Natura2000 - Munţii Semenic - Cheile Caraşului (ROSPA0086)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0086
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Semenic - Cheile Caraşului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.986389
Latitudine 45.138611
Suprafață (ha) 36239.60

Altitudine (m)

Minimă 222.00
Maximă 1445.00
Medie 834.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 20-40 p
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 6-10 p
B
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 1 p
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 3-4 p
B
C
C
C
A104 Bonasa bonasia 70-90 p
C
B
C
B
A215 Bubo bubo 3-4 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 20-40 p
C
B
C
C
A234 Picus canus 260-280 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 80-95 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 130-180 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 260-285 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 150-250 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 1300-1700 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 14500-17000 p
B
B
C
B
A338 Lanius collurio 1000-1400 p
D
A379 Emberiza hortulana 30-60 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A325 Parus palustris RC
D
A326 Parus montanus RC
D
A350 Corvus corax RC
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Abramis brama P
A
Pești
Alburnus alburnus C
A
Plante
2244 Artemisia insipida P?
A
Plante
Asperula purpurea
A
Mamifere
2361 Bufo bufo C
A
Amfibieni
2644 Capreolus capreolus P
A
Pești
2508 Chondrostoma nasus RC
A
Plante
Colchicum umbrosum P
A
Plante
2075 Dianthus serotinus C
A
Nevertebrate
Euscorpius carpathicus carpathicus R
A
Amfibieni
1363 Felis silvestris P
A
Mamifere
1203 Hyla arborea C
A
Reptile
1261 Lacerta agilis C
A
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Reptile
2424 Lacerta vivipara RC
A
Nevertebrate
Mecidea lindbergi RC
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius C
A
Plante
1849 Ruscus aculeatus P
A
Amfibieni
2607 Sciurus vulgaris P
A
Plante
Sedum cepaea
A
Plante
2172 Vaccinium arctostaphylos R
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Pereţi calcaroşi , versanţi cu vegetaţie chasmofitică, grohotişuri, peşteri în versanţi şi avene în platourile cu doline şi lapiezuri, zone împădurite cu fag ce alternează cu păşuni şi fâneţe nefolosite de plantaţii de pruni.
Calitate si importanță C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 7 specii şoim călător (Falco peregrinus), şerpar (Circaetus gallicus), buhă (Bubo bubo), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ghionoaie sură (Picus canus), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva) Zona propusă este chiar parcul naţional Semenic - Cheile Carasului. Ea constă dintr-o suprafaţă de pădure compactă foarte mare, care adăposteşte multe specii caracteristice, dintre care câteva au efective semnificative. Astfel două specii de ciocănitori, respectiv două de muscari sunt specii cu efective importante pentru România. În parc putem întâlnii multe chei şi alte formaţiuni stâncoase, alterate cu păduri puţin deranjate respectiv de pajişti care servesc ca terenuri de vânătoare pentru speciile de răpitoare, dintre care două (şerparul şi şoimul călător) respectiv buha au efective semnificative la nivel naţional.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 8. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 9. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. braconaj 15. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 16. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 17. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) - Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; - Legea nr. 5/2000- privind amenajarea teritoriului - secţiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si naturale , si constituirea administratiilor acestora ;
Tip de proprietate Situl este în proprietatea statului.
Documentație Studiu de fundamentare pentru Munţii Banatului Univ. Bucureşti 1993.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
-
A
-
A
0
C
0
A
-
C
-
A
-
B
-
B
-
B
-
B
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administraţia Parcului Naţional Semenic Cheile Caraşului
Planuri de management al sitului Activitatea de management este gestionată de Administraţia Parcului Naţional Semenic Cheile Caraşului

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-105
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-104
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70