Natura2000 - Lunca Siretului Inferior (ROSPA0071)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0071
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lunca Siretului Inferior

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.285000
Latitudine 45.878333
Suprafață (ha) 36492.20

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 302.00
Medie 33.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
29.00
66.00
5.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 60-75 i
C
B
B
C
A022 Ixobrychus minutus 10-15 p
C
B
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 20-30 p
C
B
C
C
A024 Ardeola ralloides 5-10 p
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 20-45 p 80-180 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 15-30 p 50-160 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 5-12 p
C
C
C
C
A031 Ciconia ciconia 300-500 i
D
A034 Platalea leucorodia 5-20 p
C
B
C
C
A038 Cygnus cygnus 4-10 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 20-25 p 100-150 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 6-12 p
C
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 5-12 p 25-30 i
C
B
C
C
A135 Glareola pratincola 10-14 i
C
B
C
C
A177 Larus minutus 20-35 i
D
A189 Gelochelidon nilotica 5-10 i
C
B
C
C
A193 Sterna hirundo 3-5 p 30-50 i
D
A196 Chlidonias hybridus 80-100 p 380-450 i
C
B
C
C
A197 Chlidonias niger 5-10 p
B
B
C
C
A229 Alcedo atthis 15-25 p
D
A338 Lanius collurio 15-25 p
D
A339 Lanius minor 20-35 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 30-45 p
D
A017 Phalacrocorax carbo 50-120 i
D
A036 Cygnus olor 10-15 p
C
B
C
C
A043 Anser anser 350-500 i
D
A048 Tadorna tadorna 2 p
D
A050 Anas penelope 170-230 i
D
A051 Anas strepera 3-5 p 50-80 i
D
A052 Anas crecca 50-80 i
D
A053 Anas platyrhynchos 10-20 p 350-500 i
D
A054 Anas acuta 20-35 i
D
A055 Anas querquedula 1-3 p
D
A056 Anas clypeata 30-60 i
D
A059 Aythya ferina 10-20 p 100-150 i
D
A061 Aythya fuligula 6-12 p
B
B
C
C
A087 Buteo buteo 20-35 i
D
A096 Falco tinnunculus 10-15 p
D
A125 Fulica atra 30-45 p 2500-3000 i
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 30-45 p 500-700 i
D
A156 Limosa limosa 600-1000 i
D
A161 Tringa erythropus 150-200 i
D
A162 Tringa totanus 300-500 i
D
A179 Larus ridibundus 25-35 p 80-180 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 5-12 p
B
B
C
B
A230 Merops apiaster 30-50 p
D
A459 Larus cachinnans 18-25 p 200-250 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Este o zonă de subsidenţă cu altitudini reduse (aprox.5m). Se întâlnesc păduri de luncă. Flora de lunca joasa inundabila este intens reprezentata de asociatii vegetale specifice din genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus si altele. Este o zona aflată în calea migratiei numeroaselor specii de pasari acvatice: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a. APM-GL Nazare A Aug 30 2006 3:50PM
Calitate si importanță Lunca Siretului Inferior se întinde pe raza judeţelor Galaţi, Brăila, Vrancea.Arii naturale protejate de interes naţional, din judeţul Galaţi, incluse în Lunca Siretului Inferior: Balta Potcoava şi Balta Tălăbasca. Genetic,Balta Potcoava este un lac de curs părăsit al Siretului (sau de meandru). Nu a putut fi desecat în urma actiunii de îndiguirea luncii Siretului inferior, datorită suprafetei si adâncimii mai mare si datorită legăturii strânse cu stratul de apă freatică. Între balta Potcoava si râul Siret se află păduri de luncă. Flora de lunca joasa inundabila este intens reprezentata de asociatii vegetale specifice din genurile Pragmites, Thypha, Nimphoides, Scirpus si altele. Balta Tălăbasca este o zona de o deosebita importanta avifaunistica pe cursul Siretului Inferior, aflat în calea migratiei numeroaselor specii de pasari acvatice: ardeide (Ardeola ralloides, Egretta garzetta, Egreta alba, Ardea purpurea), threskiornithide (Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia), anatide (Cygnus olor, Anser anser, Anas querquedula, Anas clypeata, Aythya ferina, Aythya nyroca), ralide (Gallinula chloropus, Fulica atra), charidriiforme (Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Vanellus vanellus, Limosa limosa, Tringa totanus, Tringa ochropus), laride (Larus ridibundus), sternide (Sterna hirundo, Chlidonias hybridus), hirundinide (Riparia riparia, Hirundo rustica), sylviide (Acrocephalus sp.) s.a.
Vulnerabilitate Activitati antropice cu impact negativ asupra ecosistemului: pasunat,pescuit, vanatoare, extragere de nisip şi pietriş, poluarea apei.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Balta Potcoava: Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.411. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale Balta Tălăbasca: Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, pozitia 2.412. O.U. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari79/409/CEE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale
Tip de proprietate Proprietate de stat şi privată.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.20

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.60 2.402.-Pădurea şi dunele de nisip de la Ha
+ 0.11 2.411.-Balta Potcoava
+ 0.52 2.412.-Balta Tălăbasca
* 0.97 2.827.-Pădurea Neagră

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J057GL001 * 0.96

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
A
-
B
-
C
+
B
0
C
-
B
-
C
-
C
0
B
-
B
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
C
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 46/23.02.2010, Administrator:Asociaţia pt. Conservarea Diversităţii Biologice Focşani, str. Vrâncioaia, nr 7, jud Vrancea 0237206788, 0727559024, fax-0237206788 acdb_ro@yahoo.com, www.biodiversitate.ro
Planuri de management al sitului Nu are plan de management

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-67
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-79
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-92
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-91
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70