Natura2000 - Iezerul Călăraşi (ROSPA0051)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip D
Codul sitului ROSPA0051
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Iezerul Călăraşi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.278333
Latitudine 44.189167
Suprafață (ha) 5001.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 20.00
Medie 8.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 300-600i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 20-144 i 30-100 i
B
C
A
C
A021 Botaurus stellaris 2-4p
C
B
C
C
A022 Ixobrychus minutus 12-20 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 30-60i
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 20-200 i
D
A026 Egretta garzetta 70-150i 60-200i
C
B
C
B
A027 Egretta alba 8-20i 40-210i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 15-18p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 30-40i 1500-2000i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 250-270 i
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 190-310 i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 120-143 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 20-40 p
C
B
C
C
A068 Mergus albellus 45-54 i
D
A073 Milvus migrans 2-4 i
D
A081 Circus aeruginosus 2-4i
D
A119 Porzana porzana 7-8 p
D
A131 Himantopus himantopus 12-32p 400-600i
B
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 20-40 i
D
A138 Charadrius alexandrinus 26-40 i
D
A151 Philomachus pugnax 1000-1500i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 40-80 i
D
A177 Larus minutus 250-300i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 700-800 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 12-50 i
C
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 40-70p 2000-i
C
B
C
B
A197 Chlidonias niger 5-15p 200-400i
C
A
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus 300-400i 500-800i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 1500-i 500-7000i
B
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-20 p 40-50 i
D
A005 Podiceps cristatus 10-20 p 40-80 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 500-700 i
D
A028 Ardea cinerea 80-90 p
D
A036 Cygnus olor 4-5 p 230-320 i
D
A041 Anser albifrons 3000-20000 i 1500-30000 i
B
B
C
B
A043 Anser anser 12-14 p 240-400 i
D
A048 Tadorna tadorna 60-90 i
D
A050 Anas penelope C
D
A051 Anas strepera C
D
A052 Anas crecca C
D
A053 Anas platyrhynchos 80 p 2000-5000 i
C
B
C
B
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina 800 i
D
A061 Aythya fuligula RC
C
C
C
C
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus RC
D
A125 Fulica atra 300-800 i
D
A149 Calidris alpina RC
D
A156 Limosa limosa 600-800 i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata RC
D
A162 Tringa totanus RC
D
A179 Larus ridibundus 120-220 p 3000-4000 i
B
B
C
A
A212 Cuculus canorus RC
D
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A232 Upupa epops RC
D
A244 Galerida cristata RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica RC
D
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A315 Phylloscopus collybita RC
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus R
D
A337 Oriolus oriolus R
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs P
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 2-3 p 120-400 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului APSA Iezer Calarasi este situata pe teritoriul com. Cuza-Voda, mun. Calarasi. Este un lac de origine naturala ramas dupa asanarea partiala a vechiului si intinsului Iezer Calarasi. A fost supus unor modificari artificiale in scopul exploatarii sale ca ferma piscicola(indiguire produsa in anii 1960). Suprafata luciului de apa este de aprox. 550ha.Iezerul este alimentat cu apa din Dunare prin canale artificiale. Pe malul lacului mare se afla un brau de stuf si papura de peste 4ha. In jurul Iezerului se intind pajisti, unele relativ umede, precum si culturi agricole.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 32 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Ardea purpurea Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus Cygnus cygnus Branta ruficollis Anser albifrons Tringa glareola Recurvirostra avosetta Himantopus himantopus Charadrius alexandrinus Egretta garzetta Philomachus pugnax Ciconia ciconia Egretta alba Chlidonias niger Mergus albellus Sterna hirundo Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Platalea leucorodia Pelecanus onocrotalus Plegadis falcinellus In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4.
Vulnerabilitate Activitati antropice (cultivarea terenurilor, exploatatii piscicole).
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) APSA Iezer Calarasi are statut de protectie prin H.G.2151/2004.
Tip de proprietate 100% stat
Documentație Grigore Antipa - Lunca inundabila a Dunarii, Arii de importanta avifaunistica din Romania - Dan Munteanu, SOR.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
60.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului APSA Iezer Calarasi este data in custodia SC Piscicola SA Calarasi.
Planuri de management al sitului Pentru APSA Iezer Calarasi s-a intocmit planul de management si regulamentul de functionare, acestea sunt aprobate de Academia Romana.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-139
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70