Natura2000 - Lacul Stânca Costeşti (ROSPA0058)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0058
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul Stânca Costeşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.146944
Latitudine 47.920556
Suprafață (ha) 2161.00

Altitudine (m)

Minimă 74.00
Maximă 111.00
Medie 83.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 5-10 i
B
A
C
C
A002 Gavia arctica 20-30i
B
B
C
C
A007 Podiceps auritus 5-10i
A
A
B
B
A022 Ixobrychus minutus 2-3 p
D
A023 Nycticorax nycticorax >5 p
D
A024 Ardeola ralloides 10-15p
C
B
C
C
A026 Egretta garzetta 10-15 i
D
A027 Egretta alba R 10-30 i
D
A029 Ardea purpurea P P
D
A030 Ciconia nigra >5 i
D
A031 Ciconia ciconia 3000-i
C
A
C
C
A038 Cygnus cygnus <120 i
B
B
C
C
A060 Aythya nyroca 35-60 i 600-1200 i
C
B
C
C
A068 Mergus albellus 40-60 i
C
B
C
C
A072 Pernis apivorus 3-5 i
D
A073 Milvus migrans 3-5 i
D
A075 Haliaeetus albicilla 2-5 i
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 1-3 i
D
A081 Circus aeruginosus P P RC
D
A082 Circus cyaneus 1-3 i >4 i
D
A083 Circus macrourus 1-3 i
C
B
C
C
A084 Circus pygargus 1-3 i
D
A089 Aquila pomarina 3-7 i
D
A090 Aquila clanga 1-3 i
C
A
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 5-6 i
D
A094 Pandion haliaetus 2-5 i
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus >1 p
D
A098 Falco columbarius 5-10 i
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 10-30 i
D
A132 Recurvirostra avosetta P 15-50 i
D
A140 Pluvialis apricaria 50-200 i
C
A
C
C
A151 Philomachus pugnax 20-200 i
D
A166 Tringa glareola 10-30 i
D
A177 Larus minutus P
D
A193 Sterna hirundo 5-10 i
D
A196 Chlidonias hybridus >10 i 10-150 i
D
A197 Chlidonias niger 2-10 i
D
A229 Alcedo atthis 5-10 p
D
A338 Lanius collurio 18-25 p
D
A339 Lanius minor 20-25 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 200-400 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 5-100 i
C
A
C
B
A404 Aquila heliaca 1-3 i
B
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 15-20 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 5-10 p 12-25 i
D
A006 Podiceps grisegena 3-10 i
C
B
C
C
A017 Phalacrocorax carbo 500-1080 i
C
B
C
C
A036 Cygnus olor 15-20 i
D
A043 Anser anser 900-1200 i
C
B
C
C
A052 Anas crecca >3000 i
C
B
C
C
A053 Anas platyrhynchos 4000-6500 i
C
B
C
C
A055 Anas querquedula >2500 i
C
B
C
C
A056 Anas clypeata 25-50 i
D
A058 Netta rufina 2-10 p
D
A059 Aythya ferina 2500-3000 i
D
A061 Aythya fuligula 190-230 i
D
A062 Aythya marila 25-40 i
D
A064 Clangula hyemalis 5-10 i
C
B
C
C
A067 Bucephala clangula 220-240 i
C
B
C
B
A069 Mergus serrator 20-45 i
C
B
C
C
A070 Mergus merganser 20-40 i
C
B
C
C
A087 Buteo buteo 10-12 i
D
A088 Buteo lagopus 2-5 i
D
A096 Falco tinnunculus 3-7 p
D
A125 Fulica atra 3000-4500 i
C
B
C
C
A179 Larus ridibundus 30-45 i
D
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A459 Larus cachinnans 20-25 p 30-40 i
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Allium saxatile R
A
Plante
2116 Schivereckia podolica V
A
Plante
Silene chlorantha R
A
Plante
Sisymbrium polymorphum R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este situat pe platforma moldovenească a cărei fundament este format din roci cristaline, magmatice si roci eruptive ce alcătuiesc un soclu rigid care a suferit o serie de mişcări de ridicare şi coborâre de-a lungul erelor geologice, având loc mai multe transgresiuni şi regresiuni marine. Odată cu sfârşitul etapei de arie mobilă, geosinclinală, relieful cristalin a fost preluat de către agenţii externi care şi-au început activitatea de eroziune. Succesiunea de formaţiuni geologice prezentate pe cursul Prutului poate fi sintetizată în: -orizontul de gresii cu silexuri din Badenianul superior, care a constituit o resursă importantă pentru dezvoltarea unor comunităţi umane paleolitice. -nivelul de gipsuri din Badenianul superior cantonează ample fenomene carstice cunoscute pe Terra in gipsuri -calcarele cu Lithothamnium din Badenianul superior cu potenţial carstic atestat în alte zone. -calcarele recifale bugloviene reprezintă probabil cea mai extinsă barieră fosilă de corali din Europa. Lacul Stânca-Costeşti este un lac de acumulare construit în vederea exploatării hidroenergiei;lacul prezintă variaţii de nivel în funcţie de regimul precipitaţiilor şi utilizare. Sub depunerile măloase există un punct stâncos calcaros care poate fi observat şi la ţărm.
Calitate si importanță SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6. Avifauna din perimetrul lacului de acumulare este constituită din 178 de specii de păsări, unele cu apariţii neregulate, altele fiind prezente în timpul pasajului şi mai ales, iarna,lacul de acumulare fiind un important cartier de internare a păsărilor din bazinul românesc al Prutului. Avifauna regiunii cuprinde 136 de specii folosite drept criterii pentru identificarea ariilor de importanţă avifaunistică, reprezentând 76,40%din totalul avifaunei râului Prut. C3 – aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene - 1 specie C4 – aglomerări mari de păsări de apă în timpul migraţiei şi iarna Zona propusă cuprinde lacul de acumulare amenajată pe valea Prut, în amonte de Costeşti – până la localitatea Sadoveni. Lacurile sunt un important loc de popas pentru păsările de apă în timpul migraţiei, respectiv putând fii observate regulat stoluri mari de raţe, gâşte, pescăruşi, lişiţe, cufundari etc. În perioada de cuibărit puţine păsări de apă pot fi întâlnite, dar avifauna clocitoare poate să se îmbogăţească pe măsură ce pe malurile lacului se dezvoltă o vegetaţie mai abundentă. După datele din prezent, o specie atinge pragul de aglomerare în migraţie (C3) dar probabil vor fi mai multe cu intensificarea observaţiilor
Vulnerabilitate 1. braconaj 2. prinderea păsărilor cu capcane 3. electrocutare si coliziune in linii electrice 4. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare 5. practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor 6. arderea stufului
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl este cel mai important cartier de iernare al păsărilor acvatice din bazinul românesc al Prutului . A fost desemnat ca Arie de Protecţie Specială Avifaunistică prin Hotărârea de Guvern nr.2151/2004.
Tip de proprietate Proprietate de stat(70%) 1)Nodul Hidrotehnic Stânca-Agenţia Naţională Apele Române (luciu de apă şi uscat) 2)Situl are o suprafaţă de 42,9 ha în fond forestier: Pădurea de la Cinghinia-UP V aparţinând Ocolului Silvic Truşeşti(Regia Naţională a Pădurilor prin Direcţia Silvică Botoşani) Proprietate privată(30%) -terenuri din jurul apei aparţinând persoanelor fizice care locuiesc in Comunele Manoleasa, Ripiceni sau in localităţile învecinate.
Documentație Mititelu D., Barabas N., Haja S., 1971-Flora şi vegetaţia rezervaţiei Stânca-Ştefăneşti (jud. Botoşani). Muzeul de ştiinţe ale naturii Bacău-Studii şi comunicări, pag.731-750 Oltean M., Negrean G., Popescu A., Roman N., Dihoru G., Sanda V., Mihăilescu S., 1994- Lista Roşie a plantelor superioare din România. Institutul de biologie- Studii, Sinteze, documentaţii de ecologie, 1: 1-52

