Natura2000 - Lacurile de pe Valea Ilfovului (ROSPA0124)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0124
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile de pe Valea Ilfovului

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.527222
Latitudine 44.844722
Suprafață (ha) 597.00

Altitudine (m)

Minimă 205.00
Maximă 254.00
Medie 230.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A022 Ixobrychus minutus 10-20 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 2-5 i 200-300 i
D
A024 Ardeola ralloides 100-150 i
D
A026 Egretta garzetta 2-5 i 200-300 i
C
B
C
C
A027 Egretta alba 500-600 i
D
A030 Ciconia nigra 20-40 i
D
A031 Ciconia ciconia 5-15 i
D
A032 Plegadis falcinellus 100-200 i
D
A034 Platalea leucorodia 50-100 i
D
A038 Cygnus cygnus 200-300 i
D
A068 Mergus albellus 120-140 i
D
A097 Falco vespertinus 100-200 i
D
A122 Crex crex 1-3 p
D
A131 Himantopus himantopus 1-2 p 500-1000 i
C
B
C
C
A151 Philomachus pugnax 2000-3000 i
D
A166 Tringa glareola 100-150 i
D
A193 Sterna hirundo 2-4 p 1200-2000 i
C
B
C
B
A196 Chlidonias hybridus 3-5 p 2500-3000 i
C
C
C
C
A197 Chlidonias niger 500-1000 i
D
A238 Dendrocopos medius 3-5 p
D
A338 Lanius collurio 30-50 p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 300-400 i
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 150-200 i
D
A005 Podiceps cristatus 15-20 p
D
A006 Podiceps grisegena 90-120 i
D
A008 Podiceps nigricollis 80-90 i
D
A017 Phalacrocorax carbo 1500-1600 i
D
A028 Ardea cinerea 100-200 i
D
A036 Cygnus olor 120-130 i
D
A041 Anser albifrons 5000-6000 i
D
A051 Anas strepera 100-200 i
D
A052 Anas crecca 1500-2000 i
D
A053 Anas platyrhynchos 15-30 p 800-1000 i
D
A055 Anas querquedula 1-3 p
D
A085 Accipiter gentilis 0-2 i
D
A087 Buteo buteo 1-2 i
D
A113 Coturnix coturnix 0-2 p
D
A118 Rallus aquaticus 2-4 p
D
A123 Gallinula chloropus 10-20 p
D
A125 Fulica atra 10-15 p
D
A136 Charadrius dubius 1-3 p
D
A142 Vanellus vanellus 2-4 p
D
A168 Actitis hypoleucos 1-3 p
D
A173 Stercorarius parasiticus
A179 Larus ridibundus 5000-8000 i
D
A198 Chlidonias leucopterus 300-500 i
D
A209 Streptopelia decaocto 2-4 i
D
A210 Streptopelia turtur 2-3 p
D
A212 Cuculus canorus 2-5 p
D
A221 Asio otus R
D
A230 Merops apiaster 5-10 p
D
A232 Upupa epops 1-2 p
D
A237 Dendrocopos major 4-8 p
D
A244 Galerida cristata 8-10 p
D
A247 Alauda arvensis 10-15 p
D
A249 Riparia riparia 5-10 i
D
A251 Hirundo rustica RC
C
B
C
B
A253 Delichon urbica 15-20 i
D
A260 Motacilla flava 7-15 p
D
A262 Motacilla alba 15-25 p
D
A269 Erithacus rubecula 20-30 p
D
A271 Luscinia megarhynchos C
D
A273 Phoenicurus ochruros RC
D
A275 Saxicola rubetra RC
D
A276 Saxicola torquata RC
D
A277 Oenanthe oenanthe 4-8 p
D
A283 Turdus merula 20-30 p
D
A285 Turdus philomelos RC
D
A292 Locustella luscinioides 10-15 p
D
A295 Acrocephalus schoenobaenus 80-150 p
D
A296 Acrocephalus palustris 20-40 p
D
A297 Acrocephalus scirpaceus 15-30 p
D
A298 Acrocephalus arundinaceus 15-30 p
D
A308 Sylvia curruca 10-20 p
D
A309 Sylvia communis 5-10 p
D
A311 Sylvia atricapilla 20-40 p
D
A315 Phylloscopus collybita 30-50 p
D
A319 Muscicapa striata RC
D
A325 Parus palustris 3-6 p
D
A329 Parus caeruleus 3-5 p
D
A330 Parus major 15-30 p
D
A332 Sitta europaea 5-10 p
D
A334 Certhia familiaris 3-6 p
D
A337 Oriolus oriolus P
D
A343 Pica pica 1-3 p
D
A347 Corvus monedula 10-20 i
D
A349 Corvus corone 2-4 p
D
A351 Sturnus vulgaris 15-30 p
D
A354 Passer domesticus 20-40 p
D
A356 Passer montanus 10-15 p
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A363 Carduelis chloris 2-5 p
D
