Natura2000 - Maţa - Cârja - Rădeanu (ROSPA0130)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0130
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Maţa - Cârja - Rădeanu

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 28.106667
Latitudine 46.111667
Suprafață (ha) 5735.10

Altitudine (m)

Minimă 0.00
Maximă 80.00
Medie 11.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
66.00
34.00

Regiunea biogeografică

Stepică

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A019 Pelecanus onocrotalus 60-120 i
C
B
B
B
A021 Botaurus stellaris 10-15i
C
B
C
B
A022 Ixobrychus minutus 10-20 p
C
B
C
B
A023 Nycticorax nycticorax 40-50p
C
B
B
B
A024 Ardeola ralloides 15-25p
C
B
C
C
A026 Egretta garzetta 30-40 p
C
B
C
B
A027 Egretta alba 15-24p
C
B
C
B
A029 Ardea purpurea 15-22p
C
B
C
C
A030 Ciconia nigra 10-20 i
C
B
C
C
A031 Ciconia ciconia 4000-6000 i
C
A
C
B
A032 Plegadis falcinellus 20-30p
C
B
C
B
A034 Platalea leucorodia 60-90 p
B
B
C
B
A060 Aythya nyroca 40-60p
C
B
C
B
A073 Milvus migrans 3-5 i
D
A075 Haliaeetus albicilla 1-5i 3-5i
C
B
C
B
A081 Circus aeruginosus 10-15 p
C
B
B
C
A082 Circus cyaneus 5-10 i
D
A196 Chlidonias hybridus 106-112 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 2-3 p
D
A229 Alcedo atthis 35-40p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 40-60p
D
A339 Lanius minor 15-20p
D
A393 Phalacrocorax pygmeus 5-7 p
D
A396 Branta ruficollis 40-50 i
C
C
A
C
A397 Tadorna ferruginea 2-3 i
C
B
C
B
A404 Aquila heliaca 3-5 i
B
B
C
B

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A008 Podiceps nigricollis 8-10 p
C
B
C
B
A017 Phalacrocorax carbo 350-600 i
D
A028 Ardea cinerea 80-100 p
C
B
C
B
A036 Cygnus olor 10-15 p
C
B
C
B
A043 Anser anser 30-35 p 5000-7000 i
B
B
C
B
A048 Tadorna tadorna 5-10 i
D
A050 Anas penelope 50-250 i 30-50 i
C
B
C
B
A051 Anas strepera 100-200 i
D
A052 Anas crecca 50-300 i
C
B
A
B
A053 Anas platyrhynchos 50-80 p 2500-4000 i
C
B
B
C
A055 Anas querquedula 250-400 i
C
B
B
C
A059 Aythya ferina 550-700 i
B
B
B
B
A062 Aythya marila 3-5 i
D
A087 Buteo buteo 20-30 i
D
A125 Fulica atra 1500-3000 i
C
B
C
C
A136 Charadrius dubius 8-10 p 30-40 i
C
B
C
B
A142 Vanellus vanellus 3000-4000 i
C
B
B
B
A156 Limosa limosa 3-5 p 2500-4000 i
C
B
C
B
A160 Numenius arquata 1000-1500 i
D
A161 Tringa erythropus 500-1200 i
B
B
B
B
A162 Tringa totanus 600-1000 i
C
B
C
C
A179 Larus ridibundus 1500-2000 i
C
B
C
C
A209 Streptopelia decaocto 50-300 i
B
B
A
B
A230 Merops apiaster 20-30 p
D
A459 Larus cachinnans 500-1000 i
C
B
C
C

Alte specii importante de floră si faună

A - Lista roşie de date naţionale, B - Endemic, C - Convenţii internaţionale (Berna, Bonn, etc), D - Alte motive

