Natura2000 - Pădurea Bârnova (ROSPA0092)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0092
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Bârnova

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.682222
Latitudine 47.026389
Suprafață (ha) 12886.70

Altitudine (m)

Minimă 95.00
Maximă 419.00
Medie 294.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 1500-3000 i
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 7-10 p 200-600 i
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 1-2 p 7-10 i
C
A
C
B
A074 Milvus milvus P?
D
A080 Circaetus gallicus 1-2 p
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 50-100 i
C
C
C
C
A082 Circus cyaneus 10-20 i
C
C
C
C
A083 Circus macrourus 3-5 i
C
B
C
B
A084 Circus pygargus 20-40 i
D
A089 Aquila pomarina 4-5 p 200-500 i
C
B
C
C
A091 Aquila chrysaetos 2-3 i
D
A092 Hieraaetus pennatus 15-20 i
C
B
C
C
A097 Falco vespertinus 15-25 i
D
A098 Falco columbarius 4-5 i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 5-7 i
C
B
C
C
A122 Crex crex 30-35 p 100-130 i
C
B
C
C
A215 Bubo bubo 6-7 p
C
B
B
C
A220 Strix uralensis 1-2 p
D
A224 Caprimulgus europaeus 20-25 p 70-140 i
C
B
C
C
A229 Alcedo atthis 1-2 p
D
A231 Coracias garrulus 3-5 p 10-15 i
D
A234 Picus canus 35-40 p
D
A236 Dryocopus martius 15-20 p
D
A238 Dendrocopos medius 50-60 p
C
B
C
C
A239 Dendrocopos leucotos 12-15 p
D
A246 Lullula arborea 15-30 p 150-300 i
D
A320 Ficedula parva 25-35 p 100-300 i
D
A321 Ficedula albicollis 45-60 p 150-500 i
D
A338 Lanius collurio 30-40 i 200-350 i
D
A339 Lanius minor 20-25 p 100-200 i
D
A379 Emberiza hortulana 15-18 p 30-40 i
D
A403 Buteo rufinus 3-5 i
D
A429 Dendrocopos syriacus 30-40 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A085 Accipiter gentilis 5-7 p
D
A087 Buteo buteo 5-10 p 20-30 i
D
A088 Buteo lagopus 5-10 i
D
A096 Falco tinnunculus 5-10 p
D
A099 Falco subbuteo 3-5 p
D
A230 Merops apiaster 30-40 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este reprezentat în cea mai mare parte de păduri de foioase - păduri dacice de fag (aproximativ 70%)şi păduri dacice de stejar şi carpen (aproximativ 20%), cu o deosebită valoare ştiinţifică şi peisagistică, unde îşi găsesc habitat cca. 116 specii de păsări rare, vulnerabile sau periclitate, 1 specie de plantă şi 4 specii de mamifere mici de importantă comunitară, precum şi alte specii de plante şi animale enumerate în diferite convenţii internaţionale şi liste roşii.
Calitate si importanță Cel mai important sit din Romania pentru Bubo bubo. Îndeplineşte criteriile C1 şi C6 elaborate de Bird Life International pentru desemnarea de IBA.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată de influenţele antropice: - păşunat (cam în proporţie de 30%); - retrocedarea unor suprafeţe de pădure, urmată de administrarea necorespunzătoare a lor; ca urmare a lipsei unui sistem de pază a pădurilor retrocedate, acestea sunt afectate şi de furtul materialului lemnos; - turismul de weekend, practicat haotic.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe teritorizul sitului se găsesc 4 rezervaţii desemnate prin Legea nr.5/2000 - rezervaţia forestieră Pietrosu, rezervaţia forestieră Poieni-Cărbunărie, rezervaţia floristică Poiana cu Schit şi rezervaţia geologică-paleontologică Locul Fosilifer Dealul Repedea.
Tip de proprietate Pe teritoriul judetului Vaslui, in comuna Tacuta, se afla o mica parte a sitului Padurea Barnova. Padurilor de pe teritoriul judetului Vaslui, din acest sit, se afla in administratia Directiei Silvice Iasi, Ocolul Silvic Dobrovat. Restul suprafetei este proprietate privata, exceptie facand izlazurile localitatii Protopopesti, aflate in proprietatea Primariei com. Tacuta. Forma de proprietate pe teritoriul judeţului Iaşi: aproximativ 80% de stat şi 20% privată.
Documentație APM Iaşi - teren.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.62

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.05 2.541.-Locul fosilifer Dealul Repedea
+ 0.08 2.544.-Poieni-Carbunariei
+ 0.49 2.547.-Pietrosu

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
+
A
10.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
30.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru suprafeţele de pădure aflate în administrarea Direcţiei Silvice Iaşi, responsabilitatea asupra managementului specific ii revine acestei instituţi; Responsabilitatea managementului rezervaţiilor Pietrosu, Poieni-Cărbunărie si Poiana
Planuri de management al sitului Pentru cele 3 rezervaţii aflate în custodia D.S. Iaşi - Rezervaţia forestieră Pietrosu, rezervaţia forestieră Poieni-Cărbunărie şi Rezervaţia floristică Poiana cu Schit - planurile de mangement şi regulamentele sunt elaborate şi avizate de către Academia Română - Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, urmând să fie depuse spre aprobare la MMGA. Pentru suprafeţele de pădure care nu au statut de protecţie şi se află în administrarea D.S. Iaşi, există un Plan amenajistic. Pentru rezervaţia geologică-paleontologică Locul Fosilifer Dealul Repedea, planul de mangement şi regulamentul sunt elaborate şi se află în stadiul de corectură.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-32
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70