Natura2000 - Lacul şi Pădurea Cernica (ROSPA0122)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0122
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacul şi Pădurea Cernica

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.295556
Latitudine 44.443333
Suprafață (ha) 3743.70

Altitudine (m)

Minimă 24.00
Maximă 91.00
Medie 72.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală
Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A002 Gavia arctica >4 i V
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax P 5-10i 50-200i
C
B
C
B
A060 Aythya nyroca 5-15p 70-100i
C
B
C
B
A193 Sterna hirundo P 100-200i
D
A231 Coracias garrulus 10-15p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis RC
D
A338 Lanius collurio RC RC
D
A339 Lanius minor 10-15p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 10-50i 80-150i
C
B
C
B
A429 Dendrocopos syriacus 75-90 p
C
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A179 Larus ridibundus 15000-18000 i
B
B
C
A
A213 Tyto alba R
B
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Plante
Carex sp. P
A
Nevertebrate
Dytiscus marginalis C
D
Reptile
1263 Lacerta viridis C
A
Amfibieni
Lepus europaeus P
A
Amfibieni
1357 Martes martes P
A
Amfibieni
2631 Meles meles P
A
Amfibieni
2634 Mustela nivalis P
A
Amfibieni
1358 Mustela putorius P
A
Reptile
2469 Natrix natrix P
D
Reptile
1292 Natrix tessellata P
D
Plante
Nuphar lutea R
A
Plante
Nymphaea alba C
A
Plante
Quercus sp. P
A
Amfibieni
Talpa europaea P
D
Plante
Taxodium distichum V
D
Plante
Tilia cordata C
A

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Zona Lacului Cernica este caracteristică pădurilor de şleau cu specii forestiere sudice (mediteraneene), păduri care au devenit din ce în ce mai reduse, datorită exploatărilor forestiere. Zonele stuficole fixate şi libere, precum şi pădurea asociată, oferă acestei arii calitatea de sit ornitofaunistic de o valoare deosebită pentru Câmpia Română. În această zonă au fost semnalate 118 specii de păsări, din care o parte se regăsesc pe Directiva Păsări, restul având statut legal de protecţie (prin lege şi/sau protejate de alte convenţii şi acorduri internaţionale). Există doar câteva specii de păsări care nu au un statut legal de protecţie. În plus, mai există şi alte specii protejate de faună, ce se regăsesc şi pe Directiva Habitate.
Calitate si importanță Intenţia de a constitui în sit Natura 2000 Lacul Cernica şi pădurea limitrofă există de mai mult timp, datorită faptului că în zona respectivă au fost semnalate un număr mare de specii care se regăsesc pe cele două directive europene. Complexul de ecosisteme din zonă oferă condiţii prielnice dezvoltării speciilor de floră şi faună existente, fiind considerate şi ca un suport pentru păsările aflate în migraţie, mare parte dintre ele cu statut legal de protecţie. Lacul Cernica este ultimul din salba de lacuri a râului Colentina, fiind amenajat iniţial pentru alimentarea cu apă a Bucureştiului şi pentru agrement. Lacul păstrează însă şi o zonă naturală, care în asociere cu pădurea, reprezintă un suport pentru speciile de faună de aici, în special păsări. Chiar dacă în acest moment lacul este concesionat ca bazin piscicol, acest lucru nu face decât să ajute păsările, prin faptul că este gestionat corespunzător, lucru indicat şi de plaurii care se regăsesc aici, loc ideal de cuibărire, adăpost şi refugiu, în special pentru păsările de apă. Aceste păsări găsesc aici şi resurse pentru hrana lor. Pe lac există de câţiva ani o colonie de stârci şi cormorani, specii protejate de lege. Pădurea este un rest al Codrilor Vlăsiei, cu predominanţă de cvercinee în asociere însă şi cu alte esenţe (tei, salcie etc.), iar în interiorul acesteia se găsesc exemplare de arbori seculari, precum şi alte elemente de floră şi faună protejate. Imediata învecinare a sitului cu aşezările umane nu constituie un pericol major pentru speciile de faună protejate, deoarece în această zonă nu există şi nici nu s-a propus o viitoare dezvoltare industrială. Faptul că starea de sănătate a habitatelor din zonă este stabilă şi păsările migratoare, protejate, apar an de an la Cernica, reprezintă încă un argument pentru constituirea acestei zone în SPA şi includerea acestui sit în reţeaua Natura 2000.
Vulnerabilitate Dezvoltarea zonei metropolitane, agrementul neecologic realizat în pădurea aferentă lacului, precum şi acumulările de pământ pe lacul Cernica, menite să extindă teritoriul administrativ al comunelor Cernica şi Pantelimon, pot avea influenţă asupra acestui sit ornitofaunistic.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Zona nu are statut de protectie, desi anterior s-au mai facut diverse propuneri pentru constituirea in sit Natura 2000. Această nouă propunere cuprinde Lacul Cernica si Padurea Cernica, cu trupurile de pădure: trup Pasarea (Pustnicu), trup Cernica, trup Căldăraru, trup Nisipiştea şi o portiune din trup Ştrand.
Tip de proprietate Terenuri proprietatea statului si private (concesiuni pentru piscicultura: Lacul Cernica si portiuni din raul Pasarea) Trupurile de pădure sunt în administrarea Direcţiei Silvice Bucureşti - Ocolul Silvic Brăneşti.
Documentație 1.Lista cu speciile de păsări existente în zona Cernica, realizată de către dr.Mircea Gogu-Bogdan de la Centrala Ornitologică Română. 2.drd.Doina Cioacă - Studiu de fundamentare ştiinţifică pentru protecţia zonei Cernica, nepublicat, bazat pe date din teren în perioada 2001-2006. Studiul este aferent tezei [Diversitatea faunistică şi floristică din zona Cernica, argument pentru includerea în reţeaua ecologică Natura 2000], din cadrul programului de doctorat la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie (2003 - prezent).

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J088IF005 * 22.19

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
10.00
-
B
15.00
-
B
5.00
-
C
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
25.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Pentru concesiunile piscicole, responsabilitatea este împărţită între proprietarii initiali (Primaria Capitalei - Administraţia Parcurilor şi Lacurilor de Agrement Bucureşti si Administraţia Naţională Apele Române - S.G.A. Bucureşti-Ilfov)
Planuri de management al sitului În acest moment nu există un plan de management, dar acesta se află în lucru şi urmează să fie elaborat odată ce acest sit va fi introdus în reţeaua ecologică Natura 2000.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-125
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70