CategorieCodDenumire științificăPopulație
Pești
Carassius auratus auratus P
D
Pești
Carassius carassius P
D
Pești
Cyprinus carpio P
D
Pești
Perca fluviatilis P
D
Pești
Sander lucioperca P
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se caracterizeaza prin altitudini absolute sub 10m. Relieful luncii se prezinta în general plan, cu o panta continua din nord spre sud. Transversal terenul este înclinat spre raul Prut (est). Aspectul general al luncii este cel al unei depresiuni largi. Microrelieful este reprezentat de forme de acumulare (grinduri) si forme negative (foste lacuri, garle, balti). Grindurile exterioare sunt alcatuite din texturi grosiere si mijlocii, spre deosebire de cele situate în vecinatatea raului, formate din texturi fine. În această zonă s-a amenajat complexul piscicol Cârja-Maţa-Rădeanu (Vădeni)în zona de confluenţă cu Elanul. Cu o suprafaţă totală de 1517 ha, această salbă continuă de eleştee se întinde între localităţile Cârja (jud. Vaslui) şi Vădeni (jud. Galaţi). De-a lungul văilor afluenţilor şi în perimetrul eleşteelor, vegetaţia palustră este abundentă fiind reprezentată în general de specii ale genurilor Carex, Juncus, Phragmites şi Typha. De remarcat întinsele suprafeţe compacte de Phragmites australis, Typha latifolia şi Typha angustifolia.
Calitate si importanță Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 17 b) numar de alte specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 18 c) numar de specii periclitate la nivel global: 3 Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Aythya nyroca Alcedo atthis Ardea purpurea Ardeola ralloides Plegadis falcinellus Egretta alba Nycticorax nycticorax Circus aeruginosus Lanius minor Botaurus stellaris Lanius collurio Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Aquila heliaca Ciconia ciconia Ardeola ralloides Milvus migrans Pelecanus onocrotalus Anser anser Limosa limosa Tringa erythropus Numenius arquata Phalacrocorax carbo Larus ridibundus Anas strepera Vanellus vanellus Tringa totanus Anas querquedula Aythya ferina Fulica atra Larus cachinnans Anas platyrhynchos Cygnus olor Situl este important pentru iernat pentru urmatoarele specii: Haliaeetus albicilla Circus cyaneus In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C2, C3, C6.
Vulnerabilitate Impactul negativ asupra ecosistemului Mata-Radeanu este cauzat de pescuit, vânatoare.
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Hotarârea Consiliului Judetean Galati nr.46/10.11.1994, privind instituirea regimului de protectie oficiala a unor zone de pe teritoriul judetului Galati Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a -zone protejate, publicata în M. Of. 152/2000, Lunca Joasa a Prutului cu suprafata de 81,00 ha, inclusa în Balta Mata- Radeanu, (pozitia 2.414 din Anexa nr.I la Legea nr. 5/2000 ). Conform Hotarârii de Guvern nr. 2151/2004, privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone, Balta Mata-Radeanu este inclusa în Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior, ca zona de conservare speciala. O.U.G. nr.236/2000, publicata în M. Of. nr.625/2000, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.462/2001, publicata în M.Of. nr.433/2001 Legislatia europeana si internationala : Directiva Pasari 2009/147/CE, Directiva Habitate, Flora si Fauna92/43/CEE, conventiile internationale privind diversitatea biologica si dezvoltarea durabila a sistemelor socio-economice locale.
Tip de proprietate Complexul Mata - Carja - Radeanu se afla in zona de confluenta cu Elanul si are o suprafata totala de 1517 ha si un volum de 16.69 milioane mc apa. In judeţul Vaslui, situl “Maţa – Cârja - Rădeanu” se afla pe teritoriul administativ a comunelor Falciu, Murgeni si Blagesti (Baltile Falciului, Baltile Carjei si Lunca Elanului in aval de orasul Murgeni). In lunca Elanului se afla fanete si terenuri agricole aflate in proprietate privata iar din baltile Carjei doar o suprafata de 114 ha se afla in Administratia Domeniilor Statului, Complexul piscicol Carja fiind proprietate privata. Administrarea acestui complex este facuta de: S.C. Salvia S.R.L., S.C. Ocpet S.R.L.Barlad si S.C. Pesco S.R.L. Carja. Pe teritoriul comunei Falciu din situl “Mata – Carja - Radeanu” fac parte majoritatea pasunilor inundabile aferente localitatilor Falciu, Bogdanesti si Ranzesti (171 ha). Dintre acestea, cca. 40% sunt in proprietate privata.
Documentație Gache C., 2002 - Dinamica avifaunei in bazinul raului Prut. Publicaţiile SOR nr. 15, Cluj-Napoca Onea N., 1996 - Contribuţii la cunoaşterea avifaunei din lunca Prutului - judeţul Galaţi. Naturali, tom 2-3:383-397, Piteşti

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
30.50
20.92

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 30.50 V.2.-Lunca Joasă a Prutului Inferior
* 19.82 2.414.-Lunca joasă a Prutului
* 1.09 2.415.-Lacul Pochina

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
A
70.00
0
B
30.00
-
C
0
A
0
B
0
A
-
A
-
B
-
C
+

Activități și consecințe în jurul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
30.00
-
B
15.00
-
B
10.00
0

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior nu dispune încă de o structură de administrare. ARPM Galaţi derulează, în perioada noiembrie 2005-noiembrie2009, proiectul LIFE05NAT/RO/000155”Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joa
Planuri de management al sitului Deoarece Complexul piscicol Carja este proprietate privata, managementul acestui complex este facut de proprieteri/contractori: S.C. Salvia S.R.L., S.C. Ocpet S.R.L.Barlad si S.C. Pesco S.R.L. În prezent nu există un plan de management unitar, dar în conformitate cu prvederile proiectului LIFE05NAT/RO/000155”Restaurarea ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior”, finanţat de Comisia Europeană, Agenţia Regională de Protecţie a Mediului Galaţi are obligaţia elaborării planului de managemnet integrat în conformitate cu cerinţele directivelor europene Păsări (79/409/EEC) şi Habitate (92/43/EEC).

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-69
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L35-81
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70