas acuta 100-140 i
D
A055 Anas querquedula 300-500 i
D
A059 Aythya ferina 300-600 i
D
A061 Aythya fuligula 250-350 i
D
A125 Fulica atra 3000-5000 i
D
A136 Charadrius dubius 40-70 i
D
A142 Vanellus vanellus 1700-2100 i
D
A161 Tringa erythropus 500-1000 i
D
A162 Tringa totanus 35-55 i
D
A165 Tringa ochropus 30-60 i
D
A179 Larus ridibundus 6000-8000 i
D
A459 Larus cachinnans 150-200 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se găseşte la sud-est de pintenul deluros al Ibăneştilor, fiind încadrat în Câmpia Jijiei Superioare şi a Başeului. Situl este alcătuit din numeroase iazuri şi acumulări:Ac Negreni, Mileanca, Cal Alb, Iazurile Lişmăniţa,Ibăneasa, Vorniceni, Prisaca, Tătărăşeni, Neculce,Borzeşti, Havârna, fiind un excelent habitat pentru speciile de păsări specifice zonelor umede.
Calitate si importanță C6 - populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 3 specii erete de stuf (Circus aeroginosus), creşteţ cenuşiu (Porzana parva), egretă mare (Egreta alba) C4 – aglomerări mari de păsări acvatice Lacuri situate în valea Başeului şi în văile adiacente. Sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare, adăpostesc regulat peste 20.000 de păsări de apă migratoare în timpul migraţiei. Din punct de vedere al păsărilor cuibăritoare zona este importantă pentru populaţia de erete de stuf (Circus aeroginosus), creşteţ cenuşiu (Porzana parva) şi egretă mare (Egreta alba). În stufăriş respectiv pe copacii de pe insula din lacul Hăneşti există colonii mixte de stârci cuprinzând şi specii din Anexa I, ca stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax). Pe unele lacuri din valea Ibănesei găsim colonii de chirighiţă cu obraji albi (Chlidonias hybrida) respectiv de pescăruşi râzător (Larus ridibundus).
Vulnerabilitate 1. braconaj 2. vânătoarea in timpul cuibăritului 3. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 4. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 5. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 6. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 7. prinderea păsărilor cu capcane 8. pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate 9. electrocutare si coliziune in linii electrice 10. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare 11. practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor, maşini de teren, motor de cross, enduro 12. arderea stufului în perioada de cuibărire 13. arderea stufului 14. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 15. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu are statut de protecţie legiferat.
Tip de proprietate Suprafaţa totală a acestor iazuri este de cca 1368 ha din care:PROPRIETATE DE STAT: 615ha -ANAR-Direcţia de Ape Prut Iaşi-SGA Botoşani(Ac Negreni, Mileanca, Cal Alb);53 ha domeniul public Primăria Darabani(Iaz Lişmăniţa);PROPRIETATE PRIVATA: 209 ha-Piscicola S.A. Botoşani(Iazurile Ibăneasa, Vorniceni, Prisaca); 491 ha-societăţi comerciale private:SC FISHCOM SRL Havârna(Iazurile Tătărăşeni, Neculce) , SC ALFABIT SRL Ungureni(Iaz Borzeşti),SC PIRANIA SRL Botoşani(Iazul Havârna).In procente :49%proprietate de stat şi 51% proprietate privată.
Documentație Studii ornitologice efectuate de SOR şi Grupul Milvus. Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
0
B
5.00
-
C
2.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea implementării planului de management va reveni structurii proprii de administrare special constituită, conform Ordinului 494/2005.Pâna la constituirea acestei structuri responsabilitatea revine consiliilor locale orăşeneşt
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă M35-138
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-6
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70