Natura2000 - Munţii Apuseni - Vlădeasa (ROSPA0081)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip F
Codul sitului ROSPA0081
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Apuseni - Vlădeasa

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.808611
Latitudine 46.642222
Suprafață (ha) 93081.70

Altitudine (m)

Minimă 342.00
Maximă 1842.00
Medie 1154.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
36.00
46.00
18.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 30-40 p
C
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 1-3 p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 2-3 p
B
B
C
B
A103 Falco peregrinus 2-3 p
B
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 350-420 p
B
B
C
B
A122 Crex crex 10-30 p
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 3-5 p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 50-60 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 70-100 p
C
B
C
B
A223 Aegolius funereus 150-210 p
B
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 20-30 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 140-160 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 140-160 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 10-30 p
D
A239 Dendrocopos leucotos 170-210 p
C
B
C
B
A241 Picoides tridactylus 160-200 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 150-200 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 1500-2100 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 11000-16000 p
B
B
C
B
A338 Lanius collurio 200-300 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A086 Accipiter nisus RC
D
A087 Buteo buteo RC
D
A088 Buteo lagopus R
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A207 Columba oenas R
D
A208 Columba palumbus RC
D
A212 Cuculus canorus C
D
A221 Asio otus R
D
A228 Apus melba RC
D
A253 Delichon urbica RC
D
A256 Anthus trivialis RC
D
A261 Motacilla cinerea RC
D
A262 Motacilla alba C
D
A273 Phoenicurus ochruros C
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata R
D
A282 Turdus torquatus RC
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos C
D
A287 Turdus viscivorus C
D
A308 Sylvia curruca RC
D
A309 Sylvia communis R
D
A310 Sylvia borin S
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix C
D
A315 Phylloscopus collybita A
D
A317 Regulus regulus C
D
A318 Regulus ignicapillus RC
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A361 Serinus serinus RC
D
A369 Loxia curvirostra C
D
A372 Pyrrhula pyrrhula RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A378 Emberiza cia C
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zonă montană cu fenomene carstice, grohotişuri, goluri alpine şi păduri de conifere întinse. Zona este cuprinsă de PN Apuseni, fiind una dintre cele mai sălbatice şi bine conservată din Munţii Apuseni. Munţii Apuseni constituie o mare atracţie turistică a judeţului Bihor şi a ţării, drept pentru care au fost clasificaţi ca făcând parte din grupa munţilor de o foarte mare complexitate turistică, alături de mult mai mediatizaţii săi fraţi, munţii din Carpaţii Orientali şi Meridionali. Resursele turistice naturale sunt cele care, de-a lungul anilor s-au păstrat într-o formă sau alta, neatinse de activităţile umane.
Calitate si importanță Padiş – Muntele Vlădeasa C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie cristelul de câmp (Crex crex) C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 12 specii acvila de munte (Aquila chrisaetos), şoim călător (Falco peregrinus), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), minuniţă (Aegolius funereus), buhă (Bubo bubo), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Zona propusă constă din Parcul Naţional Apuseni lărgit cu Muntele Vlădeasa, pentru a include pădurile întinse de conifere şi alte habitate importante. Cele mai importante habitate ale sitului din punct de vedere ornitologic sunt pădurile întinse de molid, amestec molid – fag şi fag, respectiv zonele stâncoase unde îşi găsesc loc de cuibărit câteva specii de răpitoare. Astfel în molidişurile cuibăresc cel puţin patru specii cu efective importante pentru România, iar în pădurile de amestec şi cele de fag alte cinci specii. În zonele stâncoase găsim două specii de răpitoare de zi şi buha, toate trei fiind rare pe plan naţional. Pajiştile dintre păduri oferă loc de vânătoare pentru speciile de răpitoare, respectiv aici cuibăreşte cristelul de câmp.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 8. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 9. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. braconaj 15. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 16. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 17. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Prin LEGEA Nr.5/06.03.2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Sectiunea a III -a zone protejate, in Anexa nr.1, sectiunea I, ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII, punctul 1.0. - Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale, la punctul F figureaza MUNŢII APUSENI , pe raza judeţelor Alba, Bihor si Cluj, suprafata totala fiind estimată la S = 75.784,00 ha. H.G. Nr.230/04.03.2003 - M.O. Nr.190/26.03.2003 - Hotarâre privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, Art.1 , litera f) Parcul Natural Apuseni. - Incredinţarea administrării Parcului Natural Apuseni RNP-MAPAM Contract Nr.733/MMGA/22.05.2004
Tip de proprietate ) Propietate comunală: 22% 2) Propietate de stat: 35% 3) Proprietăţi ale biserici: 20% 4) Propietate privată: 10%
Documentație Planul de management al PNAp care a fost pus la dispoziţie de către Administraţia PNAp, baza de date PNAp. ***, 1992. ”Studii privind organizarea reţelei de arii protejate pe teritoriul ţării”, faza a III-a: „Elaborarea studiilor de fundamentare pentru următoarele parcuri naţionale: Bucegi, Apuseni, Călimani, Porţile de Fier, Ceahlău, Retezat”, contract de cercetare nr 25374 la Ministerul Mediului şi nr 1294 (16) la Institutul de Biologie. 1) Baza de date APM Cluj 2005-2006 2)Academia Română, Muzeul Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa, Cartea roşie a vertebratelor din România, Bucureşti 2005 3)Bruum, B et al., Păsările din România şi Europa - Determinator ilustrat-, versiunea românească, Dan Munteanu 4) Fişa de caracterizare Corine Biotop Vlădeasa, 1996 5) Ocolul Silvic Huedin, Amenajament silvic, UP V Bologa - Vlădeasa, 2004 6) Ocolul Silvic Huedin, Amenajament silvic, UP VI Valea Drăganului, 2004 7) Olteanu et. al., Lista roşie a plantelor superioare din România, Studii, Sinteze, Documentaţii de Ecologie nr I/1994. Studiul sistemic al rezervaţiilor naturale din judeţul Alba, 1998 - Institutul de Geografie din cadrul Academiei Române, coordonator dr. Mircea Buză

