Natura2000 - Grindu - Valea Măcrişului (ROSPA0118)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0118
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Grindu - Valea Măcrişului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.862222
Latitudine 44.765000
Suprafață (ha) 3258.30

Altitudine (m)

Minimă 55.00
Maximă 70.00
Medie 63.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A097 Falco vespertinus 25-30 p
C
B
C
C
A231 Coracias garrulus 2-3 p
D
A242 Melanocorypha calandra 50-100 p
C
B
B
B
A255 Anthus campestris 50-150 p
C
B
C
B
A339 Lanius minor 5-20 p
D
A379 Emberiza hortulana 10-20 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se încadrează în regiunea biogeografică stepică şi ecoregiunea de silvostepă a Câmpiei Române.Suprafaţa cuprinsă în acest sit este reprezentată în cea mai mare parte de agroecosisteme. Caracteristicile hidrometeorologice din zonă sunt: -T medie multianuala +11 C; -Directia predominanta a vantului de la N la S; -Precipitatii 138,24 l/mp. Izlazurile cuprinse în perimetrul sitului prezintă o vegetaţie specifica pajiştilor stepice derivate. Din punct de vedere fitogeografic,zona se înscrie în subzona de vegetaţie naturală a stepei, mult modificată în prezent datorita agriculturii. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa, Artemisia austriaca in asociatii cu Cynodorn dactylon. Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor de Andropogon ischaemum si Eryngium campestre.
Calitate si importanță Cea mai importantă valoare avifaunistică a sitului este reprezentată de colonia de Falco vespertinus, care se găseşte pe aliniamentul de arbori (majoritatea plopi foarte bătrâni) dintre localităţile Valea Măcrişului şi Grindu. Păsările cuibăresc în scorburile naturale din copacii bătrâni, majoritatea perechilor se află în partea dinspre localitatea Grindu. Păsările se hrănesc pe puţinele păşuni rămase în zonă (inclusiv cea din imediata apropiere a localităţii Grindu) respectiv pe zonele arabile.
Vulnerabilitate Deoarece exemplarele de Falco vespertinus cuibăresc în arborii de pe marginea şoselelor din perimetrul sitului există riscul tăierii acestora, ceea ce reprezintă dispariţia singurei zone de cuibărit. Este important ca în acest sit să nu se taie arborii din lungul şoselelor şi recomandăm plantarea suplimentară de arbori pentru a compensa eventualele pierderi naturale.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
0.00
-
A
0.00
-
A
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-114
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70