Natura2000 - Pădurea Macedonia (ROSPA0095)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0095
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Macedonia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 21.047222
Latitudine 45.503056
Suprafață (ha) 4625.30

Altitudine (m)

Minimă 72.00
Maximă 91.00
Medie 77.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Panonică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A021 Botaurus stellaris 1-2p
C
C
C
C
A022 Ixobrychus minutus 2-3p
D
A023 Nycticorax nycticorax 100-150p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 45-55 p
C
B
C
B
A027 Egretta alba 1-3p
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 4-6i
D
A081 Circus aeruginosus 40-50i
D
A082 Circus cyaneus 15-20i
C
B
C
C
A084 Circus pygargus 25-30i
D
A097 Falco vespertinus 30-50 i
D
A122 Crex crex 20-25 p
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 5-10 p
D
A236 Dryocopus martius 1 p
D
A238 Dendrocopos medius 2-3p
D
A338 Lanius collurio 80-100p
D
A339 Lanius minor 3-5 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 3 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde trei ansambluri diferite:lunca, pădurea propriu zisă şi terenurile aferente in mare parte reprezentate de păşuni. Lunca este de aproximativ 9-10 km, mărginit de un amestec de arbori (sălcii) şi arbuşti, lăţimea luncii fiind de 100-150 m. Cursul apei formează numeroase meandre şi mici acumulări temporare de ape. Relict de pădure caducifoliată( stejar,carpen) în amestec cu sălcii , situată în zona inundabilă a Luncii Timişului. Zona din jurul pădurii este o zonă heterogenă formată în mare parte din pajişte mezofilă,exploatate prin păşunat cu rumegătoare mici, culturi agricole extensive cu frecvente crânguri.
Calitate si importanță C1 – specii de interes conservativ global - o specie cristelul de câmp (Crex crex). C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) Pădure de câmpie în vecinătatea căruia întâlnim terenuri agricole, câmpuri mlăştinoase, fâneţe şi canale, care oferă loc de hrănire păsărilor cuibăritoare. Aici găsim cea mai importantă colonie de stârc de noapte – specie în declin numeric - din interiorul ţării. Pe lângă stârcii de noapte, în colonie cuibăresc în număr apreciabil şi egrete mici (Egretta garzetta) şi remarcăm apariţia cormoranului mic (Phalacrocorax pygmeus). Pe pajiştile umede cuibăresc efective importante din cristelul de câmp.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 5. cositul în perioada de cuibărire 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. reglarea cursurilor râurilor 13. electrocutare si coliziune in linii electrice 14. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 15. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 16. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 17. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 18. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 19. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 20. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 21. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 22. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 23. industrializare şi creşterea zonelor urbane 24. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl a fost desemnat pentru protecţia şi ocrotirea avifaunei
Tip de proprietate Pădurea este propietate de stat ( Direcţia Silvică Timiş), lunca Timişului domeniu de stat ( Apele Române ), iar terenurile aferente sunt domeniu privat.
Documentație Baza de date Milvus.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
+
A
10.00
-
B
25.00
-
B
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custode - APM Timiș conform Convenției de custodie nr. 0197/15.07.2010.
Planuri de management al sitului pentru acest sit nu este elaborat plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-90
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-91
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70