Natura2000 - Acumulările Belceşti (ROSPA0109)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0109
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Acumulările Belceşti

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 27.066667
Latitudine 47.366667
Suprafață (ha) 2098.70

Altitudine (m)

Minimă 67.00
Maximă 178.00
Medie 98.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A023 Nycticorax nycticorax P 20-40 i
D
A030 Ciconia nigra 2-20 i
D
A031 Ciconia ciconia 6-18 i 1000-1500 i
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia P 30-40 i
C
B
C
C
A060 Aythya nyroca 3-5 p 350-500 i
D
A072 Pernis apivorus 1-2 p
D
A098 Falco columbarius 1-4 i
C
B
C
C
A122 Crex crex 10-15 p
D
A131 Himantopus himantopus 30-100 i
D
A132 Recurvirostra avosetta 2-5p 20-40i
C
B
B
B
A140 Pluvialis apricaria 60-250 i
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 60-500 i
D
A255 Anthus campestris 25-45p
D
A338 Lanius collurio 30-50 p
D
A339 Lanius minor 30-40 p
D
A429 Dendrocopos syriacus 3-5p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A005 Podiceps cristatus 3-5 p 150-250 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 200-350 i
D
A043 Anser anser 500-1100 i
C
B
C
C
A050 Anas penelope 8-25 i
D
A051 Anas strepera 5-12 i
D
A052 Anas crecca 800-1400 i
D
A053 Anas platyrhynchos 3700-5000 i
D
A055 Anas querquedula 300-400 i
D
A056 Anas clypeata 24-40 i
D
A059 Aythya ferina 200-300 i
D
A067 Bucephala clangula 10-15 i
D
A125 Fulica atra 500-800 i
D
A142 Vanellus vanellus 350-800 i
D
A156 Limosa limosa 300-450 i
D
A160 Numenius arquata 500-700 i
C
B
C
C
A161 Tringa erythropus 100-150 i
D
A162 Tringa totanus 300-550 i
C
B
C
C
A179 Larus ridibundus 450-800 i
D
A230 Merops apiaster 10-15 p
D
A459 Larus cachinnans 500-700 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde acumularea de pe valea râului Bahlui din dreptul localităţii Tansa şi salba de iazuri de pe valea pârâului Gurguiata până la confluenţa acestuia cu Bahluiul. Situl cuprinde de asemenea pajişti şi terenuri arabile iar în mai mică măsură pâlcuri de pădure şi tufărişuri din apropierea zonelor umede. Situl este poziţionat în sud-vestul Câmpiei Moldovei şi se încadrează în tipul de climă temperat-continentală de nuanță excesivă,specifică acestei zone a Moldovei.
Calitate si importanță Acest sit reprezintă o importantă zonă de hrănire şi odihnă pentru speciile de pasari acvatice în perioadele de migraţie. Este o zonă importantă de hrănire şi odihnă pentru Platalea leucorodia în această regiune a ţării, exemplare necuibăritoare ale acestei specii fiind observate şi în lunile iunie şi iulie.
Vulnerabilitate Vulnerabilitatea sitului este dată în principal de influenţa antropică.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Nu are statut de protecţie.
Tip de proprietate Forme de proprietate: - aproximativ 81% proprietate de stat, din care: 50% luciu de apă în administrarea Direcţiei Ape Prut, 30% luciu de apă concesionat de SC Acva Com SRL Iaşi, iar 1% pădure, în administrarea DS Iaşi - OS Hârlău; - aproximativ 9% proprietate publică locală - aproximativ 10% proprietate privată.
Documentație APM Iaşi - documentaţie în teren.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
80.00
0
A
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
15.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea revine în cea mai mare parte Direcţiei Ape Prut şi SC Acva Com SRL Iaşi; pentru suprafeţele de păşune comunală responsabilitatea revine consiliilor locale.
Planuri de management al sitului Pentru lacul de acumulare Tansa-Belceşti (acumulare pentru alimentare cu apă potabilă)se aplică managementul specific de către DA Prut; pentru lacurile concesionate se aplică management specific exploatărilor piscicole de către SC Acva Com SRL Iaşi.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-18
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-19
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-31
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70