Natura2000 - Acumulările Rogojesti - Bucecea (ROSPA0110)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0110
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Acumulările Rogojesti - Bucecea

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.349444
Latitudine 47.802778
Suprafață (ha) 2106.00

Altitudine (m)

Minimă 263.00
Maximă 322.00
Medie 278.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
73.00
27.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 2-7 i
D
A002 Gavia arctica 6-15 i
D
A021 Botaurus stellaris 6-9 p
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 30-60 p
C
B
C
B
A026 Egretta garzetta 30-40 i
D
A027 Egretta alba 100-150 i
C
B
C
B
A031 Ciconia ciconia 1000-1200 i
C
B
C
C
A038 Cygnus cygnus 3-15 i
D
A060 Aythya nyroca 5-45 i
C
C
C
C
A068 Mergus albellus 50-120 i
D
A075 Haliaeetus albicilla 2-8 i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 3-5 p 10-25 i
C
B
C
B
A082 Circus cyaneus 4-15 i
C
C
C
C
A131 Himantopus himantopus 10-60 i
D
A140 Pluvialis apricaria 150-400 i
C
B
C
B
A151 Philomachus pugnax 1500-2000i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 20-200 i
D
A193 Sterna hirundo 20-30 i
D
A196 Chlidonias hybridus 15-20 p
D
A197 Chlidonias niger 30-45 i
D
A339 Lanius minor 15-20 i
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 20-80 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A017 Phalacrocorax carbo 300-500 i
D
A028 Ardea cinerea 100-150 i
D
A036 Cygnus olor 250-350 i
D
A041 Anser albifrons 200-500 i
D
A050 Anas penelope 70-160 i
D
A051 Anas strepera 20-50 i
D
A052 Anas crecca 1300-1600 i
D
A053 Anas platyrhynchos C 300-600 i 8000-10000 i
C
B
C
B
A054 Anas acuta 40-150 i
D
A055 Anas querquedula 300-400 i
D
A059 Aythya ferina 1500-2000 i
C
B
C
C
A061 Aythya fuligula 300-650 i
D
A062 Aythya marila 2-30 i
D
A125 Fulica atra 2000-3500 i
C
B
C
C
A136 Charadrius dubius 10-15 i
D
A142 Vanellus vanellus 800-1500 i
D
A156 Limosa limosa 300-400 i
C
C
C
C
A161 Tringa erythropus 300-500 i
D
A162 Tringa totanus 150-200 i
D
A165 Tringa ochropus 100-150 i
D
A179 Larus ridibundus >2000 i
D
A459 Larus cachinnans 250-350 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se află în partea vestică a judeţului Botoşani, la contactul Câmpiei Moldovei cu podişul înalt al Sucevei fiind încadrat din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podişului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare. Acumulările Rogojeşti şi Bucecea au ca folosinţă alimentarea cu apă şi producerea de energie electrică.
Calitate si importanță Acumulările Rogojeşti - Bucecea sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare evidenţiindu-se aglomerările mari de păsări acvatice în timpul migraţiei. Deja, lacurile sunt locuri importante de cuibărit pentru multe specii de păsări de apă, fiindcă vegetaţia palustră este abundentă pe lângă maluri şi chiar formează insule mari de stuf. Lângă lacuri (mai ales lângă acumularea Bucecea) găsim mlaştini, păşuni şi culturi agricole extensive care oferă loc de hrană pentru mai multe specii ca barza albă (Ciconia ciconia), eretele de stuf (Circus aeroginosus), etc.
Vulnerabilitate - braconaj - vânătoarea in timpul cuibăritului - vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate - distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor - deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului (colonii de stârci si ciori) - deranjarea păsărilor ichtiofage în zona de cuibărire a speciilor ocrotite - desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor, pe zone de şes - industrializare şi creşterea zonelor urbane - prinderea păsărilor cu capcane - pescuitul sportiv în imediata vecinătate a cuiburilor speciilor periclitate - electrocutare si coliziune in linii electrice - lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere - pescuitul sportiv în masă care deranjează păsările migratoare - practicarea sporturilor extreme: barcă cu motor, maşini de teren, motor de cross, enduro - reglarea cursurilor râurilor - schimbarea majoră a habitatului acvatic (ex. construirea barajelor) - arderea stufului în perioada de cuibărire - arderea stufului - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - amplasare de generatoare eoliene - turismul in masă - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu are încă statut de protecţie legiferat .
Tip de proprietate Acumulările Rogojeşti şi Bucecea sunt în domeniul public al statului-Direcţia Apelor Siret Bacău prin Sistemul Hidrotehnic Independent Siret,suprafaţa lacurilor la NRR fiind de 735 ha şi respectiv 340 ha.
Documentație Papp T., Fântână C. - editori - Arii de importanţă avifatinistică din România. publicaţie comună a Societăţii Ornitologice Române şi a Asociaţiei \"Grupul Milvus\". Târgu-Mureş. 2008, p. 106; Ion I., în: D. Munteanu (coord.), Arii de importanţă avifatinistică din România. Societatea Ornitologică Română. Ed. Alma Ater. Cluj-Napoca. 2004, p. 268-269; Ion I., Afedoiaie V., 1987 - Aspecte privind ornitofauna din bazinul mijlociu al Siretului. An. Şt.Univ. \"Al.I. Cuza\" Iaşi, Biol., 33/2:79-80; Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968. Observaţii în teren 2010, Bolboacă L. şi Baltag E.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
5.00
-
B
5.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
1.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Acumulările Rogojeşti şi Bucecea sunt administrate de Direcţia Apelor Siret -Bacău prin Sistemul Hidrotehnic Siret, oraş Siret, judeţul Suceava.
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-5
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70