Natura2000 - Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa (ROSPA0070)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0070
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.086944
Latitudine 45.749722
Suprafață (ha) 14389.20

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 20.00
Medie 4.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 350-500i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 3-5 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 20-60p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 25-50 p
C
B
C
C
A024 Ardeola ralloides 15-20 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 40-50 p 100-200 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 10-15 p
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 3000-4500 i
C
A
C
B
A032 Plegadis falcinellus 50-100 i
D
A034 Platalea leucorodia 10-30 i
D
A038 Cygnus cygnus >4 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 32-40 p
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 5-10 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 5-7 p
C
B
C
B
A094 Pandion haliaetus 3-5 i
C
C
C
C
A097 Falco vespertinus 10-15p
C
A
C
B
A098 Falco columbarius 10-15 i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 5-7 i
C
B
C
C
A131 Himantopus himantopus 30-40 i
D
A132 Recurvirostra avosetta 50-60 i
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax C
D
A166 Tringa glareola RC
D
A193 Sterna hirundo 120-150 p
B
B
C
C
A196 Chlidonias hybridus 150-270 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 50-70 p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 40-50 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 30-50 p
D
A236 Dryocopus martius 15-20 p
D
A238 Dendrocopos medius 20-30 p
C
B
C
C
A338 Lanius collurio 30-35 p
D
A339 Lanius minor 10-30p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 220-260 i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis R
C
A
B
A429 Dendrocopos syriacus 50-70 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A017 Phalacrocorax carbo 200-350 i
D
A036 Cygnus olor 10-15 p
C
B
C
C
A041 Anser albifrons 50-100 i 9000-11000 i
B
B
C
B
A043 Anser anser 500-1000 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 150-200 i
D
A053 Anas platyrhynchos 500-1000 i 1500-2500 i
D
A054 Anas acuta 120-150 i
D
A056 Anas clypeata 50-100 i
D
A059 Aythya ferina 150-200 i
D
A087 Buteo buteo 15-20 i
D
A096 Falco tinnunculus 10-15 p
D
A125 Fulica atra 1500-3000 i 4000-5000 i
C
B
C
C
A141 Pluvialis squatarola 100-150 i
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 5000-10000 i
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 7000-10000 i
B
B
C
B
A160 Numenius arquata 1500-2000 i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus 1500-2000 i
B
B
C
B
A162 Tringa totanus 1000-1500 i
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis 250-300 i
C
B
C
B
A179 Larus ridibundus 3500-5000 i
C
B
C
C
A230 Merops apiaster 20-30 p
D
A459 Larus cachinnans 3000-5000 i
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Bazinul hidrografic Prut în zona sa inferioară, pe teritoriul judeţului Galaţi, se încadrează în marea unitate geomorfologică a Podişului Moldovei, subunitatea platforma Bârladului cu sectorul său Platforma Covurlui, care este subdivizată la rândul ei în colinele Covurluiului şi Câmpia Covurluiului. Din fragmentarea reliefului s-au separat trei unitităţi geomorfologice:platouri, văi şi Lunca Prutului. Relieful luncii se prezinta în general plan, cu o panta continua de la nord spre sud. Transversal, terenul este înclinat spre râul Prut (est). Aspectul general al luncii este cel al unei depresiuni largi. Microrelieful este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) si forme negative (foste lacuri, gârle, balti si mlaştini). În cadrul luncii se disting grinduri exterioare, cum este grindul principal al Prutului alcătuit din texturi grosiere şi mijlocii, în rest grinduri interioare (intergrinduri) formate de-a lungul fostelor privale şi alcătuite din texturi fine şi în mai mică măsură din texturi mijlocii. Geologic: în profunzime - formatiuni cristaline si magmatice; în cuvertura se pot contura ciclurile sedimentare: 1) permian - triasic inferior, 2) jurasic - cretacic - eocen si 3) badenian superior - romanian (pliocen).
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 29 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 23 c) numar de specii periclitate la nivel global: 4 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Falco vespertinus Falco vespertinus Coracias garrulus Ardea purpurea Alcedo atthis Ardeola ralloides Ciconia nigra Dendrocopos syriacus Egretta alba Nycticorax nycticorax Sterna hirundo Egretta garzetta Chlidonias hybridus Circus aeruginosus Dryocopus martius Aythya nyroca Picus canus Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmeus Ciconia ciconia Pelecanus onocrotalus Pelecanus onocrotalus Pandion haliaetus Recurvirostra avosetta Haliaeetus albicilla Himantopus himantopus Limosa limosa Anser albifrons Anser anser Tringa erythropus Tringa stagnatilis Pluvialis squatarola Phalacrocorax carbo Anas platyrhynchos Numenius arquata Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: rate, gaste. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C4, C6.
Vulnerabilitate Activitati antropice cu impact negativ asupra ecosistemului: pasunat,pescuit, vanatoare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl este inclus în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (8247ha), încadrat la categoria de management parc natural prin HG 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
Tip de proprietate Proprietate de stat şi privată.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
12.66
0.29

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 12.66 V.2.-Lunca Joasă a Prutului Inferior
+ 0.29 2.416.-Lacul Vlăşcuţa

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
B
0
B
-
B
0
B
-
C
0
B
-
A
-
A
-
A
+
B
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
0
C
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Situl este inclus în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior care nu dispune încă de o structură de administrare. ARPM Galaţi derulează, în perioada noiembrie 2005-noiembrie2009, proiectul LIFE05NAT/RO/000155”Restaurarea ecologică a
Planuri de management al sitului Situl este inclus în Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.În prezent nu există un plan de management unitar, dar în conformitate cu prvederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155”Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi are obligaţia elaborării planului de managemnet integrat în conformitate cu cerinţele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) şi Habitate (92/43/EEC).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-81
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-80
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-93
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70