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.00

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.00 2.229.-Stanca Ripiceni

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
8.00
-
C
7.00
-
C
3.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
-
B
8.00
-
B
5.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea implementării planului de management va reveni structurii proprii de administrare special constituită, conform Ordinului 494/2005. Pâna la constituirea acestei structuri responsabilitatea revine consiliior locale comunale
Planuri de management al sitului APM Botoşani a întocmit Planul de management al sitului, care a fost avizat de Academia Română. Planul de management cuprinde următoarele obiective: Obiectiv nr. 1:Elaborarea hărţii în format GIS şi delimitarea pe harta cadastrală a APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 2:Stabilirea strategiei de gestionare a APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr.3:Crearea bazei de date specializate privind APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr.4:Protecţia speciilor sălbatice şi habitatelor din APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr.5:Gestionarea resurselor piscicole ale APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 6: Gestionarea resurselor agricole ale APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 7:Gestionarea resurselor turistice ale APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectiv nr. 8: Monitoringul ecologic al APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectivul nr. 9:Reabilitarea ecologică a zonelor din APSA Lac Stânca-Costeşti. Obiectivul nr. 10: Promovarea cooperărilor la nivel naţional şi internaţional . Obiectivul nr.11: Dezvoltarea relaţiilor cu publicul.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă M35-139
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-7
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70