Natura2000 - Ostrovu Lung - Gostinu (ROSPA0090)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0090
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Ostrovu Lung - Gostinu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.115000
Latitudine 43.976111
Suprafață (ha) 2488.50

Altitudine (m)

Minimă 4.00
Maximă 40.00
Medie 19.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus >120 i
C
A
B
B
A020 Pelecanus crispus >34 i
C
A
C
B
A021 Botaurus stellaris 0-1p
D
A022 Ixobrychus minutus 40-50 p
C
A
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 120-130 p
C
A
C
B
A024 Ardeola ralloides 100-200p
B
A
C
B
A026 Egretta garzetta 100-200i
C
A
C
B
A029 Ardea purpurea R
D
A030 Ciconia nigra 1-2p 42-i
C
A
C
B
A031 Ciconia ciconia 30-120i 300-700i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 10-20p 100-200i
C
A
C
B
A034 Platalea leucorodia 30-40i
D
A038 Cygnus cygnus 120-133 i
B
A
C
B
A060 Aythya nyroca 8-10 p 60-80 i
C
B
C
C
A073 Milvus migrans P? 5-10i
D
A075 Haliaeetus albicilla 1-1p 4-i
C
A
C
B
A080 Circaetus gallicus >1 p
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 3-5i 12-15i
D
A082 Circus cyaneus 15-20i
C
B
C
C
A083 Circus macrourus >10 i
C
B
C
A
A089 Aquila pomarina >40 i
D
A092 Hieraaetus pennatus >5 i
D
A094 Pandion haliaetus >20 i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 8-9 p
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 24-26 p
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 7-8 p
C
B
C
B
A133 Burhinus oedicnemus 4-5 p
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 200-300 i
D
A166 Tringa glareola >80 i
D
A176 Larus melanocephalus 40-70 i
D
A177 Larus minutus 400-500 i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 1000-1200 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons >12 p 60-70 i
B
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus >60 p >400 i
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus R
D
A229 Alcedo atthis 30-40p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 40-45 p
C
A
C
B
A234 Picus canus 20-40i
D
A236 Dryocopus martius RC
D
A238 Dendrocopos medius R
D
A246 Lullula arborea V
D
A255 Anthus campestris R
D
A307 Sylvia nisoria R
D
A320 Ficedula parva RC
D
A321 Ficedula albicollis RC
D
A338 Lanius collurio RC
D
A339 Lanius minor RC
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 240-300 i 200-500 i
C
A
C
B
A396 Branta ruficollis >30 i
C
A
C
B
A402 Accipiter brevipes 2-3 p
C
A
C
A
A403 Buteo rufinus 1-1p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis RC
D
A005 Podiceps cristatus R
D
A017 Phalacrocorax carbo 100-200 i >300 i
D
A028 Ardea cinerea 50-80 i
D
A036 Cygnus olor 4-5 p
D
A041 Anser albifrons >4000 i
D
A043 Anser anser 30-50 i
D
A053 Anas platyrhynchos RC
D
A055 Anas querquedula 100-200 i
D
A059 Aythya ferina 100-200 i
D
A099 Falco subbuteo 20-30 p
D
A113 Coturnix coturnix RC
D
A136 Charadrius dubius 20-30 p
C
B
C
C
A161 Tringa erythropus RC
D
A162 Tringa totanus RC
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus RC
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A179 Larus ridibundus RC
C
B
B
B
A198 Chlidonias leucopterus RC
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC C
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A214 Otus scops R
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster >120 p
C
A
C
B
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A244 Galerida cristata RC
D
A247 Alauda arvensis C
D
A249 Riparia riparia 2000-3000 p
B
C
C
B
A251 Hirundo rustica C
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC C
D
A284 Turdus pilaris RC
D
A285 Turdus philomelos RC C
D
A287 Turdus viscivorus R
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A314 Phylloscopus sibilatrix R RC
D
A315 Phylloscopus collybita RC C
D
A316 Phylloscopus trochilus C
D
A317 Regulus regulus C
D
A318 Regulus ignicapillus RC
D
A319 Muscicapa striata RC C
D
A322 Ficedula hypoleuca RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A340 Lanius excubitor R
D
A353 Sturnus roseus RC
D
A359 Fringilla coelebs C C
D
A360 Fringilla montifringilla C
D
A363 Carduelis chloris C RC
D
A364 Carduelis carduelis C RC
D
A365 Carduelis spinus RC
D
A366 Carduelis cannabina R RC
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A438 Hippolais pallida RC V
D
A459 Larus cachinnans >600 i
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Acest sit reprezintă una dintre întinsele zone umede care se succedau în Lunca Dunării Inferioare. Cea mai mare parte a acestei zone era acoperită de fosta Baltă Greaca care a fost desecată în anul 1965, în prezent terenurile recuperate sunt folosite ca terenuri agricole. Cuprinde habitate de pădure, pajişti, zăvoaie şi bălţi. Toate acestea reprezintă adevărate areale pentru cuibăritul şi hrana multor specii de păsări, inclusiv pentru speciile rare şi vulnerabile de interes naţional şi european.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 58 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 73 c) numar de specii periclitate la nivel global: 7 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Ardeola ralloides Plegadis falcinellus Egretta garzetta Milvus migrans Ixobrychus minutus Sterna albifrons Recurvirostra avosetta Himantopus himantopus Botaurus stellaris Ardea purpurea Nycticorax nycticorax Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Phalacrocorax pygmaeus Sterna hirundo Larus minutus Ciconia ciconia Platalea leucorodia Philomachus pugnax SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2.
Vulnerabilitate Braconajul, păşunatul intensiv precum şi exploatările forestiere duc la degradarea habitatelor importante pentru numeroase specii de păsări.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu este desemnat printr-un act juridic.
Tip de proprietate Proprietăţi private şi de stat.
Documentație Studii SOR

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
B
10.00
0
B
20.00
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
0
B
10.00
-
B
10.00
+
B
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru teritoriul forestier Direcţia Silvică Giurgiu.
Planuri de management al sitului Nu are plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-137
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K35-5
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70