Natura2000 - Vedea - Dunăre (ROSPA0108)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0108
Data completării 200612
Data actualizării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Vedea - Dunăre

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data confirmării ca sit SPA 200710

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.799167
Latitudine 43.758889
Suprafață (ha) 22472.10

Altitudine (m)

Minimă 2.00
Maximă 114.00
Medie 20.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
60.00
40.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus R
C
B
C
B
A020 Pelecanus crispus 3-11i
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 20-24 p >20 i
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 40-60 p
C
B
C
B
A024 Ardeola ralloides 50-60 p
C
B
C
C
A026 Egretta garzetta 45-80p 300-500i
C
B
C
B
A027 Egretta alba 1-3p 20-30i
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 5-10p 70-100i
C
B
C
B
A030 Ciconia nigra 1-2p 40-60i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia P 500-1000i
C
B
C
B
A032 Plegadis falcinellus RC
D
A034 Platalea leucorodia 18-24p RC
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 25-34 p 300-400 i
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 1 p 4-6 i 5-10 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 2-4p 10-15i 80-100i
C
B
C
C
A082 Circus cyaneus 4-6i 20-30i
C
B
C
B
A097 Falco vespertinus 5-10 p 200-300 i
C
B
C
B
A131 Himantopus himantopus 15-27p 70-150i
C
B
C
C
A132 Recurvirostra avosetta 0-40p 50-150i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo 30-80 p 800-1500 i
C
B
C
B
A195 Sterna albifrons 4-8 p 50-70 i
C
B
C
B
A229 Alcedo atthis >12 p
D
A231 Coracias garrulus 20-30 p
C
B
C
B
A393 Phalacrocorax pygmeus >240 i >1000 i
C
A
C
A
A402 Accipiter brevipes 1-2 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis >4 p >30 i
D
A005 Podiceps cristatus >50 p
D
A008 Podiceps nigricollis >24 i
D
A017 Phalacrocorax carbo >500 i >1500 i
C
B
C
B
A028 Ardea cinerea >11 i >30 i
D
A036 Cygnus olor >8 i
D
A043 Anser anser >30 i
D
A052 Anas crecca >300 i 1200-1500 i
D
A053 Anas platyrhynchos >20 p >250 i 3000-4500 i
D
A054 Anas acuta >10 i
D
A056 Anas clypeata >500 i
D
A059 Aythya ferina 90-120 p
D
A086 Accipiter nisus >1 i
D
A087 Buteo buteo >3 i
D
A096 Falco tinnunculus >1 i
D
A118 Rallus aquaticus >2 i
D
A125 Fulica atra >250 p >57 i
D
A136 Charadrius dubius 240-300 i
C
B
C
B
A137 Charadrius hiaticula R
C
B
C
B
A141 Pluvialis squatarola R
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 2100-3000 i
C
B
C
B
A144 Calidris alba R
C
B
C
B
A145 Calidris minuta 332-404 i
C
B
C
B
A146 Calidris temminckii R
C
B
C
B
A147 Calidris ferruginea R
C
B
C
B
A149 Calidris alpina >1400 i
C
B
C
B
A153 Gallinago gallinago 90-200 i
C
B
C
B
A156 Limosa limosa 450-3000 i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata 120-600 i
C
B
C
B
A161 Tringa erythropus 440-600 i
C
B
B
B
A162 Tringa totanus 1200-2000 i
C
B
C
B
A163 Tringa stagnatilis 120-130 i
D
A164 Tringa nebularia >200 i
D
A165 Tringa ochropus >90 i
D
A168 Actitis hypoleucos >60 i
D
A182 Larus canus 180-300 i
D
A212 Cuculus canorus RC
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster RC
D
A232 Upupa epops RC
D
A247 Alauda arvensis RC
D
A249 Riparia riparia C C
D
A251 Hirundo rustica RC
C
B
C
B
A253 Delichon urbica C
D
A260 Motacilla flava C
D
A262 Motacilla alba RC
D
A269 Erithacus rubecula C
D
A271 Luscinia megarhynchos R C
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A283 Turdus merula RC
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides RC
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus RC
D
A297 Acrocephalus scirpaceus RC
D
A298 Acrocephalus arundinaceus RC
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A336 Remiz pendulinus RC
D
A351 Sturnus vulgaris C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris RC C
D
A364 Carduelis carduelis RC C
D
A366 Carduelis cannabina RC
D
A383 Miliaria calandra RC
D
A459 Larus cachinnans 600-2500 i
C
B
C
B

