Natura2000 - Lunca inferioară a Turului (ROSPA0068)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip H
Codul sitului ROSPA0068
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca inferioară a Turului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.184444
Latitudine 47.888611
Suprafață (ha) 20241.10

Altitudine (m)

Minimă 115.00
Maximă 482.00
Medie 143.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 2-4 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 25-35 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 25-30 p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 1 p
D
A026 Egretta garzetta 12-18 p
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 2-4 p
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 4-5 p 20-40 i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 4-8 p
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 3-4 p
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 2-4 p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 1-2 p
C
B
B
A081 Circus aeruginosus 5-6 p
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 1-2 p
B
B
C
B
A089 Aquila pomarina 3-4 p
C
B
C
C
A122 Crex crex 20-30 p
C
B
C
B
A140 Pluvialis apricaria VR
D
A176 Larus melanocephalus ER
D
A177 Larus minutus VR
D
A196 Chlidonias hybridus 6-10 p
D
A215 Bubo bubo 1-2 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 3-9 p
D
A234 Picus canus 2-3 p
D
A236 Dryocopus martius 2-3 p
D
A238 Dendrocopos medius 15-25 p
D
A246 Lullula arborea 40-60 p
D
A293 Acrocephalus melanopogon 5-10 p
C
B
B
B
A338 Lanius collurio 400-700 p
D
A339 Lanius minor 80-150p
D
A429 Dendrocopos syriacus 25-40 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 10-30 C
C
B
C
B
A005 Podiceps cristatus 30-50 C
D
A006 Podiceps grisegena 0-4 VR
D
A008 Podiceps nigricollis
D
A028 Ardea cinerea 100-120 C
D
A036 Cygnus olor R
D
A041 Anser albifrons R
D
A043 Anser anser R
D
A050 Anas penelope RC
D
A051 Anas strepera VR RC
D
A052 Anas crecca C
D
A053 Anas platyrhynchos C C
D
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula RC C
D
A056 Anas clypeata RC
D
A059 Aythya ferina C C
D
A061 Aythya fuligula RC
D
A070 Mergus merganser VR
D
A086 Accipiter nisus 2-8
D
A087 Buteo buteo 14-26 2-8
D
A088 Buteo lagopus 0-3
D
A096 Falco tinnunculus 20-40
D
A099 Falco subbuteo 8-12
D
A113 Coturnix coturnix RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus C
D
A125 Fulica atra C C
D
A136 Charadrius dubius R RC
D
A142 Vanellus vanellus C C
D
A145 Calidris minuta RC
D
A147 Calidris ferruginea R
D
A149 Calidris alpina RC
D
A153 Gallinago gallinago C
D
A155 Scolopax rusticola ER
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata C
D
A162 Tringa totanus VR R
D
A163 Tringa stagnatilis VR
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos C
D
A179 Larus ridibundus C
D
A182 Larus canus R
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur R
D
A212 Cuculus canorus C
D
A214 Otus scops 10-16
D
A221 Asio otus 12-22
D
A232 Upupa epops RC
D
A233 Jynx torquilla R
D
A244 Galerida cristata C
D
A247 Alauda arvensis C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A253 Delichon urbica C
D
A256 Anthus trivialis R
D
A260 Motacilla flava RC
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros C
D
A274 Phoenicurus phoenicurus R
D
A275 Saxicola rubetra R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris C
D
A285 Turdus philomelos R
D
A287 Turdus viscivorus RC
D
A291 Locustella fluviatilis RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A296 Acrocephalus palustris RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus C
D
A308 Sylvia curruca C
D
A309 Sylvia communis C
D
A310 Sylvia borin R
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix R
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus R
D
A337 Oriolus oriolus R
