Natura2000 - Lacurile Taşaul - Corbu (ROSPA0060)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0060
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile Taşaul - Corbu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.604722
Latitudine 44.364722
Suprafață (ha) 2701.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 16.00
Medie 2.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Pontică
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica 2 i
D
A019 Pelecanus onocrotalus 330 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 8-20 i 60-70 i
B
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 12-14 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 60-70i
D
A024 Ardeola ralloides 60-70 i
D
A026 Egretta garzetta 60-70 i
D
A027 Egretta alba 120-130 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 4 p 60-70 i
D
A034 Platalea leucorodia 100-120 i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 200-230 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 24 i
D
A071 Oxyura leucocephala 2 i
C
B
B
B
A082 Circus cyaneus 20 i
C
B
C
C
A094 Pandion haliaetus 4 i
D
A097 Falco vespertinus 84-90 i
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 2 i
D
A138 Charadrius alexandrinus 6 p
C
B
C
B
A189 Gelochelidon nilotica 10 i
C
B
C
C
A190 Sterna caspia 8 i
D
A191 Sterna sandvicensis 10 i
D
A193 Sterna hirundo 80-200 i
D
A195 Sterna albifrons 2 i
D
A196 Chlidonias hybridus 68 i
D
A197 Chlidonias niger 45 i
D
A229 Alcedo atthis 3 i
D
A242 Melanocorypha calandra 24-234 p
C
B
C
B
A255 Anthus campestris 60 p
D
A338 Lanius collurio 8 p
D
A339 Lanius minor 6 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 18 i
D
A396 Branta ruficollis 260 i
C
B
C
B
A511 Falco cherrug 2 i
C
B
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 5-8p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 300 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 100 i 300 i
D
A028 Ardea cinerea 20 i
D
A036 Cygnus olor 14 i
D
A041 Anser albifrons 300 i
D
A048 Tadorna tadorna 12 p 120 i
D
A050 Anas penelope 60 i
D
A051 Anas strepera 40 i
D
A052 Anas crecca 200 i
D
A053 Anas platyrhynchos 100 i 4600 i
C
B
C
B
A059 Aythya ferina 2500 i 10000 i
C
B
C
A
A061 Aythya fuligula 500-700 i 1000-1200 i
D
A096 Falco tinnunculus 8 p
D
A123 Gallinula chloropus 8 p
D
A125 Fulica atra 35 p 1000 i 1000 i
D
A179 Larus ridibundus 1000 i 1000 i
C
B
C
B
A182 Larus canus 400 i
C
B
C
B
A183 Larus fuscus 5 i
D
A208 Columba palumbus 1200 i
D
A262 Motacilla alba 3000 i
C
B
C
B
A297 Acrocephalus scirpaceus 20 p
D
A351 Sturnus vulgaris 50000 i
C
B
C
B
A459 Larus cachinnans 60 p 12000 i 1200 i
B
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Taşaul este unit cu lacul Gargalâc (cunoscut ca lacul Corbu)formând împreună un complex lacustru. Lacul Taşaul este un liman maritim tipic, neavând legătură directă cu Marea Neagră. Malurile sale se prezintă sub forma unei faleze, iar bazinul hidrografic este format în cea mai mare parte de râul Casimcea. Lacul Corbu are malurile constituite în cea mai mare parte din depozite loessoide, sub forma unei faleze cu înălţimi mai mici.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 37 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 37 c) numar de specii periclitate la nivel global: 8 Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Falco cherrug Branta ruficollis Oxyura leucocephala Anser erythropus Cygnus cygnus Pelecanus onocrotalus Pelecanus crispus Nycticorax nycticorax Ardeola ralloides Aythya nyroca Chlidonias niger Egretta garzetta Falco peregrinus Chlidonias hybridus Falco vespertinus Platalea leucorodia Cygnus bewickii Egretta alba Sterna sandvicensis Gelochelidon nilotica Ciconia ciconia Circus cyaneus Saxicola rubetra Miliaria calandra Sturnus roseus Sturnus vulgaris Podiceps nigricollis Podiceps grisegena Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Pelecanus crispus Aythya ferina Fulica atra Larus ridibundus Larus cachinnans In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C4, C6.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea lacului este foarte mare. În vecinătatea site-ului se desfăşoară multiple activităţi industriale cu impact negativ: activităţi extractive prin mai multe cariere de piatră, rafinărie (S.C. Petromidia S.A.),complex zootehnic (S.C.Tabco). Populaţiile de păsări sunt influenţate negativ de existenţa pe malurile lacului a mai multor exploatări miniere de suprafaţă (cariere de exploatare a sisturilor verzi şi a calcarelor), mai ales prin poluare fonică.
Tip de proprietate Lacul Taşaul este proprietate de stat (domeniul public al statului - cnf. H.G. 2060/2004).
Documentație P. Gâştescu, 1071, Lacurile din România, Limnologie regională, Ed.Acad.Bucureşti

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
-
A
5.00
-
A
15.00
-
A
25.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-
B
10.00
-
A
-
A
15.00
-
A
10.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
A
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-130
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-142
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70