Natura2000 - Mlaştina Satchinez (ROSPA0078)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0078
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Mlaştina Satchinez

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.058889
Latitudine 45.961667
Suprafață (ha) 268.30

Altitudine (m)

Minimă 86.00
Maximă 96.00
Medie 90.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 8-10 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 10-15p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 80-120 p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 8-10 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 20-40 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 3-12p 50-120i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 5-20p
C
B
C
B
A030 Ciconia nigra 2-5i
D
A031 Ciconia ciconia 20-24 p
C
C
C
C
A032 Plegadis falcinellus 5-8 p
C
B
B
B
A034 Platalea leucorodia 0-4p 40-70i
C
B
B
B
A060 Aythya nyroca 3-5 p
C
B
C
B
A078 Gyps fulvus 0-1 i
D
A081 Circus aeruginosus 10-15 p
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus 3-5 i
D
A084 Circus pygargus 1-2 i
D
A097 Falco vespertinus 10-16 p 200-400 i
C
C
C
C
A103 Falco peregrinus 1-2 i
C
B
C
C
A122 Crex crex 5-8 p
D
A131 Himantopus himantopus 8-10 p
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 3-5 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 5-100i
D
A166 Tringa glareola 100-150 i
C
C
C
C
A196 Chlidonias hybridus 0-20p
D
A197 Chlidonias niger 5-8 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 5-8p
C
C
C
C
A231 Coracias garrulus 3-5 p 20-40 i
D
A293 Acrocephalus melanopogon 3-5 p
C
B
B
B
A338 Lanius collurio 80-150p
D
A339 Lanius minor 20-40p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 4-6 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 1-2 p
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
Acentropus niveus
D
Nevertebrate
Apatele strigosa
A
Nevertebrate
Calamotropha paludella
D
Nevertebrate
Chamaesphecia empiformis
D
Nevertebrate
Chamaesphecia palustris
B
Nevertebrate
Cledobia moldavica
D
Amfibieni
1339 Cricetus cricetus 100-200 i
C
Nevertebrate
Cucullia asteris
D
Nevertebrate
Cucullia fraudatrix
D
Nevertebrate
Diachrysia metelcana
D
Nevertebrate
Diachrysia nadeja
D
Nevertebrate
Discestra dianthi
D
Nevertebrate
Eucarta amethystina
D
Nevertebrate
Euchalcia consona
D
Nevertebrate
Euchromius bellas
D
Nevertebrate
Gastropacha populifolia
D
Nevertebrate
Goonallgica virgo
D
Nevertebrate
Harpyia sp.
D
Nevertebrate
Hyles euphorbiae
D
Nevertebrate
Hyssia cavernosa
D
Nevertebrate
Laothoe populi
D
Nevertebrate
Lemonia dumi
D
Nevertebrate
Lycaena dispar rutilus
D
Nevertebrate
Macrochilo cribrumalis
D
Nevertebrate
Mamestra splendens
D
Nevertebrate
Melitaea phoebe
D
Nevertebrate
Mythimna obsoleta
D
Nevertebrate
Mythimna straminea
D
Nevertebrate
Nascia cilialis
D
Nevertebrate
Nonagria typhae
D
Nevertebrate
Nyssia zonaria
A
Nevertebrate
Ocnogyna parasita
D
Nevertebrate
Omphalophana antirrhinii
D
Nevertebrate
Ostrinia palustralis
A
Nevertebrate
Periphanes delphinii
D
Nevertebrate
1076 Proserpinus proserpina
D
Nevertebrate
Rhizedra lutosa
D
Nevertebrate
Saturnia spini
D
Nevertebrate
Schoenobius gigantella
D
Nevertebrate
Scirpophaga praelata
D
Nevertebrate
Sedina buettneri
A
Nevertebrate
Semerinthus ocellatus
D
Nevertebrate
Simyra albovenosa
D
Nevertebrate
Slerocona acutella
D
Nevertebrate
Tephritis arnicae
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Mlaştinile de la Satchinez se află la circa 25 km NV de Timişoara. Din punct de vedere geomorfologic se află la contactul a trei câmpii cu caractere morfologice diferite: Câmpia Timişului, Câmpia Vingăi, Câmpia Jimboliei. Mlaştinile de la Satchinez, împreună cu complexul lacustru, sunt considerate un rest al fostelor mlaştini, inundate periodic, ce ocupau în trecut cea mai mare parte a Câmpiei Banatului, se caracterizează prin existenţa unor mlaştini permanente ce alternează cu suprafeţe ocupate de stuf, bălţi, fâneţe şi pâlcuride sălcii. Zona de tampon este importantă atât pentru protecţia rezervaţiei cât şi prin faptul că reprezintă locul de hrănire pentru numeroasa păsări.
Calitate si importanță C1 – specii de interes conservativ global – 3 specii cristel de câmp (Crex crex), raţă roşie (Aythya nyroca), vânturel de seară (Falco vespertinus). C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 3 specii stârc roşu (Ardea purpurea), ţigănuş (Plegadis falcinellus), erete de stuf (Circus aeruginosus). Zonă de şes cu mlaştini, stufăriş întins şi câmpuri umede, care oferă loc de cuibărit pentru multe specii de baltă. Dintre aceştia cele mai importante sunt eretele de stuf, stârcul roşu, raţa roşie, însă pentru zona este unul dintre foarte puţinele locuri de cuibărit din afara Dobrogei pentru ţigănuş şi cormoran mic (Phalacrocorax pygmeus). În afara speciilor amintite, zona prezintă loc de reproducere şi pentru câteva perechi de chirighiţă cu obraji albi (Chlidonias hybridus), buhai de baltă (Botaurtus stellaris), stârc galben (Ardeola ralloides), egretă mică (Egretta garzetta), stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) şi piciorong (Himantopus himantopus). În pâlcurile de copaci găsim efective de vânturel de seară, iar pe pajişti cuibăresc cristelii de câmp. Cu o reabilitare amplă a zonei se poate îmbunătăţii în mare măsură calitatea locurilor de cuibărit pentru un număr mare de specii.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 5. cositul în perioada de cuibărire 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. folosirea pesticidelor 11. reglarea cursurilor râurilor 12. electrocutare si coliziune in linii electrice 13. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 14. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 15. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 16. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 17. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 18. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 19. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl are importanţă pentru protecţia şi ocrotirea avifaunei.
Tip de proprietate Situl în mare parte este în proprietatea Primăriei comunei Satchinez precum şi în proprietate privată, iar din decembrie 2005 este atribuit cu titlul de custodie Muzeului Banatului Timişoara.
Documentație Mlaştinile de la Satchinez, Dan Stănescu, ed. ARTPRESS,Timişoara,2005. Rezervaţia ornitologică Satchinez, Andrei Kiss, ed.EXCELSIOR,Timişoara,2002.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
52.34

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 52.34 2.740.-Mlaştinile Satchinez

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J061TM001 * 88.43

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
18.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea revine atât Primăriilor comunelor de pe raza sitului cât şi custodelui Muzeul Banatului Timişoara.
Planuri de management al sitului Custodele are obligaţia realizării până la finele anului 2006 unui plan de management. În anul 2002 a fost elaborat un plan de management în cadrul unui proiect Life.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-79
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70