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl Vedea-Dunăre este amplasat în bazinul inferior al râului Vedea, făcând parte din Lunca inferioară a Dunării,subunitatea Lunca -Pasărea, cuprinzând şi zona dig-mal.Unitatea geomorfologică întâlnită este cea de luncă.Din punct de vedere geologic, acest sit aparţine marii unităţi structurale Platforma Moesică, iar cuvertura sedimentară este alcătuită din depozite loessoide şi depozite aluviale de vârstă holocenă, foarte variate ca textură,în zona albiei minore depozitele sunt aproape exclusiv depozite aluviale,ce formează şirul grindurilor fluviatile.Clasele de habitate întâlnite sunt:cele de apă dulce continentală curgătoare(râul Vedea)şi pădurile de luncă numite şi zăvoaie de salcie(Salix alba) instalate în locurile mai joase,iar cele de plop(Populus alba)pe grindurile mai înalte dar inundabile.
Calitate si importanță Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Platalea leucorodia, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides,Aythya nyroca, Haliaeetus albicilla, Ciconia nigra dar şi pentru Himantopus himantopus, Sterna hirundo şi Sterna albifrons. Situl este important in perioada de migraţie, în primul rând pentru speciile de păsări acvatice. Iarna se remarcă prezenţa în număr relativ mare a codalbilor şi a păsărilor acvatice.
Vulnerabilitate Pe anumite segmente se resimte intervenţia omului prin transformarea pădurilor naturale în plantaţii de plop hibrid sau în terenuri agricole, dar totuşi ritmul şi ciclul vieţii caracteristic zonelor inundabile s-a păstrat în această zonă. Braconajul şi exploatările forestiere în exces ar putea afecta aceste habitate, care reprezintă un spaţiu vital pentru multe specii de păsări.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Pe raza judeţului Teleorman, situl nu are statut de protecţie şi în interiorul său se află o propunere de SCI cu denumirea Ostrovul Gâsca, ce are statut de rezervaţie naturală, declarată prin HG nr.2151/2004. Pe raza judeţului Giurgiu situl propus nu are statut de protectie, in interiorul lui se afla Ostroavele Cama - Dinu şi Păsărica care au primit avizul Academiei Române în februarie 2006 pentru a fi încadrată în categoria rezervaţie naturală, documentaţia găsindu-se în acest moment la MMGA.
Tip de proprietate Proprietăţi private şi de stat.
Documentație Amenajamentul silvic efectuat de ICAS Piteşti, aprilie 2006-U.P.I Năsturelu şi U. P.III Alexandria-Sud,Ocolul Silvic Alexandria din cadrul Direcţiei Silvice Alexandria. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării-Tulcea, Documentaţia Tehnică pentru declararea zonei Cama Dinu rezervaţie naturală

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
30.00
-
B
50.00
+
C
5.00
0
C
10.00
0
B
50.00
0
C
10.00
-
C
20.00
-
A
15.00
+
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
50.00
0
C
30.00
-
C
10.00
-
B
30.00
-
B
70.00
-
B
60.00
-
B
50.00
0
A
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Până în prezent nu există un organism legal constituit, responsabil pentru managementul sitului. Habitatul de apă dulce continentală(râul Vedea) şi zona dig-mal sunt administrate de către A.N. Apele Române-SGA Teleorman şi zăvoaiele de cătr
Planuri de management al sitului Nu există plan de management şi până la desemnarea acestui sit se vor impune măsuri de conservare de către autoritatea publică locală pentru protecţia mediului.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă K35-3
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-4
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă K35-16
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70