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A361 Serinus serinus RC
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina R
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului I. BIOTOPUL a) Aspecte geologice/geomorfologice Bazinul hidrografic al râului Tur este situat în partea de nord a judeţului Satu Mare . Suprafaţa totală a bazinului este de 1144 kmp şi este repartizat în două mari unităţi de relief: munte (35%) şi câmpie (65%). Din punct de vedere geologic bazinul este amplasat pe fundamentul cutat al flisului transcarpatin, dar formaţiunile sale nu sunt cutate. Există însă numeroase falii care delimitează compartimente ridicate sau coborâte (horsturi şi grabene). Râul Tur izvorăşte din munţii Oaş la cca 1050 m altitudine şi se varsă în râul Tisa, pe teritoriul Ungariei cu o direcţie de curgere de la est la vest. Panta râului Tur are valori ridicate în zona montană de cca 2%, iar în zona de câmpie de 0,2-0,6% , ajungând sub 0,1 % în apropiere de frontieră cu Republica Ungară. b)Aspecte pedologice Solurile sunt de tip brun eu-mezobazice, pseudogleizate, amfigleizate, vertice, local salinizate şi alcalinizate inclusiv luvice slab. c) Aspecte hidrologice În apropierea râului Tur stratul freatic este drenat uşor şi adâncimea sa dominantă este de 2-5 m. La distanţă de cursul Turului nivelul freatic se ridică la 0,5-2 m. Oscilaţiile nivelului ating 1-2,5 m. Direcţia de curgere a apei este spre albia râului Tur. Râul Tur are în general o albie majoră largă, limitată în prezent de diguri, iar albia minoră puternic meandrată, în special în partea inferioară până la frontieră. Afluenţii principali ai râului Tur în amonte de acumularea Călineşti sunt:Valea Rea, Valea Lechincioara, Valea Albă, Valea Strâmbă, iar în aval de acumulare pârâul Talna şi Turţ. d)Aspecte climatologice Climatul este continental cu influenţă baltică în zona montană şi continentală cu influenţă oceanică în zona de câmpie.Temperatura medie anuală este 8-9oC cu o valoare minimă de -2oC şi maxima de 20oC. Precipitaţiile: media anuală este de 640 mm. Maximele se înregistrează în lunile martie, aprilie, mai. II.BIOCENOZA a)Vegetaţia Această zonă este un coridor verde prezentând o vegetaţie azonală cu fitocenoze şi specii floristice rare alături de o floră spontană bogată. Aici se întrepătrund 3 tipuri de vegetaţie: palustră, de păşune şi de pădure. Vegetaţia variată din această zonă şi în special din cele 3 sisteme de heleştee: Adrian (307 ha) , Bercu (346 ha) şi Porumbeşti (25 ha ) oferă condiţii favorabile de cuibărit şi hrană pentru păsări aparţinând tuturor tipurilor ecologice. b)Fauna Fauna terestră este una caracteristică zonelor antropizate , de păşune, luncă, pădure şi ape curgătoare sau stătătoare.Sunt foarte bine reprezentate avifauna, reptilele, amfibienii, nevertebratele. Lunca Turului are o entomofaună bogată cu specii foarte rare de fluturi. În perioada migraţiilor zonele heleşteelor Adrian, Bercu şi Porumbeşti devin loc de pasaj pentru păsări migratoare, observându-se un amestec de specii autohtone cu specii aparţinând arealelor nordice (unele fiind rarităţi ornitologice sau specii vulnerabile). Fauna cursului râului Tur este mai complexă decât a Someşului, deoarece cuprinde şi afluenţii săi din zona montană ca: Talna, Valea Rea, Tarna, Turţ, etc., apărând şi copepodele, cladocerele şi trichopterele. Pe cursul inferior al râului Tur s-au observat mai multe specii de păsări limicole: Tringa sp., Limosa limosa, Gallinago gallinago. Pluvialis sp., diferite specii de picioroange: Egretta alba, Egretta garzetta. În perioada migraţiei de primăvară apar diferite specii de raţe: Anas penelope, Anas acuta, Aythya fuligula; gâşte: Anser albifrons şi A. fabalis; ferăstraşi: Mergus albellus, Mergus merganser; diferite specii de lăcari, iar dintre răpitoare cuibăresc câteva specii de Circus sp.
