Natura2000 - Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede (ROSPA0123)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0123
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

  • ROSCI0050 (Crişul Repede amonte de Oradea)
Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 22.266944
Latitudine 47.063333
Suprafață (ha) 1817.70

Altitudine (m)

Minimă 133.00
Maximă 228.00
Medie 187.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 8-14 i
B
B
C
C
A002 Gavia arctica 20-55 i
A
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 20-40 p
C
C
C
C
A023 Nycticorax nycticorax 8-12 p 50-80 i
C
C
C
C
A026 Egretta garzetta 60-80 i 50-150 i
C
C
C
C
A027 Egretta alba 80-120 i
C
C
C
C
A030 Ciconia nigra 1-9 i
D
A031 Ciconia ciconia 15-18 p
C
C
C
C
A060 Aythya nyroca 20-30 i
C
C
C
C
A068 Mergus albellus 20-50 i
C
B
C
B
A075 Haliaeetus albicilla 0-1 i
D
A094 Pandion haliaetus 1-3 i
C
C
C
C
A151 Philomachus pugnax 10-25 i
D
A193 Sterna hirundo 5-15 p 30-50 i
C
C
C
C
A229 Alcedo atthis 2-4 p 6-8 i
C
C
C
C
A338 Lanius collurio 50-80 p
D
A379 Emberiza hortulana 30-50 p
C
B
B
C

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 200-500 i
C
C
C
C
A005 Podiceps cristatus 500-700 i
C
C
C
C
A017 Phalacrocorax carbo 400-600 i
D
A028 Ardea cinerea 100-240 i
C
C
C
C
A036 Cygnus olor 10-15 i
C
C
C
C
A050 Anas penelope 200-300 i
C
C
C
C
A051 Anas strepera 20-40 i
C
C
C
C
A052 Anas crecca 1500-3500 i
C
C
C
C
A053 Anas platyrhynchos 7000-10000 i
C
C
C
C
A054 Anas acuta 20-40 i
C
C
C
C
A055 Anas querquedula 100-200 i
C
C
C
C
A056 Anas clypeata 100-200 i
C
C
C
C
A059 Aythya ferina 1000-2000 i
C
C
C
C
A061 Aythya fuligula 700-1000 i
C
C
C
C
A062 Aythya marila 10-20 i
C
C
C
C
A064 Clangula hyemalis 5-10 i
C
C
C
C
A066 Melanitta fusca 5-10 i
C
C
C
C
A067 Bucephala clangula 300-500 i
C
C
C
C
A070 Mergus merganser 25-60 i
C
C
C
C
A123 Gallinula chloropus 30-60 i
C
C
C
C
A125 Fulica atra 2000-4000 i
C
C
C
C
A136 Charadrius dubius 6-10 p 50-80 i
C
C
C
C
A142 Vanellus vanellus 100-200 i
C
C
C
C
A153 Gallinago gallinago 40-100 i
C
C
C
C
A165 Tringa ochropus 60-80 i
D
A168 Actitis hypoleucos 60-100 i
D
A179 Larus ridibundus 2000-3000 i
C
C
C
C
A182 Larus canus 200-300 i
C
C
C
C
A459 Larus cachinnans 300-500 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Cea mai mare întindere de ape din Judeţul Bihor; include lacurile de acumulare, construite pe cursul râului Crişul Repede. În prezent acumularea Lugaşu de Jos — are sub 50% din suprafaţa iniţială ca urmare a reducerii volumului de ape. Datorită reducerii nivelului apei în lacurile de acumulare şi a colmatării, s-a dezvoltat o vegetaţie ierboasă şi arboricolă bogată.
Calitate si importanță Sit IBA parţial. De atunci s-a dat în funcţiune şi Lacul de la Fughiu, de asemenea loc important pentru păsări acvatice, mai ales pe timp de iarnă. Peste asta s-a inclus cursul Crişului Repede între lacul de la Tileagd respectiv cel de la Fughiu din aceleaşi considerente: deşi este habitat puternic antropizat, e important pentru păsările acvatice ce iernează în zonă (nr. lor total în pasaj este între 20000-30000 de exemplare). Habitatele agricole din nordul lacurilor au fost ataşate datorită populaţiei cuibăritoare de Emberiza hortulana, prezentă aici.
Vulnerabilitate Vulnerabilitate scăzută. Este un sistem acvatic artificial. Deranj scăzut până la moderat datorat pescuitului sportiv în zonă.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-33
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70