Natura2000 - Stepa Casimcea (ROSPA0100)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0100
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Stepa Casimcea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.444167
Latitudine 44.761111
Suprafață (ha) 22226.10

Altitudine (m)

Minimă 33.00
Maximă 333.00
Medie 216.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 150-300 i
C
B
B
B
A030 Ciconia nigra 400-455 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 11000-55000 i
B
B
C
B
A072 Pernis apivorus 1190-2640 i
C
B
C
C
A073 Milvus migrans 20-30i
C
B
C
C
A080 Circaetus gallicus 9-10p 70-130i
B
A
B
A
A081 Circus aeruginosus 540-1400 i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 90-100 i 150-200 i
B
B
C
B
A083 Circus macrourus 60-70 i
B
B
C
B
A084 Circus pygargus 155-380i
C
A
C
B
A089 Aquila pomarina 1-1p 2800-5500i
C
B
C
B
A092 Hieraaetus pennatus 140-190i
C
B
C
A
A097 Falco vespertinus 200-300i
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 4 i
D
A133 Burhinus oedicnemus 45-50 p
B
B
C
B
A231 Coracias garrulus 60-70 p
C
A
C
B
A242 Melanocorypha calandra 220-2500 i
C
A
C
B
A243 Calandrella brachydactyla 600-700 p
B
A
C
B
A246 Lullula arborea 300-350 p
C
B
C
C
A255 Anthus campestris 3600-5000 i
C
A
C
B
A321 Ficedula albicollis 200 i
D
A338 Lanius collurio 400-500 p
D
A339 Lanius minor 210-240 p
C
B
B
A
A379 Emberiza hortulana 10-20 p
D
A402 Accipiter brevipes 3-4 p 30 i
C
A
C
B
A403 Buteo rufinus 8-14 p
B
B
C
B
A404 Aquila heliaca 2-4i
B
B
B
B
A429 Dendrocopos syriacus 20-30p
D
A511 Falco cherrug 4-6i
C
B
C
B
A533 Oenanthe pleschanka 20-30i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A086 Accipiter nisus 1050-1650 i
C
B
C
C
A087 Buteo buteo 10000-20000 i
C
B
C
B
A113 Coturnix coturnix 600-700 p
C
B
C
B
A208 Columba palumbus P
D
A210 Streptopelia turtur R
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus C
D
A230 Merops apiaster C
D
A233 Jynx torquilla R
D
A247 Alauda arvensis P
D
A251 Hirundo rustica C
D
A252 Hirundo daurica 12 p
D
A260 Motacilla flava P
D
A262 Motacilla alba RC
D
A271 Luscinia megarhynchos RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe RC
D
A299 Hippolais icterina R
D
A309 Sylvia communis RC
D
A310 Sylvia borin RC
D
A311 Sylvia atricapilla RC
D
A337 Oriolus oriolus P
D
A341 Lanius senator V
D
A383 Miliaria calandra P
D
A435 Oenanthe isabellina R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Podișului Casimcea este format din șisturi verzi strâns cutate, pe care se găsesc calcare jurasice și depozite de loess. Partea centrală a podișului, cu înălțimi între 100 și 200 m în cea mai mare parte, are un relief larg ondulat cu fragmentare slabă și presărat cu rari martori de eroziune (colți stâncoși de șisturi verzi) care străbat cuvertura de loess. Marginea dunăreană a Podișului Casimcea este puternic fragmentată de văi adânci și asimetrice tributare Dunării, cu versanți supuși eroziunii torențiale. Spre sud, marginea litorală a Podișului Casimcea este marcată de doua trepte de abraziune marină formând litoralul Mării Negre. În partea de sud-est a Podișului Casimcea, rocile calcaroase au permis dezvoltarea reliefului carstic reprezentat prin lapiezuri, doline, polii, peșteri, de mici dimensiuni ( de exemplu peșterile La Adam și Gura Dobrogei) și văi în chei (Cheile de la Gura Dobrogei).
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 28 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 37 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Coracias garrulus Falco cherrug Falco vespertinus Aquila heliaca Anthus campestris Accipiter brevipes Calandrella brachydactyla Buteo rufinus Milvus migrans Pernis apivorus Lanius collurio Lullula arborea Oenanthe pleschanka Lanius minor Melanocorypha calandra Burhinus oedicnemus Circaetus gallicus Galerida cristata Aquila pomarina Dendrocopos syriacus Emberiza hortulana Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Falco vespertinus Accipiter brevipes Hieraaetus pennatus Falco peregrinus Circus cyaneus Aquila pomarina Ficedula albicollis Circus macrourus Circus pygargus SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C6.
Vulnerabilitate Principala cauză a degradării habitatelor de pajişte stepică naturală sau seminaturală îl constituie păşunatul. Habitarea umană şi drumurile care străbat situl constituie elemente cu impact negativ.

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
10.48

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.62 IV.65.-Casimcea
* 0.17 IV.69.-Războieni
+ 5.04 IV.52.-Beidaud
+ 4.65 IV.53.-Valea Mahomencea

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
55.00
-
A
5.00
-
A
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
45.00
0
A
5.00
-
B
20.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Ministerul Mediului
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-118
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-117
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70