Natura2000 - Dorohoi - Şaua Bucecei (ROSPA0116)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0116
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Dorohoi - Şaua Bucecei

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.642222
Latitudine 47.577222
Suprafață (ha) 25329.60

Altitudine (m)

Minimă 123.00
Maximă 596.00
Medie 309.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
91.00
4.00
5.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A031 Ciconia ciconia 100-250 i
C
B
B
A072 Pernis apivorus 25-40 p 500-1000 i
C
B
C
B
A089 Aquila pomarina 20-35 p 400-700 i
C
B
C
B
A122 Crex crex 35-50 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 3-7 p
D
A224 Caprimulgus europaeus 200-300 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 25-40 p
D
A238 Dendrocopos medius 220-260 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 250-400 p
C
B
C
B
A255 Anthus campestris 90-100 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 300-500 p
D
A338 Lanius collurio 600-800 p
D
A339 Lanius minor 30-40 p
D
A379 Emberiza hortulana 100-130 p
C
B
C
C
A429 Dendrocopos syriacus 30-50 p
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se află în partea vestică a judeţului Botoşani. Zona se află la contactul Câmpiei Moldovei cu podişul înalt al Sucevei fiind încadrată din punct de vedere al regionării geografice în subunitatea Podişului Sucevei:Culmea Bour-Dealul Mare. Datorită alcătuirii geologice şi acţiunii diferenţiate a factorilor denudaţiei, zona prezintă atât masive înalte precum Dealu Mare-Tudora cât şi înşeuări largi: Şeaua Bucecii, care face legătura între Culoarul Siretului şi zona joasă a oraşului Botoşani. În zona înşeuării culmile sunt teşite, altitudinile rare depăşesc 350 m, văile sunt largi şi puţin adânci.
Calitate si importanță C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 4 specii acvilă ţipătoare mică (Aquila pomarina), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), fâsă de câmp (Anthus campestris), presură de grădină (Emberiza hortulana). Zonă caracteristică de deal cu păduri de foioase în vecinătatea cărora întâlnim păşuni şi fânaţe păstrate în stare semi-naturală. Populaţia de acvilă ţipătoare mică este semnificativă pentru această parte a ţării, iar pădurile adăpostesc şi efective bune de ciocănitoare de stejar. În vecinătatea pădurilor, pe pajiştile presărate cu tufişuri există populaţii însemnate de fâsă de câmp şi presură de grădină. Impactul antropic putem considera mijlociu.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. braconaj 3. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 4. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 5. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 6. prinderea păsărilor cu capcane 7. intensificarea agriculturii – schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini 8. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul 9. cositul prea timpuriu (ex. poate distruge poantele de cristel de câmp) 10. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Situl nu are încă statut de protecţie legiferat .
Tip de proprietate Situl are o suprafaţă totală în fond forestier de 14875ha din care:10795 ha fond forestier proprietate de stat şi 4080 ha fond forestier privat. Suprafaţa totală de 14875ha defalcată pe ocoale silvice este:9190 Ocol Silvic Mihai Eminescu(7148 ha fond forestier de stat şi 2042 ha fond forestier privat)şi 5685ha Ocol Silvic Dorohoi(3647ha fond forestier proprietate de stat şi 2038ha fond forestier privat).Deoarece aplicarea legilor proprietaţii nu este finalizată, structura proprietăţii fondului forestier va mai suferi modificări.In procente:72%proprietate de stat şi 28%privată.
Documentație Studii de cercetare ornitologice efectuate în zonă de SOR şi Grupul Milvus. Vasile Băcăuanu-Câmpia Moldovei studiu geomorfologic, Editura Academiei Române, 1968

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.50

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
+ 0.48 2.231.-Padurea Tudora
+ 0.02 2.232.-Arinisul de la Horlaceni

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J051BT009 * 1.50
J051BT010 + 0.67

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
3.00
0
B
5.00
-
B
5.00
-
C
2.00
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
6.00
-
C
3.00
-
B
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Responsabilitatea implementării planului de management va reveni structurii proprii de administrare special constituită, conform Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1948/2010 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administr
Planuri de management al sitului Nu există plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

 • Numar național hartă L35-5
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-6
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70
 • Numar național hartă L35-18
  Scara 100000
  Proiecție Stereo70