Natura2000 - Munţii Trascăului (ROSPA0087)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0087
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Trascăului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.483611
Latitudine 46.352778
Suprafață (ha) 93188.80

Altitudine (m)

Minimă 258.00
Maximă 1419.00
Medie 763.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
19.00
81.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 1-2 p 10-20 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 500-700 i
C
B
C
C
A072 Pernis apivorus 40-60 p 50-80 i
B
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 2-3p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 30-40 i
D
A082 Circus cyaneus 10-20 i 10-20 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 15-25 i
D
A089 Aquila pomarina 3-6 p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 12-13p
A
C
C
C
A098 Falco columbarius 3-5 i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 5-8p
A
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 80-100 p
C
B
C
B
A122 Crex crex 30-40 p
C
C
C
C
A215 Bubo bubo 5-8 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 30-50 p
C
A229 Alcedo atthis 3-5 p
D
A234 Picus canus 380-420 p
C
A
C
A
A236 Dryocopus martius 120-140 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 250-400p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 320-360 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 2000-2700 p
B
A
C
A
A255 Anthus campestris 15-20 p
D
A320 Ficedula parva 800-1100 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 18000-25000 p
B
B
C
B
A338 Lanius collurio 1500-2500p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A086 Accipiter nisus C
D
A099 Falco subbuteo RC
D
A214 Otus scops RC
D
A228 Apus melba C
B
A
B
A
A250 Ptyonoprogne rupestris R
B
A
B
A
A252 Hirundo daurica S
C
A
B
A
A253 Delichon urbica A
D
A383 Miliaria calandra C
D

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Nevertebrate
1052 Euphydryas maturna C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului În Munţii Trascăului s-a constatat extinderea până la altitudini destul de mari a elementelor xerofile şi termofile, dar şi coborârea unor elemente montane şi chiar arcto-alpine până la altitudini destul de mici, toate acestea avînd ca rezultat formarea unor complexe de vegetaţie de mare interes fitogeografic. Situl se remarcă prin valoarea conservativă mare a habitatelor de pădure şi pajiştilor montane, dar şi prin prezenţa unor specii de păsări ce se regăsesc în anexa I din Directiva Păsări. În interiorul acestui sit sunt localizate 10 de rezervaţii naturale de interes naţional, declarate prin Legea 5/2000.
Calitate si importanță Prioritate nr. 5 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – specii de interes conservativ global – 1 specie: cristel de câmp (Crex crex) C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 9 specii: acvila de munte (Aquila chrisaetos), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoarea neagră (Dryocopus martius), muscar gulerat (Ficedula albicollis), ciocârlie de pădure (Lululla arborea), viespar (Pernis apivorus), buhă (Bubo bubo), şoim călător (Falco peregrinus). Zona constă din păduri de foioase, respectiv păşunile şi fâneţele semi-naturale dintre păduri. Include multe chei şi zone stâncoase cu păsările caracteristice acestor zone. Astfel adăposteşte cele mai însemnate efective cuibăritoare de acvilă de munte, important fiind şi prezenţa a câtorva perechi de şoim călător şi buhă. Alte specii cu efective semnificative sunt cele caracteristice pădurilor de fag: 3 specii de ciocănitoare şi muscarul gulerat. Este de asemenea important pentru alte specii răpitoare, respectiv păsări ale zonelor deschise cu tufărişuri răzleţe. Pajiştile susţin un efectiv important de cristel de câmp (mai ales depresiunea Trascăului) şi servesc ca zonă de hrănit pentru răpitoare.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 8. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 9. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 10. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 11. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 12. prinderea păsărilor cu capcane 13. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 14. braconaj 15. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 16. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 17. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe teritoriul judeţului Cluj în interiorul acestui sit sunt cuprinse: - 2 arii protejate de interes naţional Cheile Turzii (324 ha, H.G 2151/2004 - privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone); Cheile Turenilor (25 ha, Legea 5/2000 - privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate.) - 5 arii protejate de interes judeţean: Defileul Surduc, Defileul Arieşului, Defileul Hăşdatelor, Cheile Borzeşti şi Cheile Ocolişului.
Tip de proprietate În cea mai mare parte proprietatea este de stat. Proprietatea privată ocupă o suprafaţă mică, cea mai mare parte fiind situată în terenurile intravilane.
Documentație Botnariuc, N., Tatole V. - Cartea roşie a vertebratelor din România, Bucureşti, 2005 Munteanu Dan - Păsările din România şi Europa, determinator ilustrat

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.31
0.38

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.02 2.57.-Cheile Piatra Baltii
+ 0.16 2.12.-Cheile Rametului
+ 0.01 2.13.-Huda lui Papara
+ 0.04 2.14.-Padurea Vidolm
+ 0.01 2.17.-Poienile cu narcise din Tecsesti
+ 0.11 2.20.-Cheile Intregalde
+ 0.09 2.21.-Cheile Valisoarei
+ 0.14 2.22.-Sesul Craiului - Scarita Belioara
+ 0.00 2.25.-Paraul Bobii
+ 0.07 2.27.-Padurea Sloboda
+ 0.44 2.28.-Iezerul Ighiel Comuna Ighiu Sat Igh
+ 0.35 2.331.-Cheile Turzii
+ 0.06 2.34.-Cheile Posegii
+ 0.11 2.342.-Cheile Turenilor Comuna Tureni
+ 0.23 2.35.-Cheile Runcului
+ 0.13 2.36.-Cheile Pociovalistei
+ 0.04 2.40.-Cheile Ampoitei
+ 0.04 2.41.-Cheile Vaii Cetatii
+ 0.18 2.42.-Cheile Galditei si Turcului
+ 0.11 2.45.-Piatra Cetii
+ 0.00 2.50.-Piatra Boului
+ 0.01 2.53.-Piatra Bulzului
+ 0.03 2.54.-Cheile Galzii
+ 0.03 2.55.-Cheile Tecsestilor
+ 0.05 2.56.-Cheile Pravului
+ 0.02 2.58.-Cheile Geogelului
+ 0.15 2.59.-Cheile Plaiului
+ 0.03 2.79.-Pestera de la Grosi
+ 0.03 2.81.-Cheile Silosului
+ 0.01 2.9.-Pestera Vânătările Ponorului

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J043CJ004 * 0.52
J046AB003 * 1.64
J046AB030 + 0.41
J046AB022 * 0.27

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
25.00
0
B
+
C
100.00
-
B
10.00
0
B
5.00
0
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
15.00
0
A
20.00
-
A
2.00
-
A
5.00
-
B
3.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ariile protejate de interes naţional sunt atribuite în custodie Consiliului Judeţean Cluj (conveţie de custodie 24.11.2004) -ariile naturale protejate de interes judeţean,administrare autorităţile locale; 54%-administrare de stat in fond fo
Planuri de management al sitului 1.Amenajamente silvice; 2.Planuri de Urbanism,Comunele Petreşti, Tureni, Sănduleşti, Turda, Mihai Viteazu, Moldoveneşti, Iara, Băişoara; 3.Regulament general pentru executarea de constructii si desfasurarea unor activitati in zonele naturale protejate de interes judetean, Judetul Cluj- emitent Consiliul Judetean Cluj,1995; 4.Legislatia nationala in vigoare. 5.Plan de management pentru aria naturală Cheile Turzii (324 ha)-elaborat 6. Plan de management pentru aria naturală Cheile Turenilor (25 ha) - elaborat.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L34-60
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-59
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-72
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L34-71
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70