Natura2000 - Pădurea Micleşti (ROSPA0096)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0096
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Pădurea Micleşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.886667
Latitudine 46.856944
Suprafață (ha) 8631.30

Altitudine (m)

Minimă 128.00
Maximă 427.00
Medie 263.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
63.00
37.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 2-3 p 1500-2000 i
C
B
C
C
A103 Falco peregrinus 3-5 i
D
A122 Crex crex 5-10 p
D
A224 Caprimulgus europaeus 5-6 p
D
A234 Picus canus 12-15 p
D
A238 Dendrocopos medius 3-5 p
D
A246 Lullula arborea 4-5 p
D
A338 Lanius collurio 20-25 p
D
A339 Lanius minor 10-12 p
D
A379 Emberiza hortulana 30-40 m
D
A404 Aquila heliaca 5-7i
B
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 15-20 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A087 Buteo buteo 2-3 p 5-12 i
C
B
C
C
A096 Falco tinnunculus 6-10 p
D
A099 Falco subbuteo 1-3 p
D
A113 Coturnix coturnix C
D
A207 Columba oenas RC
D
A208 Columba palumbus P
D
A210 Streptopelia turtur RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A214 Otus scops RC
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster C
D
A232 Upupa epops C
D
A233 Jynx torquilla RC
D
A247 Alauda arvensis P
D
A249 Riparia riparia C
D
A251 Hirundo rustica C
D
A256 Anthus trivialis C
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A273 Phoenicurus ochruros R
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A337 Oriolus oriolus P
D
A361 Serinus serinus RC
D
A373 Coccothraustes coccothraustes RC
D
A383 Miliaria calandra P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Calitate si importanță În această zonă se presupune cuibăritul a 1-2 perechi de Aquila heliaca, specie periclitată pentru România şi ameninţată la nivel global.Este un sit important pentru speciile forestiere dar nu îndeplineşte criteriile cantitative pentru nici una dintre speciile din directivă.Importanţă regională.
Vulnerabilitate - intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini - schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul - braconaj - desecarea zonelor umede - cositul în perioada de cuibărire - industrializare şi extinderea zonelor urbane - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii) - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - scoaterea puilor pentru comerţ ilegal - reglarea cursurilor râurilor - electrocutare si coliziune in linii electrice - turismul in masa - amplasare de generatoare eoliene - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive - defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari - tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii- adunarea lemnului pentru foc - împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu sunt desemnate arii protejate în interiorul sitului.
Tip de proprietate Pentru partea sitului aflată pe teritoriul judeţului Iaşi, aproximativ 15% din suprafaţa de pădure se află în proprietate particulară, iar 85% în proprietate de stat, în administrarea Direcţiei Silvice Iaşi. Porţiunile de teren arabil şi pajişti sunt în proprietate publică locală şi privată.
Documentație Directia Silvică Iaşi.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
10.00
-
C
25.00
0
C
15.00
0
C
10.00
0
B
20.00
0
A
80.00
+
B
100.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
40.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea pentru suprafeţele aflate în administrarea Direcţiei Silvice Iaşi revine acesteia, iar pentru terenurile private responsabilitatea revine proprietarilor.
Planuri de management al sitului Pe suprafeţele de pădure aflate în proprietate de stat se aplică management specific de amenajament silvic de către Direcţia Silvică Iaşi.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-44
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70