Natura2000 - Lacurile Vaduri şi Pângăraţi (ROSPA0125)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip A
Codul sitului ROSPA0125
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Lacurile Vaduri şi Pângăraţi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 26.319444
Latitudine 46.934167
Suprafață (ha) 452.40

Altitudine (m)

Minimă 311.00
Maximă 393.00
Medie 341.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A001 Gavia stellata 4-9 i
B
B
C
B
A002 Gavia arctica 6-18 i
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 4-8 i
D
A031 Ciconia ciconia 60-120i
D
A038 Cygnus cygnus 50-120i
B
B
C
C
A060 Aythya nyroca 36-72 i
C
B
C
B
A166 Tringa glareola 50-75 i
D
A197 Chlidonias niger 300-500 i
C
B
C
B
A231 Coracias garrulus 1-4 i
D
A339 Lanius minor 3-4 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A004 Tachybaptus ruficollis 15-25 i 10-15 i
C
B
C
B
A008 Podiceps nigricollis 10-30 i
D
A028 Ardea cinerea 20-40 i
D
A036 Cygnus olor 1000-1400 i 400-600 i
C
B
C
B
A050 Anas penelope 65-120 i
C
B
C
B
A051 Anas strepera 30-65 i
C
B
C
B
A052 Anas crecca 2500-3500 i 3000-4500 i
C
B
C
B
A053 Anas platyrhynchos 10000-14000 i 4000-6000 i
C
B
C
B
A055 Anas querquedula 200-400 i
D
A056 Anas clypeata 70-120 i
C
B
C
B
A058 Netta rufina 14-25 i
D
A059 Aythya ferina 100-250 i
C
B
C
B
A061 Aythya fuligula 18-30 i
D
A062 Aythya marila 10-20 i
C
B
B
B
A067 Bucephala clangula 25-50 i
D
A123 Gallinula chloropus 1-3 p
D
A125 Fulica atra 8000-10000 i 3000-4000 i
C
B
C
B
A136 Charadrius dubius 14-20 i
D
A142 Vanellus vanellus 150-300 i
C
A
C
A
A153 Gallinago gallinago 5-15 i
D
A162 Tringa totanus 30-60 i
C
A
C
A
A164 Tringa nebularia 3-6 i
D
A165 Tringa ochropus 3-9 i
D
A168 Actitis hypoleucos 2-3 p 20-40 i
D
A179 Larus ridibundus 25-70 i
D
A230 Merops apiaster 1-3 p
D
A232 Upupa epops 3-6 i
D
A248 Eremophila alpestris 30-90 i
D
A260 Motacilla flava 20-40 i
D
A263 Bombycilla garrulus R
C
B
C
B

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Abramis brama
D
Pești
2500 Alburnoides bipunctatus
C
Pești
Alburnus alburnus
D
Pești
Gobio gobio
D
Pești
Phoxinus phoxinus
C

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Lacurile Pângăraţi şi Vaduri s-au format prin bararea cursului mijlociu al râului Bistriţa în anul 1964 respectiv 1966. Lacul Pângăraţi are suprafaţa de 155 ha, lungime maximă 3700 m, lăţime maximă 730 m şi adâncimea maximă 14 m. Lacul Vaduri prezintă următoarele caracteristici morfometrice : suprafaţă de 150 ha, lungime maximă 3600 m, lăţime maximă 825 m, lăţime medie 332 m, adâncime maximă 15 m în zona barajului, adâncime medie 5 m. Pe lacul Pângăraţi, ca şi pe lacurile din aval de acesta, Vaduri şi Bâtca Doamnei, fenomenele de îngheţ au o dezvoltare redusă, ca urmare a aportului zilnic de ape mai calde din lacul Izvoru Muntelui-Bicaz. In cazul acestor lacuri, mai frecvent se formează gheaţa la mal şi pod de gheaţă parţial, care este uşor distrus de dinamica activă a circulaţiei zilnice a apelor mai calde. Datorită aportului mare de aluviuni din afluenţii naturali, cele două lacuri, suferă un proces continuu de colmatare.
Calitate si importanță Cele doua zone umede sunt importante in principal ca si cartier de hranire si odihna in perioadele de pasaj si/sau iarna pentru specii de pasari acvatice in principal comune. Lacurile Pangarati şi Vaduri aflate pe cursul mijlociu al raului Bistriţa, reprezintă o zonă importantă pentru păsările ce se deplasează pe culoarul de migraţie est carpatic, prin conditiile favorabile pentru hrană si adapost pe care le ofera. Lacurile Pângăraţi si Vaduri sunt declarate arii de protecţie specială avifaunistică prin Hotararea de Guvern nr.2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone.
Vulnerabilitate Din activitatile antropice desfasurate in zona lacurilor, singura care pericliteaza situl este depozitarea necontrolata a deseurilor( ambalaje din plastic si deseuri provenite din activitati de debitare primara a lemnului) provenite de la riverani si turisti.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Lacul Pangarati (VI.20.) cu o suprafata de 153 ha si lacul Vaduri (VI.21.)cu o suprafata de 119 ha, au fost decalate ca Arii de protectie Speciala Avifaunistica prin H.G.2.151/2004 / Hotarare privind instituirea regimului de arie naturala priotejata pentru noi zone.
Tip de proprietate 100% proprietate de stat.
Documentație 1.Munteanu, D., 1968. Clasa Aves. In Ionescu, V., Miron, I., Munteanu, D., Simionescu Viorica. Vertebrate din bazinul montan al Bistritei. Lucrarile Statiunii de cercetari Biologice Geologie si Geografie \"stejarul\", Vol. I.: 375 - 437 2. Munteanu, D., 1969. Aspecte ale influentei iernii prelungite din anul 1963 asupra pasarilor migratoare in bazinul montan al Bistritei. Com. zool., pag.: 51 - 55 3. Munteanu, D., 1970. Rata mare (Anas plathyrhynchos) in bazinul montan al Bistritei. Muz. St. Nat. Piatra Neamt. St. com., I: 363 - 368., 4. Munteanu, D.,200 Avifauna bazinului montan al Bistritei moldovenesti, Ed. Alma mater, Cluj-Napoca, 250 pp. 5. Agentia de Protectie a mediului Piatra Neamt., 2004. Studiu stiintific de fundamentare pentru ariile naturale de zona umeda Pangarati si vaduri. Avizat favorabil de CMN din cadrul Acad. Rom.. Pe baza acestei documentatii cele doua zone au devenit SPA in 2004 prin H.G., 2151/2004.

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
0
A
-
C
0

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
C
-
A
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului In anul 2005 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi au fost atribuite in custodie ONG-ului EcoMoldavia Pangarati( sat Oantu, com. Pangarati; tel.0233/207119;e-mail: ecomoldavia@yahoo.com ), responsabil ing. Nedelcu Isabela.
Planuri de management al sitului Custodele a intocmit regulamentele de organizare si functionare ale ariilor naturale protejate, dar nu a intocmit planurile de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-41
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70