Natura2000 - Munţii Bodoc - Baraolt (ROSPA0082)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0082
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Bodoc - Baraolt

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.757222
Latitudine 45.941667
Suprafață (ha) 56657.10

Altitudine (m)

Minimă 467.00
Maximă 1244.00
Medie 755.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 10-22 p
B
C
C
C
A031 Ciconia ciconia 10-15 p
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 5-20 i
D
A072 Pernis apivorus 70-85 p
B
B
C
B
A089 Aquila pomarina 40-55 p
C
C
C
C
A097 Falco vespertinus 30-50 i
D
A104 Bonasa bonasia 80-100 p
C
B
C
B
A122 Crex crex 40-60 p
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 1-5 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 60-70 p
C
C
C
C
A224 Caprimulgus europaeus 50-60 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 7-10 p
D
A234 Picus canus 230-260 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 80-100 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 150-250 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 195-215 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 400-600 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 1700-2600 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 7700-12100 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 3200-4800 p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 40-70 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A053 Anas platyrhynchos R RC RC
D
A232 Upupa epops RC
D
A271 Luscinia megarhynchos VR
D
A283 Turdus merula A
D
A284 Turdus pilaris C
D
A287 Turdus viscivorus R RV
D
A308 Sylvia curruca RC C
D
A309 Sylvia communis RC C
D
A310 Sylvia borin R RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde în întregime munţii Baraolt şi parţial munţii Bodoc. Pădurile acoperă cca. 70% din suprafaţa sitului, în trupuri compacte. Este o zonă relativ izolată datorită accesibilităţii reduse în zona munţilor Baraolt. Relieful este caracteristic zonelor de dealuri înalte.Toate pâraiele de pe teritoriul sitului sunt afluenţi ai râului Olt.
Calitate si importanță Prioritate nr. 11 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristelul de câmp (Crex crex). C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), huhurez mare (Strix uralensis), barză neagră (Ciconia nigra), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Zonă cu munţi de altitudine joasă, fiind acoperite cu păduri mari de foioase, predominant fag. Cele două munţi sunt despărţite de către râul Olt. Aria propusă cuprinde păşuni şi fâneţe care alternează cu păduri de foioase, oferind astfel habitate ideale pentru stabilirea păsărilor răpitoare şi barza neagră, respectiv pentru specii caracteristice pădurilor de fag. Impactul antropic este mijlociu, fiind mai semnificativ activitatea de exploatare forestiereă şi transformarea păşunilor în zone agricole.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. turismul necontrolat 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 6. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 7. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 8. braconaj 9. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 10. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 14. electrocutare si coliziune in linii electrice 15. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 16. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 17. cositul în perioada de cuibărire 18. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 19. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) În cadrul sitului este inclusă rezervaţia naturală Dealul Ciocaş Dealul Viţeluli declarată prin HG2151/2004 privind instituirea de regimului de arie naturală protejată pentru noi zone. La nord situl se suprapune parţial peste situl SCI Ciomad-Balvanyos. La nord-est la cca. 2 km se află situl SPA Dealurile Homoroadelor.
Tip de proprietate Terenurile din acest sit sunt atât proprietate privată cât si proprietate a statului.
Documentație Formularul standard a fost completat de către Asociaţia Milvus. Obs. APM Covasna nu are informaţii asupra documentaţiilor utilizate de Asociaţia Milvus.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.06

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.06 2.487.-Tinovul Mohoş

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J045HR007 * 0.00
J04ACV003 * 0.21

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Contract Administrare: 154/07.07.2010, Administrator:Consiliul Judetean Covasna Str. Piata Libertatii, nr.4, Loc. Sf. Gheorghe, Jud. Covasna 0267 311190, fax=0267351228 vicepresident2@kvmt.ro
Planuri de management al sitului La data completării formularului standard situl nu avea un manager (administrator sau custode). În prezent custodele sitului este Consiliul Judeţean Covasna, Consiliul Județean Covasna, 520008 - Sfântu Gheorghe, Piața Libertății nr. 4, , Telefon: 0267 351544, Fax: 0267 351228 , E-mail: office@kvmt.ro

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-64
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-76
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70