Natura2000 - Munţii Almăjului - Locvei (ROSPA0080)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0080
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Almăjului - Locvei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.983889
Latitudine 44.670556
Suprafață (ha) 118141.60

Altitudine (m)

Minimă 37.00
Maximă 972.00
Medie 388.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
59.00
41.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 40-50 p
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 20-40 p
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1 p
C
C
B
C
A080 Circaetus gallicus 15-30 p
B
B
C
B
A089 Aquila pomarina 6-10p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 3-5p
B
C
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 3-5 p
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus 3-4 p
B
C
C
B
A104 Bonasa bonasia 80-110 p
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 5-10 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 20-30 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 300-500 p
B
B
C
B
A231 Coracias garrulus 10-12 p
C
C
B
B
A234 Picus canus 300-350 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 210-230 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 1200-1300 p
B
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 300-350 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 1800-2300 p
B
B
C
B
A338 Lanius collurio 4900-5000 p
C
A
C
A
A379 Emberiza hortulana >100-150 p
C
B
C
B
A402 Accipiter brevipes 5-10 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo C
D
A088 Buteo lagopus R
D
A099 Falco subbuteo R
D
A212 Cuculus canorus C
D
A214 Otus scops C
D
A228 Apus melba C
D
A250 Ptyonoprogne rupestris C
D
A253 Delichon urbica C
D
A256 Anthus trivialis RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A377 Emberiza cirlus S
D
A438 Hippolais pallida R
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Acer pseudoplatanus C
D
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Plante
Carpinus orientalis C
D
Plante
Corylus colurna C
D
Plante
Cotinus coggygria R
D
Plante
Fagus sylvatica C
D
Plante
Fraxinus excelsior C
D
Amfibieni
1357 Martes martes P
C
Amfibieni
2631 Meles meles P
C
Plante
Prunus mahaleb C
D
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris C
C
Amfibieni
Sus scrofa C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Diversitatea litologică a acestui masiv montan (roci cristaline, magmatice şi sedimentare)a dus la individualizarea unui peisaj foarte complex, cu multe elemente spectaculoase (Cazanele Dunării, creste şi abrupturi calcaroase, chei, peşteri, cascade, forme de relief vulcanic, depresiuni etc.).
Calitate si importanță Prioritate nr. 8 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: dumbrăveancă (Coracias garrulus); C6 – populaţii importante din 12 specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii acvilă de munte (Aquila chrisaetos), acvilă mică (Hieraaetus pennatus), şerpar (Circaetus gallicus), uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes), şoim călător (Falco peregrinus), codalb (Haliaeetus albicilla), buhă (Bubo bubo), barză albă (Ciconia ciconia), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ghionoaie sură (Picus canus) şi presură de grădină (Emberiza hortulana). Zonă deluroasă şi de munte, în partea de sud cu caracter submediteranean. Întâlnim aici stânci abrupre, păduri mari de foioase, fânaţe şi păşuni în stare semi-naturală oferând adăpost pentru o gamă variată de specii. Impactul antropic este puţin semnificativ. Au apărut aici unele specii de păsări cu distribuţie sudică, care cuibăresc doar în câteva zone ale ţării, ca uliul cu picioare scurte, acesta fiind unul dintre cele două locuri de cuibărit cunoscute în afara Dobrogei. Tot în zonă găsim cele mai mari efective de şerpar din afara Dobrogei, situl fiind important si pentru o serie de specii de pădure, de stâncării respectiv partea de nord-vest deţine populaţii mari de presură de grădină şi de barză albă.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 8. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 9. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. braconaj 15. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 16. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 17. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 18. industrializare şi creşterea zonelor urbane 19. electrocutare si coliziune in linii electrice 20. amplasare de generatoare eoliene 21. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Munţii Almăjului şi Locvei, ca şi unităţi majore de relief, sunt componente ale Parcului Natural “Porţile de Fier”, parc ce a fost constituit în baza Ordinului Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului nr. 84/30.01.1998, în zona Defileului Dunării dintre Baziaş şi Gura-Văii, cu o lungime totală de 134 Km, pe raza judeţelor Caraş-Severin şi Mehedinţi.
Tip de proprietate Situaţia juridică a terenurilor se prezintă astfel: proprietate de stat 84,2%, proprietate comunală 3,4%, proprietate privată 12,4%.
Documentație Studiu de fundamentare de la Universitatea din Timişoara.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
100.00
0.00
2.99

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
- 100.00 D-Porţile de Fier
* 0.00 E-Cheile Nerei - Beuşniţa
+ 0.99 2.298.-Valea Mare
* 0.05 2.299.-Balta Nera - Dunăre
+ 0.00 2.307.-Râpa cu lăstuni din Valea Divici
+ 0.18 2.312.-Rezervaţia naturală Baziaş
+ 0.61 2.597.-Gura Văii - Vârciorova PN - D, Muni
+ 0.14 2.598.-Valea Oglănicului Comuna Brezniţa-O
+ 0.25 2.607.-Dealul Duhovnei Comuna Iloviţa
* 0.20 2.608.-Dealul Vărănic Comuna Brezniţa-Ocol
* 0.31 2.609.-Cazanele Mari şi Cazanele Mici, PN-
+ 0.13 2.610.-Locul fosilifer Şviniţa PN-D Comuna
+ 0.02 2.611.-Locul fosilifer Bahna PN-d Comuna I
+ 0.02 2.622.-Cracul Găioara
+ 0.09 2.624.-Cracul Crucii PN-D Municipiul Drobe

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J062CS006 + 0.51
J073MH005 + 0.43
J073MH010 * 0.08
J073MH021 * 0.24
J062CS024 * 0.27

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
10.00
+
B
5.00
+
B
20.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
0
C
5.00
-
C
1.00
0
B
5.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-
C
1.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
-
C
2.00
-
B
5.00
-
C
1.00
-
B
5.00
-
B
10.00
+
B
20.00
-
B
10.00
-
C
5.00
-
C
1.00
0
B
20.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
C
5.00
-
B
20.00
-
B
10.00
-
B
-
B
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Natural Porţile de Fier.
Planuri de management al sitului Planul de management a fost elaborat la nivelul întregului parc natural; se află în procedura de avizare.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-118
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-117
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-116
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-115
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-130
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-129
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-128
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70