Natura2000 - Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti (ROSPA0063)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0063
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile de acumulare Buhuşi - Bacău - Bereşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.120000
Latitudine 46.247222
Suprafață (ha) 5575.50

Altitudine (m)

Minimă 99.00
Maximă 202.00
Medie 128.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A022 Ixobrychus minutus 50-70 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 100-250 i
D
A027 Egretta alba 120-500 i
C
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 220-300 i
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 4-12 p 50-200 i
C
B
C
B
A068 Mergus albellus 20-150 i 100-200 i
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 2-4 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 7-10 p
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 10-30 i
C
B
C
C
A127 Grus grus 10-40 i
D
A131 Himantopus himantopus 250-600 i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 5-30 p 70-250 i
C
B
C
B
A140 Pluvialis apricaria 200-300 i
B
C
C
C
A151 Philomachus pugnax 1500-6000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 1000-1500 i
C
A177 Larus minutus 150-250 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 80-100 p
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 300-600 i
D
A197 Chlidonias niger 30-80 i
D
A229 Alcedo atthis 15-30 p
D
A307 Sylvia nisoria 5-10 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 200-400 i
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 100-150 i
D
A005 Podiceps cristatus 200-300 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 3000-5000 i 600-1000 i
C
B
C
C
A028 Ardea cinerea 500-800 i
D
A036 Cygnus olor 50-120 i 500-800 i
D
A041 Anser albifrons 2000-5000 i
C
B
C
C
A043 Anser anser 200-500 i
D
A050 Anas penelope 600-1200 i
D
A051 Anas strepera 100-350 i
D
A052 Anas crecca 6000-12000 i
C
A
C
B
A053 Anas platyrhynchos 15000-25000 i
C
A
C
C
A054 Anas acuta 500-1000 i
D
A055 Anas querquedula 500-800 i
D
A056 Anas clypeata 300-600 i
D
A059 Aythya ferina 1500-3500 i
D
A061 Aythya fuligula 300-500 i
D
A062 Aythya marila 10-20 i
D
A067 Bucephala clangula 250-350 i
B
B
C
B
A070 Mergus merganser 210-380 i
B
B
C
B
A125 Fulica atra 8000-12500 i
C
B
C
C
A141 Pluvialis squatarola 80-120 i
D
A142 Vanellus vanellus 1000-2500 i
D
A161 Tringa erythropus 1000-2000 i
C
B
C
B
A179 Larus ridibundus 1500-3500 15000-25000 i
B
A
C
B
A182 Larus canus 2000-4000 i
C
A
C
C
A198 Chlidonias leucopterus 10-20 i
D
A262 Motacilla alba 1000-1500 i
D
A459 Larus cachinnans 1000-2000 i
C
A
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti are o suprafaţa: 5575,5 ha. În sit sunt cuprinse lacurile: LILIECI, BACAU II, GALBENI, RACACIUNI si BERESTI. Sunt 11 specii de importanta comunitară, pentru care a fost declarată aria de protecţie specială avifaunistica.
Calitate si importanță Prioritate nr. 10 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C2 – concentrări de specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 1 specie: lebădă de iarnă (Cygnus cygnus); C3 - aglomerări de specii migratoare, neameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: raţa sunătoare (Bucephala clangula), ferăstraş mare (Mergus merganser); C4 – aglomerări mari de păsări acvatice; C6 - populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 2 specii: chiră de baltă (Sterna hirundo), erete de stuf (Circus aeroginosus). Lacuri amenajate pe valea Bistriţei Moldoveneşti, respectiv pe Siret în aval de confluenţa Bistriţei pe teritoriul judeţului Bacău. Au o întindere mare, pe unele găsim mult stuf, chiar în formă de insule. Porţiunile de râuri care leagă lacurile, respectiv zonele folosite de păsări migratoare din apropierea lacurilor au fost incluse. Este una dintre cele mai importante locuri de migraţie a păsărilor de apă din Moldova. În timpul migraţiei putem întâlnii aici mii de raţe, gâşte, lişiţe, lebede, etc. care găsesc aici un loc ideal pentru a se odihnii în timpul migraţiei, numărul exemplarelor putând ajunge până la (şi chiar peste) 100.000 într-un sezon. Malurile lacurilor respectiv zonele inundabile şi păşunile sunt vizitate de mari stoluri de păsări de mal. Lacurile sunt folosite de păsări de apă şi ca loc de iernare. Mai multe sute de exemplare de ferestraş mare (Mergus merganser), raţă sunătoare (Bucephala clangula), lebădă de iarnă (Cygnus cygnus) şi mari stoluri de raţă mare (Anas platyrhyncos), raţă mică (Anas crecca) şi lişiţă (Fulica atra) iernează aici, numărul exemplarelor ajungând până la 50.000 de exemplare.
Vulnerabilitate 1. braconaj 2. vânătoarea in timpul cuibăritului 3. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 4. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 5. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 6. deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite 7. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 8. industrializare şi creşterea zonelor urbane 9. prinderea păsărilor cu capcane 10. pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate 11. electrocutare si coliziune in linii electrice 12. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 13. pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare 14. practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor, maşini de teren, motor de cross, enduro 15. reglarea cursurilor râurilor 16. schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) 17. arderea stufului în perioada de cuibărire 18. arderea stufului 19. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 20. turismul in masă 21. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacurile Lilieci,Bacau, Galbeni, Racaciuni, Beresti au fost declarate APSA prin HG 2151/2005, restul nu sunt arii naturale protejate.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
B
-
B
-
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru APSA Lacul Lilieci:Directia Silvica Bacau - Inginer Irina Titianu Str. Nicolae Titulescu, nr.14, Bacau Telefon:0234588959 Fax:0234571905 E-mail:tehnic2@silvabc.ro Conventie de custodie nr.5205/26.05200.Pentru APSA Lacul Bacau II si A
Planuri de management al sitului Pentru APSA Lacul Lilieci planul de management este in curs de elaborare. APSA Lacul Bacau II,APSA Galbeni si APSA Lacul Racaciuni nu au plan de management,ele au fost incredintate in custodie in data de 04.05.2006.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-54
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-55
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-67
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70