Natura2000 - Maglavit (ROSPA0074)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0074
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0299 (Dunărea la Gârla Mare – Maglavit)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Maglavit

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.047500
Latitudine 44.054167
Suprafață (ha) 3661.30

Altitudine (m)

Minimă 17.00
Maximă 75.00
Medie 36.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A022 Ixobrychus minutus 150-200 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 100-400 i
D
A024 Ardeola ralloides 5-10 i
D
A026 Egretta garzetta 18-20 p 50-100 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 50-60 i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 4-6 p
C
C
C
C
A030 Ciconia nigra 10-20 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 22-24 p
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus 20-40 i
D
A034 Platalea leucorodia 30-40 i
D
A060 Aythya nyroca 40-60 i
D
A080 Circaetus gallicus 3-6 i
D
A081 Circus aeruginosus 4-6 p 30-40 i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 3-4 i
D
A089 Aquila pomarina 4 p
C
C
C
C
A097 Falco vespertinus 20-30 i
D
A131 Himantopus himantopus 12-20 p
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 10-20 p
C
B
C
C
A140 Pluvialis apricaria 10-20 i
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 5000-8000 i
C
B
C
B
A177 Larus minutus 10-30 i
D
A193 Sterna hirundo 50-60 i
D
A196 Chlidonias hybridus 400-450 p
B
C
C
C
A197 Chlidonias niger 20-30 i
D
A229 Alcedo atthis RC
D
A231 Coracias garrulus 30-40 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris P
D
A307 Sylvia nisoria 100-140 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio RC
D
A339 Lanius minor R
D
A379 Emberiza hortulana 60-90 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 50-100 i
D
A403 Buteo rufinus 4-6 p 4-6 p
C
C
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 16-24 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis C
D
A005 Podiceps cristatus C
D
A017 Phalacrocorax carbo RC
D
A028 Ardea cinerea RC
D
A036 Cygnus olor R
D
A041 Anser albifrons R
D
A043 Anser anser R
D
A050 Anas penelope RC
D
A051 Anas strepera RC R
D
A052 Anas crecca C
D
A053 Anas platyrhynchos C
D
A055 Anas querquedula RC
D
A056 Anas clypeata R
D
A061 Aythya fuligula R
D
A096 Falco tinnunculus RC
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A118 Rallus aquaticus RC
D
A123 Gallinula chloropus C C
D
A125 Fulica atra RC P
D
A137 Charadrius hiaticula R
D
A142 Vanellus vanellus RC
D
A145 Calidris minuta R
D
A146 Calidris temminckii R
D
A147 Calidris ferruginea RC
D
A149 Calidris alpina 200-400 i
D
A153 Gallinago gallinago RC
D
A156 Limosa limosa RC
D
A160 Numenius arquata RC
D
A161 Tringa erythropus RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A179 Larus ridibundus R C
D
A208 Columba palumbus RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A226 Apus apus R
D
A230 Merops apiaster R
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia RC
D
A251 Hirundo rustica C C
D
A253 Delichon urbica RC RC
D
A256 Anthus trivialis RC
D
A258 Anthus cervinus R
D
A259 Anthus spinoletta R
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba C C
D
A269 Erithacus rubecula RC
D
A270 Luscinia luscinia V
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A292 Locustella luscinioides C
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus C
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus C
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin R
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A315 Phylloscopus collybita C C
C
C
C
C
A317 Regulus regulus R
D
A318 Regulus ignicapillus R
D
A319 Muscicapa striata RC C
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus RC
D
A351 Sturnus vulgaris C P
D
A359 Fringilla coelebs RC C
D
A361 Serinus serinus RC
D
A363 Carduelis chloris RC
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A372 Pyrrhula pyrrhula RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl propus ca SPA include zona inundabilă a Dunării între localităţile Cetate şi Calafat, în care s-au format mai multe lacuri (Lacul Fântâna Banului, Lacul Hunia, Lacul Maglavit, Lacul Golenţi).Existenţa acestora la mică distanţă de Dunăre,vegetaţia de apă prezentă aici crează condiţii favorabile care au atras multe specii de păsări de apă. Situarea pe o rută de migraţie importantă, oferta trofică variată şi însemnată precum şi reducerea suprafeţelor ecosistemelor acvatice naturale,fac din această zonă importante locuri de staţionare temporară sau ocazională a speciilor de păsări migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 35 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 89 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ciconia ciconia Chlidonias hybridus Himantopus himantopus Recurvirostra avosetta Ardea purpurea Egretta garzetta Emberiza hortulana Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aythya nyroca Platalea leucorodia Falco vespertinus Pluvialis apricaria Larus minutus Philomachus pugnax Phalacrocorax pygmaeus Nycticorax nycticorax Sterna hirundo Tringa glareola Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4.
Vulnerabilitate Activităţile antropice din interiorul şi din afara sitului, inundarea sitului în perioadele în care debitul Dunării este foarte mare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu a fost desemnat prin legislatia naţională zonă protejată.
Tip de proprietate 80% proprietate privata si 20% proprietate de stat
Documentație Al Buia – Flora Mică Ilustrată a RSR 1966; A Năstase - Flora Nisipurilor din Oltenia - Ed. Alma Craiova 2007; P. Coteţ – Câmpia Olteniei - Ed. Ştiinţifică 1957 Bucureşti.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.19

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.19 2.388.-Pajiştea Cetate (din Lunca Dunării)

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
20.00
0
C
20.00
0
A
20.00
0
C
2.00
0
C
1.00
0
C
20.00
+
C
10.00
0
C
20.00
0
B
30.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
80.00
0
C
80.00
0
C
5.00
+
C
20.00
+
C
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 59/24.02.2010, Administrator:SC Butterfly Effect SRL Craiova, str Vasile Conta, nr 1, bl U5, sc 1, ap 50, jud Dolj 0728 115566
Planuri de management al sitului ROSPA0074 Maglavit este atribuit în custodia persoanei juridice SC BUTTERFLY EFFECT SRL, persoană de contact Raluca Elena MIHAI, tel. 0728115566, Craiova, str. Vasile Conta nr. 1, Bl. U5, sc. 1, ap. 50, judeţul Dolj, iar Planul de management al sitului este în curs de elaborare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-143
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70