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
77.98
2.33
1.68

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.01 2.159.-Varful Biserica Motului
* 77.98 F-Apuseni
+ 0.02 2.10.-Peştera Gheţarul de la Scărişoara
+ 0.03 2.11.-Pestera Gheţarul de la Vârtop
+ 0.02 2.141.-Groapa Ruginoasa
+ 0.01 2.142.-Pietrele Galbenei
+ 0.00 2.143.-Piatra Bulzului
+ 0.05 2.144.-Ghetarul Focul Viu
+ 0.01 2.145.-Avenul Borţigului
+ 0.02 2.146.-Varful Buteasa
+ 0.01 2.148.-Faneata Izvoarelor Crisul Pietros
+ 0.02 2.149.-Cetatile Ponorului
+ 0.19 2.150.-Valea Galbenei
+ 0.35 2.151.-Valea Sighisteluilui
+ 0.01 2.152.-Pietrele Boghii
+ 0.06 2.154.-Cetatea Radesei
+ 0.02 2.155.-Poiana Florilor
+ 0.06 2.156.-Platoul Carstic Padis
+ 0.24 2.157.-Depresiunea Balileasa
+ 0.06 2.158.-Groapa de la Barsa
+ 0.18 2.160.-Platoul Carstic Lumea Pierduta
+ 0.04 2.30.-Cheile Gardisoarei
+ 0.25 2.31.-Cheile Ordancusii
* 0.05 2.32.-Cheile Albacului
+ 0.16 2.325.-Pestera Varfurasu
+ 0.07 2.336.-Pestera Mare de pe Valea Firei
+ 1.83 2.337.-Pestera din Piatra Ponorului
+ 0.04 2.340.-Molhasul Mare
+ 0.00 2.61.-Pestera Coiba Mica
+ 0.00 2.62.-Pestera Coiba Mare
+ 0.01 2.63.-Pestera Vartopasu
+ 0.02 2.64.-Pestera Huda Orbului
+ 0.00 2.65.-Pestera Hodobana
+ 0.01 2.66.-Avenul cu doua intrari
+ 0.00 2.67.-Izbucul Tauzului
+ 0.01 2.68.-Hoanca Apei
* 0.02 2.69.-Avenul de la Tau
+ 0.01 2.70.-Pestera Pojarul Politei
+ 0.01 2.71.-Avenul din Şesuri
+ 0.00 2.72.-Izbucul Politei
* 0.01 2.73.-Izbucul Coteţul Dobreştilor
+ 0.00 2.74.-Peştera de sub Zgurasti
+ 0.01 2.75.-Peştera Poarta lui Ionele
+ 0.02 2.77.-Izbucul Matisesti
* 0.04 2.80.-Cheile Mandrutului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ018 * 3.72
J032BH056 + 11.59

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
15.00
-
B
15.00
0
B
2.00
-
A
15.00
-
A
5.00
-
B
20.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
0
B
10.00
-
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului - Incredinţarea administrării Parcului Natural Apuseni RNP-MAPAM Contract Nr.733/MMGA/22.05.2004 Administraţia Parcului Natural Apuseni: Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, Direcţia Silvică Oradea. Sediu Oradea: 0259/414206 - Administraţi
Planuri de management al sitului 1.Amenajamente silvice, Direcţia Silvică Cluj , Ocolul Silvic Huedin, 2004 2.Amenajamente silvice păduri private. 3.Plan de Urbanism, Comuna Răchiţele. 4.Regulament general pentru executarea de construcţii şi desfăşurarea unor activităţi în zonele naturale protejate de interes judeţean, Judeţul Cluj-emitent Consiliul Judeţean Cluj, 1995. 5.Amenajament păşune împădurită(8%).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-47
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-46
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-59
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-58
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70