Natura2000 - Piemontul Făgăraş (ROSPA0098)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0098
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Piemontul Făgăraş

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 24.771944
Latitudine 45.676667
Suprafață (ha) 71256.30

Altitudine (m)

Minimă 364.00
Maximă 2376.00
Medie 718.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
46.00
54.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 10-15 p
B
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 45-55 p
C
B
C
B
A072 Pernis apivorus 60-90 p
B
B
C
B
A080 Circaetus gallicus 5-8 p
B
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-3 p
D
A082 Circus cyaneus 40-60 i
B
B
C
B
A089 Aquila pomarina 40-50 p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 3-5 i
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 1-3 i
D
A104 Bonasa bonasia 75-105 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 25-35 i
C
B
C
B
A122 Crex crex 100-150p
C
C
C
C
A220 Strix uralensis 50-60 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 200-250 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 70-90 p
C
B
C
B
A238 Dendrocopos medius 30-50 p
C
B
C
C
A239 Dendrocopos leucotos 250-300 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 1000-2000p
B
B
C
B
A307 Sylvia nisoria 20-30 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 2100-2500 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 13500-16900 p
B
B
C
B
A338 Lanius collurio 5700-9400 p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 40-80 p
D
A379 Emberiza hortulana 2-5 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 20-40 p
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl este amplasat parte in regiunea alpina si parte in cea continentala. Relieful dominant este deal si munte. Teritoriul sitului este situat in cadrul Depresiunii Fagarasului pe latura nordica a muntilor Fagaras. Muntii de pe marginea depresiunii impiedica deplasarea maselor de aer rece boreal si in acelasi timp bareaza accesul liber al celor submediteraneene din sud, zona depresiunii Fagaras se afla sub influenta fenomenului de Foehn, incalzirea curentilor de aer veniti dinspre sud spre nord,prin frecarea de pantele muntilor in actiunea descendenta spre nord, astfel incat temperaturile din zona depresiunii Fagaras este mai ridicata decat normal. Reteaua hidrografica este bogata , alcatuita din numeroase rauri si afluenti ai acestora, varsandu-se in Olt. Zona sitului este predominant de pasune, faneata, padurea aparand pe versantii nordici ai muntilor Fagaras.Habitatele sunt foarte variate. Apar in cuprinsul sitului arii protejate - Poiana cu narcise de la Dumbrava Vadului care garanteaza prezenta in zona a unor specii de flora si fauna protejate. Flora este bine reprezentata fiind inregistrate peste 900 specii de plante, diversitatea floristica cea mai mare se observa in fanetele umede – peste 450 specii
Calitate si importanță Prioritate nr. 9 din cele 68 de situri propuse de Grupul Milvus. C1 – efective importante pe plan global – cristelul de câmp (Crex crex); C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene - 11 specii – barză albă (Ciconia ciconia), barză neagră (Ciconia nigra), acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), viespar (Pernis apivorus), cristelul de câmp (Crex crex), huhurez mare (Strix uralensis), ghionoaie sură (Picus canus), ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos), ciocârlie de pădure (Lululla arborea), muscar gulerat (Ficedula albicollis), muscar mic (Ficedula parva). Pădurile de fag din Munţii Făgăraş cu întinsa zonă deschisă semi-naturală de la poalele munţilor oferă o combinaţie de habitate ideale pentru multe specii de păsări. Pădurile adăpostesc efective semnificative din două specii de ciocănitori, huhurez mare, două specii de muscari. Aici cuibăresc şi speciile de răpitoare şi barza neagră care îşi caută hrana pe zonele deschise de la poalele munţilor, la fel ca barza albă. Fâneţele, păşunile şi terenurile agricole de aici găzduiesc o populaţie semnificativă de ciocârlie de pădure şi de cristel de câmp.
Vulnerabilitate 1. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 2. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 3. braconaj 4. desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes 5. cositul în perioada de cuibărire 6. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 7. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 8. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) 10. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 11. folosirea pesticidelor 12. electrocutare si coliziune in linii electrice 13. prinderea păsărilor cu capcane 14. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 15. amplasare de generatoare eoliene 16. înmulţirea necontrolată a speciilor invazive 17. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 18. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 19. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 20. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 21. vânătoarea in timpul cuibăritului prin deranjul şi zgomotul cauzat de către gonaci 22. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 23. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 24. industrializare şi creşterea zonelor urbane 25. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Aria protejata Poienile cu narcise de la Dumbrava Vaduluiinclusa in acest sit a fost declarata prin L5/2000 cu 394ha. Pentru zona Muntilor Fagaras a fost intocmit studiu de fundamentare stiintifica pentru declarearea acestora ca Parc National. Zona Stramba apare in Biotope Corine (1996)
Tip de proprietate Proprietate privata si de stat
Documentație CMN Documentation BV004 „Padurea Dumbrava Vadului” Serbanescu I – Poienile cu narcise din Dumbrava Vadului – 1960 Consiliul Judetean Brasov – Rezervatia naturala „Dumbrava Vadului” Sercaia Trecut, Prezent Şi Viitor, jud Brasov -2002-lucrare care face parte din Proiectul LIFE Nat/99/RO/006391 intitulat Conservarea unei păduri de stejari ( Quercus robur) ICAS Database 1996 Ionescu D.T., Iordache D., Popescu V. – 2004 Noutati in protectia zonelor umede din judetul Brasov, Revista padurilor, Bucuresti, Romania Ionescu D.T., Oliviu G. Pop – Referat: Date referitoare la habitatele , flora si fauna Vaii Stramba, jud Brasov, care pledeaza pentru includerea acestei zone in aria protejata Muntii Fagarasului si in reteaua Natura 2000.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.02
1.72

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 0.02 2.696.-Calcarele Eocene de la Turnu Roşu
* 0.00 2.701.-Valea Bâlii
* 1.72 2.709.-Golul Alpin al Munţilor Făgăraş

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J049BV030 + 3.98
J048SB008 * 2.75

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
B
1.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
B
10.00
-
B
20.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
0
B
20.00
-
B
10.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Teritoriul sitului se intinde pejudetul Brasov,pe aria administrativa a Municipiului Fagaras si comunelor: Ucea de Jos, Vistea de Jos, Voila, Lisa, Recea, Harseni, Sinca Veche, Sinca Noua, Mandra, Beclean. Padurile sunt administratepe judet
Planuri de management al sitului Zona de padure din judetul Brasov este administrata de OS Fagaras, OS Codrii Fagarasului, OS Padurile Sincii conform amenajamentelor silvice in vigoare. Aria protejataPoiana cu narcise de la Dumbrava Vadului inclusa in acest sit are plan de management care are avizul Academiei Romane si Ord de Ministru nr 87/2003.si este in custodia Directiei Silvice Brasov

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-73
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-74
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-75
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-85
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-86
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-87
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70