Natura2000 - Munţii Gutâi (ROSPA0134)

tipăreşte descarcă original vezi pe hartă

1. IDENTIFICAREA SITULUI

Tip J
Codul sitului ROSPA0134
Data completării 201101

Legături cu alte situri Natura 2000:

Responsabili Grupul de lucru Natura2000
Numele sitului Munţii Gutâi

Datele indicării și desemnării/clasificării sitului

Data propunerii ca sit SCI 201101

2. LOCALIZAREA SITULUI

Longitudine 23.755833
Latitudine 47.806944
Suprafață (ha) 28406.00

Altitudine (m)

Minimă 289.00
Maximă 1428.00
Medie 894.00

Regiunea administrativă

JudețPondere (%)
100.00

Regiunea biogeografică

Alpină
Continentală

3. INFORMATII ECOLOGICE

Specii de păsări enumerate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A030 Ciconia nigra 1-2 p
D
A072 Pernis apivorus 25-35 p
C
B
C
B
A091 Aquila chrysaetos 1-2 p
C
B
C
B
A103 Falco peregrinus 1-2 p
B
B
C
B
A104 Bonasa bonasia 90-110 p
C
B
C
B
A108 Tetrao urogallus 10-15 i
C
C
C
A122 Crex crex 10-12 p
D
A215 Bubo bubo 2 p
C
B
C
B
A220 Strix uralensis 40-50 p
C
B
C
B
A224 Caprimulgus europaeus 70-90 p
C
B
C
B
A234 Picus canus 85-95 p
C
B
C
B
A236 Dryocopus martius 40-45 p
C
B
C
B
A239 Dendrocopos leucotos 80-110 p
C
B
C
B
A241 Picoides tridactylus 15-20 p
C
C
C
A246 Lullula arborea 500-550 p
C
B
C
B
A320 Ficedula parva 800-850 p
C
B
C
B
A321 Ficedula albicollis 5000-6000 p
C
B
C
B
A338 Lanius collurio 1400-1600 p
D

Specii de păsări cu migrație regulată nemenționate în anexa I la Directiva Consiliului 79/409/CEE

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă

CodNumePopulațieEvaluarea sitului
ResidentăMigratoarePopulațieConservareIzolareEvaluare globală
ReproducereIernatPasaj
A155 Scolopax rusticola R
D
A261 Motacilla cinerea RC
D
A262 Motacilla alba A
D
A266 Prunella modularis RC
D
A270 Luscinia luscinia RC
D
A276 Saxicola torquata A
D
A277 Oenanthe oenanthe A
D
A311 Sylvia atricapilla A
D
A315 Phylloscopus collybita A
D
A317 Regulus regulus A
D
A318 Regulus ignicapillus A
D
A319 Muscicapa striata A
D
A359 Fringilla coelebs C
D
A360 Fringilla montifringilla A
D
A361 Serinus serinus A
D
A369 Loxia curvirostra C
D
A372 Pyrrhula pyrrhula C
D
A383 Miliaria calandra RC
D

4. DESCRIEREA SITULUI

Caracteristici generale ale sitului

Alte caracteristici ale sitului Situl se incadreaza in regiunea biogeografica continentală şi alpină, cuprinzând Munţii Gutâi. Extremitatea vestică a sitului este mărginită de valea Pârâului Firiza, la nord de terenurile agricole din vecinătatea localităţii Săpânţa,la nord-est localitatea Sighetu-Marmaţiei, la est localităţile Mara şi Deseşti iar în extremitatea sudică localitatea Cavnic. Cuprinde în principal zone forestiere şi importante zone de pajişte.
Calitate si importanță Populaţii cuibăritoare importante pentru speciile de interes conservativ european: muscar gulerat (Ficedula albicollis), ieruncă (Bonasa bonasia), huhurez mare (Strix uralensis), şoim călător (Falco peregrinus), acvilă de munte (Aquila chrysaetos) şi ciocănitoare cu spate alb (Dendrocopos leucotos). Situl asigură o mai bună acoperire a arealului naţional de distribuţie al acestor specii.
Vulnerabilitate 1. turismul necontrolat 2. turismul in masa 3. schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole precum cositul sau păşunatul 4. lucrări îndelungate în vecinătatea cuibului în perioada de reproducere 5. vânătoarea în zona locurilor de cuibărire a speciilor periclitate 6. practicarea sporturilor extreme: alpinism, zborul cu parapantă, enduro, motor de cross, maşini de teren 7. amenajări forestiere şi tăieri în timpul cuibăritului a speciilor periclitate 8. distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor 9. deranjarea păsărilor in timpul cuibăritului 10. prinderea păsărilor cu capcane 11. scoaterea puilor pentru comerţ ilegal 12. braconaj 13. defrişările, tăierile ras şi lucrările silvice care au ca rezultat tăierea arborilor pe suprafeţe mari 14. tăierile selective a arborilor în vârsta sau a unor specii 15. împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.) 16. industrializare şi creşterea zonelor urbane 17. arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor)

5. STATUTUL DE PROTECȚIE AL SITULUI ȘI LEGĂTURA CU BIOTOPURILE CORINE

Clasificare la nivel național si regional

CodPondere %
0.06
0.32

Relațiile sitului descris cu biotopuri Corine

Cod sit CorineTipSuprapunere %
J011MM008 + 0.48

6. ACTIVITĂȚILE ANTROPICE ȘI EFECTELE LOR ÎN SIT ȘI ÎN JURUL ACESTUIA

Activități antropice, consecințele lor generale și suprafața din sit afectată

Managementul sitului

Organismul responsabil pentru managementul sitului Nu exista structura de administrare.
Planuri de management al sitului Nu exista plan de management.

7. HARTA SITULUI

Hartă fizică

  • Numar național hartă L34-12
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70
  • Numar național hartă L34-24
    Scara 100000
    Proiecție Stereo70