Natura2000 - Defileul Crişului Repede - Valea Iadului (ROSPA0115)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0115
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Defileul Crişului Repede - Valea Iadului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.591667
Latitudine 46.863889
Suprafață (ha) 17171.50

Altitudine (m)

Minimă 279.00
Maximă 1377.00
Medie 734.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 20-30 p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 2 p
B
C
C
B
A104 Bonasa bonasia 30-40 p
D
A122 Crex crex 3-8 p
D
A215 Bubo bubo 2-3 p
C
B
C
B
A217 Glaucidium passerinum 1 p
D
A220 Strix uralensis 13-15 p
D
A223 Aegolius funereus 8-12 p
D
A229 Alcedo atthis 3-6 p
D
A234 Picus canus 65-75 p
D
A236 Dryocopus martius 25-30 p
D
A238 Dendrocopos medius 35-45 p
D
A239 Dendrocopos leucotos 100-120 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 200-300 p
D
A320 Ficedula parva 500-700
D
A321 Ficedula albicollis 3900-5300 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 250-300 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A087 Buteo buteo C
D
A099 Falco subbuteo R
D
A168 Actitis hypoleucos R
D
A228 Apus melba C
B
A
B
B
A247 Alauda arvensis C
D
A256 Anthus trivialis A
D
A270 Luscinia luscinia C
D
A383 Miliaria calandra R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Clase de habitat pondere in %
N14 - Pajiști ameliorate 15.00
N15 - Alte terenuri arabile 3.00
N16 - Păduri caducifoliate 73.00
N17 - Păduri de conifere 5.00
N19 - Păduri mixte 4.00
TOTAL SUPRAFATA HABITAT
Alte caracteristici ale sitului Zona include defileul Crişului Repede, caracterizat de stâncării calcaroase, păduri de foioase (gorun-carpin, fag şi de amestec), fâneţe montane. Defileul Crisului Repede de la Bucea la Tileagd reprezintă o rezervaţie complexă geologică, faunistică şi fosiliferă cu un variat relief carstic ce formează un defileu calcaros de cca.2,5 km lungime, care începe de la izvoarele Crişului Repede până în localitatea Bucea, însoţind şoseaua naţională Cluj - Oradea, după care străbate Munţii Pădurea Craiului, formând un defileu îngust, străjuit de pereţi calcaroşi verticali, cu o suprafaţă de 220,70ha.Crisul Repede este unul dintre cele mai mari cursuri de apă din ţara noastră care traverseaza regiuni carstice. În versantul stâng al primului meandru pe care îl efectuiază, Crişul Repede primeşte 4 afluenţi, doi dintre aceştia fiind cursuri de suprafaţă, Pârâul Tare şi Pârâul Hodoabei. Debitul acestor pârâuri este de ordinul a 5-15 l/s. Ceilalti doi afluenţi reprezintă emisarul Izbucului de la Gura Pârâului Tare, respectiv cea a Peşterii Ungurului. Imediat după efectuarea primului meandru, Crişul Repede primeşte tot din acelaşi versant stâng confluenţa cu Valea Mişidului, care la vărsare, din aluviunile depuse formează o adevărată deltă, cu braţe scurte şi lacuri sezoniere. Debitul Misidului la vărsare este de circa 200-250 l/s. Debitul maxim teoretic poate ajunge la 4-5 m3/s, în timp ce cele minime pot sa coboare sub 10 l/s. Cel mai important afluent al Mişidului este pârâul din Valea Sesii. Înainte de a efectua al doilea meandru din defileul de la Şuncuiuş, Crişul Repede primeşte confluenţa pârâului resurgent din izbucul Poiana Frânturii, pârâu cu o lungime subaeriană de 194 m, şi cu un debit de aproximativ 1000 l/s.
Calitate si importanță Situl adăposteşte efective semnificative ale mai multor specii de păsări din Anexa I a Directivei Păsări precum:acvila de munte (Aquila chrisaetos), viesparul (Pernis apivorus), buha mare (Bubo bubo), ciocănitoarea cu spate alb (Dendrocopos leucotos)şi muscarul gulerat (Ficedula albicollis); Zona propusă cuprinde câteva chei şi stâncării, păduri de foioase bătrâne, păşuni şi terenuri arabile. În zonă cuibăresc două perechi de acvilă de munte pentru care au fost incluse şi teritoriile de vânătoare.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 7. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 8. braconaj 9. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) HCM nr. 1625/1995, Decizia CJBH nr. 19/1995, Legea nr.5/2000
Tip de proprietate proprietate de stat 80 % , privată 20 %, în curs de identificare Custode 2,165 Defileul Crisului Repede - Muzeul Ţării Crişurilor Oradea, Custode 2,181 Valea Iadului cu Syringa josikaea (Liliacul carpatin) - RNP Direcţia Silvică Oradea
Documentație Kovats Ludovic, 1974, Teză de Doctorat Studiul faunistic si ecologic al populatiilor de păsări din Bazinul Crisului Repede, Universitatea Babes - Bolyai Cluj, Facultatea de Biologie - Geografie Universitatea Babes - Bolyai Cluj, Grădina Botanică: Contributii botanice Vol. I, V, VI, 1966. Borza Al.,1966, Flora si Vegetatia Rezervatiei Naturale Defileul Crisului Repede Documentatie pentru preluare în custodie - Muzeul Tării Crisurilor Oradea Ioan Ghira, Marton Venczel, Severus Covaciu-Marcov, Gyingyver Mara, Paul Ghile, Tiberiu Hartel, Zsolt Torok, Levente Farkas, Tiberiu Racz, Zeno Farkas, Traian Brad, 2002, Mapping of Transilvanian Herpetofauna, In: Nymphaea. Folia naturae Bihariae XXIX, p. 145-201, Oradea Botnariuc N., Tatole V., 2005, Cartea rosie a vertebratelor din România, Ed. Academiei Române

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
2.81

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 2.81 2.165.-Defileul Crisului Repede

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J032BH004 * 1.76

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Custode 2,165 Defileul Crişului Repede - Muzeul Ţării Crişurilor Oradea; Custode 2,181 Valea Iadului cu Syringa josikaea (Liliacul carpatin) - RNP Direcţia Silvică Oradea.
Planuri de management al sitului Planurile de management pentru fiecare rezervaţie preluată în custodie este în curs de realizare de către: Custode 2,165 Defileul Crişului Repede - Muzeul Ţării Crişurilor Oradea; Custode 2,181 Valea Iadului cu Syringa Josikaea (Liliacul carpatin) - RNP Direcţia Silvică Oradea

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-46
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-45
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70