Natura2000 - Munţii Călimani (ROSPA0133)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0133
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Călimani

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 25.167222
Latitudine 47.137222
Suprafață (ha) 29048.40

Altitudine (m)

Minimă 718.00
Maximă 2083.00
Medie 1512.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
53.00
9.00
38.00

Regiunea biogeografică

Alpină

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A072 Pernis apivorus 15-18 p
C
C
C
C
A089 Aquila pomarina 3-5 p
C
B
C
C
A091 Aquila chrysaetos 0-1 p
C
C
C
C
A103 Falco peregrinus 3-5 i
D
A104 Bonasa bonasia 70-110 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 100-130 i
C
B
C
B
A122 Crex crex 20-35 p
C
B
C
C
A215 Bubo bubo 1-3 p
D
A217 Glaucidium passerinum 18-22 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 5-9 p
D
A223 Aegolius funereus 85-100 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 25-40 p
D
A236 Dryocopus martius 50-60 p
D
A239 Dendrocopos leucotos 8-10 p
D
A241 Picoides tridactylus 30-40 p
C
B
C
B
A246 Lullula arborea 180-300 p
C
B
C
C
A320 Ficedula parva 70-100 p
D
A321 Ficedula albicollis 650-1050 p
D
A338 Lanius collurio 10-30 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A085 Accipiter gentilis P
D
A086 Accipiter nisus P
D
A087 Buteo buteo P P P
D
A088 Buteo lagopus V
D
A096 Falco tinnunculus P
D
A099 Falco subbuteo P
D
A112 Perdix perdix P
D
A155 Scolopax rusticola P
D
A207 Columba oenas P P
D
A208 Columba palumbus P
D
A212 Cuculus canorus P
D
A219 Strix aluco P
D
A221 Asio otus C
D
A226 Apus apus P
D
A232 Upupa epops P
D
A233 Jynx torquilla P
D
A237 Dendrocopos major P
D
A247 Alauda arvensis P
D
A251 Hirundo rustica P
D
A253 Delichon urbica C
D
A256 Anthus trivialis P
D
A259 Anthus spinoletta C
D
A260 Motacilla flava P
D
A261 Motacilla cinerea P
D
A263 Bombycilla garrulus V
D
A264 Cinclus cinclus P
D
A265 Troglodytes troglodytes C
D
A266 Prunella modularis P R
D
A267 Prunella collaris P
D
A269 Erithacus rubecula P
D
A273 Phoenicurus ochruros P
D
A274 Phoenicurus phoenicurus P
D
A275 Saxicola rubetra P
D
A280 Monticola saxatilis R
D
A282 Turdus torquatus P
D
A283 Turdus merula P
D
A285 Turdus philomelos P
D
A287 Turdus viscivorus P R
D
A308 Sylvia curruca C
D
A309 Sylvia communis P
D
A311 Sylvia atricapilla P
D
A314 Phylloscopus sibilatrix R
D
A315 Phylloscopus collybita C
D
A316 Phylloscopus trochilus C
D
A317 Regulus regulus C R
D
A318 Regulus ignicapillus P V
D
A319 Muscicapa striata P
D
A322 Ficedula hypoleuca P
D
A324 Aegithalos caudatus P
D
A325 Parus palustris R
D
A326 Parus montanus C
D
A327 Parus cristatus P
D
A328 Parus ater RC
D
A329 Parus caeruleus RC
D
A330 Parus major C
D
A332 Sitta europaea P
D
A334 Certhia familiaris P
D
A340 Lanius excubitor R
D
A342 Garrulus glandarius C
D
A343 Pica pica C
D
A344 Nucifraga caryocatactes C
D
A347 Corvus monedula P
D
A348 Corvus frugilegus C
D
A350 Corvus corax P
D
A354 Passer domesticus C
D
A356 Passer montanus C
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla R
D
A363 Carduelis chloris P
D
A364 Carduelis carduelis P
D
A365 Carduelis spinus P
D
A366 Carduelis cannabina P
D
A369 Loxia curvirostra P
D
A372 Pyrrhula pyrrhula P
D
A373 Coccothraustes coccothraustes P V
D
A376 Emberiza citrinella R
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl cuprinde Parcul National Calimani si o parte din situl SCI Calimani-Gurghiu. De asemenea limitele propuse includ rezervaţia naturală Lacul Iezer, din judeţul Harghita şi jnepenişul situat pe versantul sudic al vărfului Răchitiş.
Calitate si importanță C6 – populaţii importante din specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene – 5 specii: cocoş de munte (Tetrao urogallus), acvilă de munte (Aquila chrisaetos), minuniţă (Aegolius funereus), ciuvică (Glaucidium passerinum), ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus). Zonele cele mai importante din parcul naţional din punct de vedere al păsărilor sunt pădurile întinse, compacte şi puţin deranjate de molid, respective de amestec fag - molid - brad. Acestea adăpostesc efective cuibăritoare importante pe plan naţional din 4 specii din anexa I. Acvila de munte este şi ea prezentă în zona propusă, preferând stâncile abrupte pentru cuibărit.
Vulnerabilitate 1. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 2. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 3. adunarea lemnului pentru foc, culegerea de ciuperci 4. turismul necontrolat 5. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului speciilor periclitate 6. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 7. braconaj 8. practicarea sporturilor extreme: enduro, motor de cross, maşini de teren 9. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)
Desemnarea sitului (vezi observațiile privind datele cantitative de mai jos) Parcul National Călimani este desemnat prin Legea nr. 5/2000. Rezervaţia naturală Lacul Iezer este protejat şi prin Hotărărea nr. 162/2005 a Consilului Judeţean Harghita.
Tip de proprietate Terenuril incluse in sit sunt în proprietatea comunelor din judeţul Mureş, Deda, Vătava, Aluniş, şi Dumbrava.
Documentație Baza de date Milvus, multe dintre ele nepublicate

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
81.30
3.18
0.66

Relațiile sitului descris cu alte situri - desemnate la nivel national sau regional

CodTipSuprapunere %Numele sitului
* 81.30 K-Călimani
+ 1.25 2.480.-Rezervaţia Lacul Iezer
+ 0.66 2.710.-Doisprezece Apostoli
+ 1.93 2.730.-Jnepenişul cu Pinus Cembra-Călimani

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J021SV033 * 49.42

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Activități și consecințe în interiorul sitului

Intensitatea influenței: A – mare, B - medie, C - scăzută Influență: (+) - pozitivă, (0) - neutră, (-) - negativă

CodIntensitate% din sitInfluență
B
-
B
0.00
-

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Partea ce se suprapune cu Parcul Naţional Călimani este în responsabilitatea Administraţiei Parcului.
Planuri de management al sitului RNP - Romsilva - Administratia Parcului National Calimani, cu sediul in Vatra Dornei, a elaborat prima versiune a Planului de Management al Parcului National Calimani, pentru care s-a declansat etapa de incadrare, pentru a se decide daca planul se supune evaluarii strategice de mediu, conform HG nr. 1076/2004. Planul poate fi consultat si pe site-ul www.calimani.ro sectiunea Documente si la sediul din Vatra Dorneistr. 22 Decembrie, nr. 5, jud. Suceava.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L35-27
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70