Calitate si importanță C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie cristelul de câmp (Crex crex) C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 4 specii gaie neagră (Milvus migrans), privighetoare de baltă (Acrocephalus melanopogon), barza neagră (Ciconia nigra), erete de stuf (Circus aeroginosus) Zona propusă cuprinde ariile semi-naturale şi pădurile valoroasă din valea râului Tur şi zonele învecinate. În timpul migraţiei putem întâlnii efective însemnate din multe specii de păsări de apă. Valoare zonei este dată totuşi de speciile cuibăritoare, dintre care barza neagră, eretele de stuf şi privighetoarea de baltă are efective importante pe plan naţional. Este unul dintre ultimele locuri din ţară unde mai cuibăreşte gaia neagră. Pajiştile din zonă găzduiesc o populaţie semnificativă de cristel de câmp.
Vulnerabilitate 1. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 2. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. braconaj 5. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 6. cositul în perioada de cuibărire 7. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. reglarea cursurilor râurilor 13. electrocutare si coliziune in linii electrice 14. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 15. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 16. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 17. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 18. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 19. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 20. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 21. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 22. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 23. industrializare şi creşterea zonelor urbane 24. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Rezervaţia complexă „Râul Tur” (Cursul inferior al râului Tur) este ocrotită ca rezervaţie naturală, care este înscrisă în lista zonelor protejate din România sub nr. 2.680 ( conform Legii nr.5/2000 privind aprobarea Planului Naţional de Amenajare a Teritoriului Naţional – secţiunea III – Zone protejate – suprafaţa protejată: 1391 ha). Categoria de arie naturală protejată conform Legii nr.462/2001: rezervaţie naturală, categoria IV UICN, tipul rezervaţiei: mixtă (m). Prin HG nr. 2151/2004 a fost extinsă până la suprafaţa de 6212 ha ( Cod VII. 10 ).
Tip de proprietate Proprietate de stat : 47% Proprietate privată: 53%. Situaţia terenurilor/tipuri de proprietate nu este definitivată până în prezent.Terenurile sunt amplasate pe teritoriul comunelor: Călineşti Oaş, Agriş,Gherţa Mică, Halmeu, Lazuri, Livada, Micula şi Turulung.
Documentație 1.Ardelean Gavril – Fauna judeţului Satu mare, Ţara Oaşului, Culmea Codrului şi Câmpia Someşului,Editura „ Vasile Goldiş” University Press, 1998. 2.Nicolae Botnariuc, Victoria Tatole – Cartea roşie a vertebratelor din România, Bucureşti, 2005. 3. ONG MILVUS - Baza de date. 4. Sârbu, I., 2005. Aspects concerning the distribution and ecology of the freshwater molluscs from the Romanian Inner Carpathian Basin. Heldia, Munchen, 6 (3-4), 133-152.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
30.32

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 30.32 2.680.-Cursul inferior al râului Tur, Comu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
-
B
10.00
-
B
1.00
-
B
1.00
-
B
10.00
0
B
1.00
0
B
50.00
-
B
1.00
-
B
1.00
0
B
1.00
-
C
1.00
+
B
15.00
-
B
11.00
+
A
10.00
+
B
26.00
-
B
26.00
-
B
26.00
-
B
33.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
5.00
-
B
10.00
-
B
3.00
0
C
1.00
-
C
0.01
0
B
2.00
0
B
2.00
0
B
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare - custode din data de 20.05.2004 pe o suprafaţă de 6212,0 ha (în conformitate cu Legea 5/2000 - cod 2.679 , HG 2151/2004 şi Ordinul MMGA nr. 850/2003 – Convenţie de custodie nr. 3924 / 20.05.2004 ).
Planuri de management al sitului Societatea Carpatină Ardeleană - Satu Mare a elaborat Regulamentul pentru rezervaţia naturală care a fost înaintat la CMN din cadrul Academiei Române pentru avizare. Planul de management există în stadiu de proiect urmând să fie definitivat în cursul anului 2006.Regia Naţională ROMSILVA prin amenajamentele silvice aprobate.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-11
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-10
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70