A364 Carduelis carduelis 3-7 p
D
A366 Carduelis cannabina 2-3 p
D
A373 Coccothraustes coccothraustes 15-20 p
D
A376 Emberiza citrinella 10-15 p
D
A383 Miliaria calandra 10-15 p
D
A391 Phalacrocorax carbo sinensis 4-8 i
D
A459 Larus cachinnans 5-10 i
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde salba de lacuri de pe Valea Ilfovului (acumulările piscicole Udreşti, Bunget I, Bunget II, Brăteşti, Adunaţi şi Ilfoveni), din ecoregiunea Câmpia Română. Solurile predominante sunt cele brun roşcate şi cele pseudogleice care ocupă suprafeţe mai mici. Direcţia de curgere a apelor freatice urmăreşte orientarea pantei morfologice, iar adâncimea acestora scade de la nord - vest către sud - est.Vegetaţia predominantă este reprezentată de Phragmites communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Typha latifolia (papură) şi constituie arealul potrivit pentru cuibăritul, odihna sau hrănirea multor specii de păsări, inclusiv pentru speciile de păsări de interes conservativ la nivel european. Valorile termice medii anuale sunt de 10 grade C, precipitaţiile căzute anual înregistrează valori medii de 512,1 mm.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este în primul rând important pentru populaţiile speciilor de păsări acvatice care apar în timpul migraţiilor şi iarna în perimetrul sitului. Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Falco vespertinus, Himantopus himantopus, Mergus albellus, Plegadis falcinellus, Egretta alba, Chlidonias hybridus, Phalacrocorax pygmaeus, Platalea leucorodia, Cygnus cygnus, Chlidonias niger, Egretta garzetta, Ardeola ralloides, Sterna hirundo, Tringa glareola, Nycticorax nycticorax, Ciconia nigra, Philomachus pugnax, Anas strepera, Anser albifrons, Phalacrocorax carbo, Podiceps grisegena, Larus ridibundus, Podiceps nigricollis, Chlidonias leucopterus, Anas platyrhynchos şi Tachybaptus ruficollis. Sit desemnat ca AIA în 2006.
Vulnerabilitate Fiind un sit care se califica pentru efectivele importante de păsări acvatice care folosesc zona în timpul migraţiilor şi iarna, există riscul semnificativ de deranjare a acestora ca urmare a vânătorii în perioadele respective. - industrializare şi extinderea zonelor urbane - arderea stufului - arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor) - înmulţirea necontrolată a speciilor invazive
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Propunere de arie de protecţie specială avifaunistică, nu este declarată printr-un act normativ.
Tip de proprietate Proprietate de stat:Direcţia Apelor Argeş - Vedea, Sistemul Hidrotehnic Văcăreşti
Documentație 1.S.O.R. Cluj - Sebastian Bugariu, Cristi Domşa, 2005, Constatări asupra avifaunei zonei lacurilor Văcăreşti-Bungetu,judeţul Dâmboviţa; 2.Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2000; 3. Dragoş Bugă, Ion Zăvoianu, Judeţul Dâmboviţa, Editura Academiei RSR, 1974

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
5.00
0
C
10.00
-
C
10.00
-

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
15.00
-
C
10.00
-
C
5.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Administrator: Direcţia Apelor Argeş-Vedea, Sistemul Hidrotehnic Văcăreşti.
Planuri de management al sitului Nu este elaborat un plan de management al sitului, lacurile au regulament de exploatare a lucrărilor hidrotehnice, conform adresei Direcţiei Apelor Argeş - Vedea nr. 10719/10.07.2006.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-111
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-112
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70