Natura2000 - Iazurile Miheşu de Câmpie - Tăureni (ROSPA0050)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0050
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

 • ROSCI0331 (Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de Câmpie)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Iazurile Miheşu de Câmpie - Tăureni

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.200278
Latitudine 46.653333
Suprafață (ha) 1208.90

Altitudine (m)

Minimă 282.00
Maximă 447.00
Medie 323.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 5-10 i
C
B
C
B
A002 Gavia arctica 10-15 i
D
A021 Botaurus stellaris 3-5 p 5-10 i
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 40-65 p 400-500 i
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax P? 300-500i
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 0-20 p 80-120 i
D
A027 Egretta alba 5-20 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 2-3 p 20-50 i
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 10-30 i
D
A031 Ciconia ciconia 6-10 p
C
B
C
C
A034 Platalea leucorodia 5-10 i
D
A060 Aythya nyroca 10-15 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 1-3 p
D
A082 Circus cyaneus 10-20 i
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 10-12 p
C
C
C
C
A120 Porzana parva 20-40 p 10-50 i
C
B
C
B
A122 Crex crex 4-5 p
D
A131 Himantopus himantopus 10-50 i
D
A132 Recurvirostra avosetta 10-50 i
D
A140 Pluvialis apricaria 20-100 i
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 300-400 i
D
A166 Tringa glareola 1000-2000 i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 5-20 p 500-700 i
D
A197 Chlidonias niger 200-400 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 10-16 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 50-60p
D
A339 Lanius minor 20-30 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 5-25 i
D
A396 Branta ruficollis 5-30 i
D
A429 Dendrocopos syriacus 20-30 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis RC 100-500 i
D
A005 Podiceps cristatus C 400-500 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 150-300 i 400-600 i
D
A028 Ardea cinerea RC 200-300 i 800-1000 i
D
A050 Anas penelope 2000-3000 i
D
A052 Anas crecca 800-1000 i 6000-8000 i
D
A053 Anas platyrhynchos 1000-1500 i 15000-20000 i
D
A055 Anas querquedula 1000-2000 i
D
A059 Aythya ferina 2000-2500 i
D
A061 Aythya fuligula 500-800 i
D
A067 Bucephala clangula 10-40 i
D
A125 Fulica atra C 3500-4500 i
D
A142 Vanellus vanellus 500-700 i
D
A153 Gallinago gallinago 70-350 i
D
A156 Limosa limosa 100-300 i
D
A179 Larus ridibundus 500-1000 i 8000-10000 i
D
A182 Larus canus 100-500 i
D
A459 Larus cachinnans 50-100 i 300-500 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Iazurile sunt situate pe valea Părâul de Campie, în Câmpia Transilvaniei. Ferma Zau a fost printre primele iazuri construite în perioada comunistă, în anii 50`. Ferma are 380 de hectare luciu de apa, fiind compusă din 4 iazuri şi 3 heleştee. Găsim aici vegetaţie acvatică, cu stuf pe marginile heleşteele Miheş şi Răzoare. Ferma Tăureni a fost creată în 1978, fiind alcătuită din 5 iazuri, cu o suprafaţă totală de 280 de hectare. La heleşteele Tăureni toate iazurile abundă în vegetaţie acvtaică, suprafeţe însemnate acoperite de stuf, iar pe margini inclusiv vegetaţie lemnoasă (sălcii). Datorită faptului că aceste ferme sunt situate în apropiere de localităţi, presiunea antropică asupra ornitofaunei este semnificativă.
Calitate si importanță Criteriul C1 – specii de interes conservativ global: o specie, vânturelul de seară (Falco vespertinus); Criteriul C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene: o specie, stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax). Aceste lacuri artificiale de pe valea Pârăului de Câmpie au fost înfiinţate pentru a servi ca ferme piscicole, destinaţie pe care o au şi în prezent. Ele reprezintă un important loc de popas pentru păsările migratoare din Transilvania, care adăposteşte regulat între 35 000 – 65 000 ex. de păsări de apă anual. Efectivele vânturelului de seară (Falco vespertinus) au scăzut dramatic în ultimii ani. Este foarte important păstrarea acestor populaţii izolate, punctiforme, din interiorul Transilvaniei. În plantaţia de conifere de lângă Miheşu de Câmpie a existat cu câţiva ani în urmă cea mai mare colonie de stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) din Transilvania. Deşi colonia s-a destrămat din cauza disturbanţei antropice, potenţialul zonei nu s-a schimbat, fiind posibil ca această colonie să se refacă. O parte a coloniei s-a mutat într-un pâlc de copaci de lângă Mureş, în apropierea oraşului Luduş. Specia fiind în declin în România, toate locurile de cuibărit sunt importante, în consecinţă şi această locaţie a fost adăugată sitului. Lacurile sunt importante în ceea ce priveşte cuibăritul unor specii de păsări care au puţine locuri de cuibărit în Transilvani: buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), stârcul pitic (Ixobrychus minutus), raţa roşie (Aythya nyroca) şi în unii ani chirighiţa neagră (Chlidonias niger) ş.a.
Vulnerabilitate 1. braconaj 2. vânătoarea in timpul cuibăritului 3. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 4. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 5. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 6. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 7. industrializare şi creşterea zonelor urbane 8. prinderea păsărilor cu capcane 9. pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate 10. electrocutare si coliziune in linii electrice 11. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 12. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare 13. arderea stufului în perioada de cuibărire 14. arderea stufului 15. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive
Tip de proprietate S.C.Zau de Campie S.A. este in curs de privatizare, proprietarul va deveni o firma privata italiana.
Documentație Baza de date Milvus

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
80.00
0
C
50.00
-
B
90.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
15.00
-
C
50.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea conservarii o are proprietarul elesteelor S.C. Zau de campie S.A, iar dupa incheierea privatizarii responsabilitatea trece la noii proprietari.
Planuri de management al sitului Exista un plan de mangement al pescuitului, care prevede golirea elesteelor toamna pe rand, cu trecerea apei in elesteul urmator. Acest management este favorabil conservarii speciilor de pasari.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-37
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-49
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70