Natura2000 - Suhaia (ROSPA0102)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0102
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Suhaia

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.211111
Latitudine 43.713889
Suprafață (ha) 4473.30

Altitudine (m)

Minimă 2.00
Maximă 58.00
Medie 21.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus >30 i
C
B
B
B
A020 Pelecanus crispus 30-210i
B
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 3-4p
C
B
C
C
A022 Ixobrychus minutus 80-100p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 80-100p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 80-100p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 50-60p
C
B
C
B
A027 Egretta alba 20-30i 60-100i
C
B
C
C
A029 Ardea purpurea 30-40i
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 30-40i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 800-1500i
C
B
C
C
A032 Plegadis falcinellus 0-40 p
D
A034 Platalea leucorodia 27-35p
B
B
C
B
A038 Cygnus cygnus 10-18 i
D
A060 Aythya nyroca 10-20 p 200-300 i
C
B
C
C
A075 Haliaeetus albicilla 3-4 i
C
B
C
C
A081 Circus aeruginosus 2-4 p
C
B
C
B
A098 Falco columbarius 10-15i
C
B
C
C
A122 Crex crex 8-10 p
D
A127 Grus grus 20 i
D
A131 Himantopus himantopus 80-100 p
B
B
C
B
A132 Recurvirostra avosetta 20-30 p
B
B
C
B
A135 Glareola pratincola 8-12p
C
C
B
B
A151 Philomachus pugnax 8000-10000 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 1000-2200 i
C
A
C
C
A177 Larus minutus 3-30 i
D
A193 Sterna hirundo 30-40p
C
B
C
C
A195 Sterna albifrons 0-10p
D
A196 Chlidonias hybridus 150-200 p
C
B
C
B
A197 Chlidonias niger 2500-3000 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis 30-40p
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 30-100 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio RC
D
A339 Lanius minor RC
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 100-120p 200-500i
C
B
C
B
A396 Branta ruficollis 170-400 i
C
B
C
B
A397 Tadorna ferruginea 0-4 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis C
D
A005 Podiceps cristatus C
D
A006 Podiceps grisegena R
D
A008 Podiceps nigricollis RC
D
A017 Phalacrocorax carbo 1200-1300 p
C
B
C
C
A028 Ardea cinerea 50-60 p
C
B
C
B
A036 Cygnus olor RC
D
A041 Anser albifrons 5300-34000 i
B
B
C
B
A043 Anser anser 20-30 i 800-1000 i
C
B
C
B
A048 Tadorna tadorna R
D
A050 Anas penelope RC
D
A051 Anas strepera R C
D
A052 Anas crecca 1500-2000 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos 150-200 p 1500-2000 i 1500-2000 i
C
B
C
B
A054 Anas acuta RC
D
A055 Anas querquedula R C
D
A056 Anas clypeata C
D
A058 Netta rufina R
D
A059 Aythya ferina RC
D
A061 Aythya fuligula P P
D
A096 Falco tinnunculus 10-15 p
D
A099 Falco subbuteo 8-10 p
D
A125 Fulica atra 200-500 p
D
A136 Charadrius dubius 100-150 p
D
A141 Pluvialis squatarola R
D
A142 Vanellus vanellus 50-100 p
C
B
C
B
A145 Calidris minuta C
D
A147 Calidris ferruginea C
D
A153 Gallinago gallinago 30-40 i 30-40 i
D
A156 Limosa limosa C
D
A160 Numenius arquata 200-300 i 200-300 i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus C
D
A163 Tringa stagnatilis RC
D
A164 Tringa nebularia RC
D
A165 Tringa ochropus R
D
A168 Actitis hypoleucos RC
D
A179 Larus ridibundus 10000-20000 i
B
B
C
B
A198 Chlidonias leucopterus RC
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster 150-200 p
C
B
C
B
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis P RC
D
A249 Riparia riparia 3000-4000 p
B
B
C
B
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe P
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A296 Acrocephalus palustris R
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A337 Oriolus oriolus C
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris C
D
A364 Carduelis carduelis C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra C
D
A459 Larus cachinnans 1000-2000 i
C
B
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacul Suhaia este alimentat, în partea de nord, de râul Călmăţui care formează o „microdeltă” la vărsarea lui în lac, unde se aglomerează diverse specii de păsări acvatice (cormoran mic, egrete, stârci, lopătar ş.a.); toată latura vestică a lacului (reprezentată de stufărişuri întinse, întretăiate de canale cu apă şi terenuri inundate – foste orezării), este de asemenea o zonă atractivă pentru multe păsări (stârci, limicole, erete de stuf, lăcari). Lacul este folosit pentru piscicultura intensivă. În partea de sud a lacului (respectiv între lac şi Dunăre), există suprafeţe însemnate de terenuri pe care se practică agricultura intensivă. De asemenea în perimetrul sitului sunt cuprinse şi o parte din izlazurile comunale din zonă.
Calitate si importanță Situl prezintă o importanţă deosebită ca zonă de cuibărit, hrănire şi odină în deosebi pentru speciile de păsări acvatice. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea leucorodia,Egretta garzetta,Himantopus himantopus,Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax pygmeus şi Aythya nyroca. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. Zonele agricole cuprinse între Lacul şi ferma Suhaia şi Dunăre sunt importante locuri de hrănire pentru speciile acvatice aflate în migraţie sau pentru cele care iernează în zonă.
Vulnerabilitate 1.Incendierea ilegală a vegetaţiei palustre(stufăriş,păpuriş)se produce anual pe suprafeţe variabile, ceea ce conduce la fragmentarea şi dispariţia temporară a habitatului natural al unor specii de păsări protejate,precum ca: Botaurus stellaris, Ardea purpurea, Porzana spp.,iar prin măsurile de conservare impuse a fi respectate de către proprietarii terenurilor din acest sit se urmăreşte reducerea intensităţii producerii acestor fenomene.2.Perturbarea în perioada de cuibărit a speciilor de păsări de interes comunitar,cauzată de braconajul cinegetic.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Peste suprafaţa sitului Suhaia IBA se suprapune parţial aria naturală protejată Balta Suhaia, declarată prin HG 2151/2004 ca arie de protecţie specială avifaunistică
Tip de proprietate 90% din suprafaţa totală a ariei naturale protejate aparţine domeniului naţional public, 9% aparţine persoanelor juridice si 1% mixt.
Documentație Dan Munteanu,Jozsef Szabo,jr.,anul 2001,Lacul Suhaia(jud.Teleorman),Buletin. A.I.A,nr.11

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
-
A
60.00
+
A
60.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
0
C
20.00
0
C
30.00
-
B
100.00
-
B
20.00
-
C
50.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului În urma evaluării solicitării de atribuire în custodie a ariei de protecţie specială avifaunistică Balta Suhaia, conform procedurii Ord.494/2005, această arie naturală protejată a fost atribuită în custodie Primăriei comunei Suhaia,în urma
Planuri de management al sitului Conform prevederilor Ord. MMGA nr.494/2005 şi a legislaţiei în vigoare, Primăria comunei Suhaia în calitate de custode, are obligaţia ca în termen de 1 an de la încheierea convenţiei de custodie să realizeze planul de management şi în termen de 6 luni de la încheierea convenţiei de custodie să întocmească regulamentul ariei de protecţie specială avifaunistică Balta Suhaia. Până la realizarea acestora, Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman a impus respectarea unor măsuri de conservare speciale custodelui.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă K35-3
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă K35-15
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70