Natura2000 - Pădurea Bogata (ROSPA0093)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0093
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Bogata

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.415556
Latitudine 45.927500
Suprafață (ha) 6329.20

Altitudine (m)

Minimă 455.00
Maximă 1087.00
Medie 741.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra >6 p
B
B
C
B
A072 Pernis apivorus 8-10 p
D
A073 Milvus migrans 1-2 p
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 1-2 p
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus >20 i
C
B
C
C
A084 Circus pygargus >10 i
D
A089 Aquila pomarina 12-14 p
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus >2 p
C
A098 Falco columbarius >10 i
C
B
C
C
A104 Bonasa bonasia >60 p
C
B
C
B
A119 Porzana porzana >10 p
D
A122 Crex crex 24-30 p
C
B
C
C
A215 Bubo bubo 12-13 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis >40 p
D
A223 Aegolius funereus >10 p
D
A224 Caprimulgus europaeus >60 p
C
B
C
B
A234 Picus canus >120 p
C
B
C
C
A236 Dryocopus martius >80 p
C
B
C
C
A238 Dendrocopos medius 100-140 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 40-60 p
C
B
C
C
A246 Lullula arborea RC
D
A307 Sylvia nisoria 20-22 p
D
A320 Ficedula parva 500-600 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 1200-1400 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio RC
D
A429 Dendrocopos syriacus >40 p
C
B
C
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A086 Accipiter nisus >20 p
D
A087 Buteo buteo >60 p
D
A096 Falco tinnunculus >40 p
D
A099 Falco subbuteo >20 p
D
A155 Scolopax rusticola R
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus RC
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus C
D
A214 Otus scops R
D
A221 Asio otus RC
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla C
D
A247 Alauda arvensis C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A257 Anthus pratensis RC
D
A259 Anthus spinoletta R RC
D
A260 Motacilla flava R
D
A261 Motacilla cinerea R RC
D
A262 Motacilla alba C
D
A266 Prunella modularis RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A271 Luscinia megarhynchos R
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A274 Phoenicurus phoenicurus RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe R
D
A283 Turdus merula C
D
A284 Turdus pilaris C C C
D
A285 Turdus philomelos C
D
A287 Turdus viscivorus C
D
A291 Locustella fluviatilis R
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus R
D
A308 Sylvia curruca C
D
A309 Sylvia communis C
D
A310 Sylvia borin C
D
A311 Sylvia atricapilla C
D
A314 Phylloscopus sibilatrix C
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A316 Phylloscopus trochilus RC
D
A317 Regulus regulus RC
D
A318 Regulus ignicapillus RC
D
A319 Muscicapa striata C
D
A322 Ficedula hypoleuca RC
D
A337 Oriolus oriolus R
D
A340 Lanius excubitor R
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla C
D
A361 Serinus serinus R
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A365 Carduelis spinus C
D
A366 Carduelis cannabina C
D
A369 Loxia curvirostra RC
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A373 Coccothraustes coccothraustes C
D
A383 Miliaria calandra RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 2.00
N16 - Păduri caducifoliate 96.00
N26 - Habitate de păduri (păduri in tranziție) 2.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde ariile protejate Cheile Dopca si Padurea Bogatii, fiind o zona in care apar numeroase specii de pasari protejate. Deasemenea, zona se impune si prin valoarea peisajistică deosebita, prin prezenta unor specii de flora si fauna valoroase. Sub aspect climatic, zona se caracterizeaza printr-un climat caracteristic muntilor josi si a unui climat al dealurilor inalte, specific Podisului Transilvaniei. Apele regiunii fac parte din bazinul Oltului, iar solurile in principal fac parte din clasa solurilor cambice , regasindu-se soluri brune podzolite, brune acide, brune acide podzolite. Apar si regosolurile si solurile slab erodate.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 27 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 60 c) numar de specii periclitate la nivel global: 2 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Strix uralensis Dendrocopos medius Bubo bubo Aquila pomarina Aquila heliaca Crex crex Ficedula parva Pernis apivorus Porzana porzana Hieraaetus pennatus Caprimulgus europaeus Lullula arborea Ciconia nigra Milvus migrans Dendrocopos syriacus Sylvia nisoria Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Circus pygargus Circus cyaneus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C6.
Vulnerabilitate Cele mai nocive activitati care pot pune in pericol situl sunt exploatarile forestiere intensive, necontrolate si exploatarea bazaltelor la cele trei cariere din Padurea Bogatii. Valorificarea turistică a Pădurii Bogăţii este o problemă destul de delicată , dar inevitabilă- prin urmare trebuie îmbinat raţional turismul cu protecţia naturii Apar deseuri menajere rezultate din practicarea turismului necontrolat si datorita faptului ca aria protejata Padurea Bogatii este strabatuta de un drum european. Deasemenea, intreg situl poate fi vulnerabil la poluarea datorata gazelor de esapament , tinand cont ca ariile protejate din cuprinsul acestui sit sunt strabatute de drumuri .
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejata Padurea Bogatii inclusa in acest sit a fost declarat ca zonă protejată printr-o HCJ din 1971, pe o suprafata de 8500 ha, dar ulterior a apărut în Legea 5/2000 cu suprafaţa de 8,5 ha. Suprafaţa reală a ariei protejate Padurea Bogatii este de 6329,6 ha ( prin măsurători GPS)CRUTA Bucureşti Aria protejata Cheile Dopca inclusa in acest sit a fost declarata prin L5/2000.
Tip de proprietate Suprafata ariei protejate Padurea Bogatiiinclusa in acest sit, este de 6329,6 ha , din care 60% proprietate privată(Primăria Măieruş ),40 %proprietate de stat Aria protejata Cheile Dopca inclusa si ea in acest sit, este constituita in proportie de 87% din padure, proprietate privata a Primariei Hoghiz, adm de OS Padurea Bogatii Homorod
Documentație ICAS Database 1966 CMN Documentation BV026 – Padurea Bogatii Vasile Ciocârlan „ Flora ilustrată a României „ Ed. Ceres , Bucureşti , 2000 Ioan Şoneriu şi Pantelimon Ularu, Rezervaţia naturală Pădurea Bogăţii, Braşov 1976

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.00
99.98

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.00 2.243.-Rezervaţia naturală Cheile Dopca
= 99.98 2.257.-Pădurea Bogăţii

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV026 * 81.75

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
70.00
-
B
3.00
-
B
5.00
-
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
5.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Aria protejata Cheile Dopca inclusa in acest sit este in custodia Asociatiei Ecologice Mileniul III din 2004, administrativ apartinand comunei Hoghiz. Aria protejata Padurea Bogatii apartine administrativ comunei Hoghiz si comunei Maierus
Planuri de management al sitului nu are plan de management Fondul forestier din aria protejata Cheile Dopca este adm de OS Padurea Bogatii Homorod, iar cel din Aria protejata Padurea Bogatii, de OS Maierus si OS Padurea Bogatii Homorod conform unor amenajamente silvice in vigoare

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-75
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70